Visuomenės informavimo politika

Kultūros ministerijos funkcijos vykdant visuomenės informavimo politiką

 • apibendrina visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;
 • bendradarbiaudama su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijomis, rengia Vyriausybės teikiamų visuomenės informavimo srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • bendradarbiaudama su kitomis visuomenės informavimo srityje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis, įgyvendina Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, susijusių su visuomenės informavimu, nuostatas;
 • bendradarbiaudama su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijomis, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijomis, kitomis visuomenės informavimo srityje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis, skatina visuomenės gebėjimo naudotis visuomenės informavimo priemonėmis ugdymo priemones, imasi šių priemonių įgyvendinimo ir jų poveikio visuomenei periodinio vertinimo, kas 3 metus teikia šių priemonių įgyvendinimo ataskaitą Europos Komisijai;
 • bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis visuomenės informavimo srityje;
 • prižiūri, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos;
 • atlieka laikraščių ir žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimą;
 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinio nusižengimo teiseną, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
 • tvirtina Medijų tarybos sudėtį, sudarymo tvarką ir darbo reglamentą, aptarnauja jos veiklą;
 • teikia informaciją ir metodinę pagalbą visuomenės informavimo klausimais;
 • organizuoja konferencijas, seminarus, praktikumus visuomenės informavimo ir medijų raštingumo klausimais;
 • atlieka kitas Visuomenės informavimo įstatymu ir kitų įstatymų jai pavestas funkcijas visuomenės informavimo srityje.

Atnaujinimo data: 2023-11-18