Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnyje nustatyta skaidrumo pareiga pateikti duomenis apie viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų (VIRS) veiklą. Šie duomenys teikiami ir viešai skelbiami Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS).

Duomenys į VIRSIS turi būti pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo duomenų atsiradimo ar pasikeitimo, išskyrus periodinio leidinio tiražo duomenis ir viešojo sektoriaus subjektų teikiamus duomenis apie lėšas, skirtas VIRS (šie duomenys teikiami du kartus per metus VIRSIS nuostatuose nustatytu periodiškumu).

Duomenys teikiami prisijungus prie VIRSIS interneto svetainės – www.virsis.lt ir pasirinkus dešinėje pusėje esančią autorizuotą naudotojo sritį „Duomenų teikimas“ [2]:

Duomenis į VIRSIS teikti gali juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jei duomenis teiks juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, jam turi būti užsakytas įgaliojimas (prisijungiant prie Registrų centro savitarnos sistemos)

Atkreipiame dėmesį, kad įgaliojimo turinys VIRS atstovui ir Įstaigos atstovui skiriasi:

VIRS atstovo įgaliojime suteikiamų teisių turinys turi būti pažymėtas taip:


 

Įstaigos atstovo įgaliojime suteikiamų teisių turinys turi būti pažymėtas taip:Detalias instrukcijas, kaip suteikti įgaliojimus VIRS ir Įstaigos atstovams, galite peržiūrėti čia:

Įgaliojimo teikti duomenis VIRS atstovui
suteikimo instrukcija

Įgaliojimo teikti duomenis Įstaigos atstovui
suteikimo instrukcija

 

Informaciją, kaip pateikti duomenis į VIRSIS, taip pat rasite VIRSIS mokymų įrašuose:

VIRSIS mokymų įrašas
skirtas VIRS atstovams

 VIRSIS mokymų įrašas
skirtas Įstaigų atstovams


VIRS dalyvių duomenų teikimas

VIRSIS teikiami duomenys apie VIRS dalyvius ir jų dalyvių dalyvius tol, kol paskutinis dalyvis ar dalyvio dalyvis yra fizinis asmuo. Kadangi ne visų juridinių asmenų (VIRS) teisinių formų dalyvių duomenys yra kaupiami Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), dalį duomenų apie savo dalyvius ar dalyvių dalyvius VIRS turės pateikti savarankiškai, įskaitant duomenis apie jo dalyvių akcijų / balsų dalis (šie duomenys įvedami procentais).

Teikiant duomenis apie VIRS dalyvius atkreiptinas dėmesys į kelis papildomus aspektus:

  • jeigu VIRS akcija (akcijos) arba dalyvio teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybes teise, nurodomi kiekvieno iš savininkų duomenys ir kuris iš jų yra savininkų įgaliotas asmuo;
  • jeigu balsų dalis nustatoma pagal juridinio asmens (VIRS) steigimo dokumentuose nustatytas specialiąsias taisykles, nurodoma, kad balsai skiriami pagal specialiąją taisyklę.

VIRSIS nekaupiami ir neteikiami duomenys apie dalyvius – fizinius asmenis – tų VIRS, kurių teisinė forma yra: asociacija, religinė bendruomenė ar religinė bendrija, profesinė sąjunga ar jų susivienijimas.

Duomenų apie VIP teikimas

Jei VIRS valdo vieną ar kelias visuomenės informavimo priemones (VIP), šie duomenys turi būti įvesti į VIRSIS. Jei pagal VIRS veiklos specifiką jis gali neturėti VIP, tuomet VIP duomenų įvesti neprivaloma. VIRSIS klasifikatoriuose nustatyta, kokiai VIRS vykdomos veiklos rūšiai VIP duomenų teikimas yra neprivalomas.

Jei už tos pačios VIP turinį atsakingu paskirtas ne vienas asmuo, VIRSIS turi būti įvedami visų, už VIP turinį atsakingų asmenų duomenys.

Tiražo duomenų teikimas

Jei VIRS turi (valdo) VIP, kuri yra periodinis leidinys, VIRSIS pateikiami duomenys apie šio leidinio vidutinį (išspausdintą) tiražą per pasirinktą laikotarpį (pusmetį): už pirmąjį kalendorinių metų pusmetį – iki liepos 10 dienos; už antrąjį – iki sausio 10 dienos.

Jei leidinys neperiodinis – nurodomas vienkartinis tiražas ir jo leidimo data.

VIRSIS duomenų viešinimas, saugojimas, anuliavimas

VIRS duomenys VIRSIS pradedami viešai skelbti, kai pateikiami ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomi VIRS veiklos duomenys (žr. VIRSIS nuostatų 14.2 papunktyje nurodytus duomenis) ir duomenys apie VIRS valdomas VIP (žr. VIRSIS nuostatų 14.4 papunktyje nurodytus duomenis). Jei šie duomenys nepasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu, jie laikomi nepateiktais ir VIRSIS saugomi 60 kalendorinių dienų (kaip duomenų ruošiniai).

Anuliuoti (pašalinti) gali būti tik paskutiniai į VIRSIS pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti duomenys. Duomenis anuliuoti gali juos įvedę subjektai, taip pat VIRSIS tvarkytojas ir VIRSIS valdytojas.

Įvedus naujus VIRS duomenis į VIRSIS, VIRS baigus veiklą (VIRSIS pateikus duomenis apie visų VIRS vykdytų veiklų pabaigą), VIRS išregistravus iš JAR, visi VIRSIS duomenys, įskaitant asmens duomenis, 15 metų saugomi VIRSIS duomenų bazėje ir viešai skelbiami, išskyrus fizinio asmens kodą, gimimo datą, asmens dokumento duomenis, VIRSIS naudotojo duomenis ir VIRSIS pranešimų duomenis, o po to perkeliami į VIRSIS duomenų bazės archyvą ir saugomi dar 10 metų. Pasibaigus duomenų saugojimo VIRSIS duomenų bazės archyve terminui, šie duomenys sunaikinami VIRSIS tvarkytojo nustatyta tvarka.

Iki 2023 m. sausio 1 d. pateiktų duomenų skelbimas

Iki 2023 m. sausio 1 d. Kultūros ministerijai pateikti duomenys apie laikraščių ir žurnalų tiražus, taip pat viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) duomenys apie jų valdomas visuomenės informavimo priemones, dalyvius, valdymą, jungtinę veiklą su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, viešai skelbiami Kultūros ministerijos administruojamoje Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje.

Duomenų teikimui aktualios Visuomenės informavimo įstatymo sąvokos

Viešosios informacijos rengėjas – audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar pateikiantys skleisti viešąją informaciją.

Viešosios informacijos skleidėjas – audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos teikėjas, retransliuotojas, asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir atsakantis už tos informacijos teisėtumą Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Visuomenės informavimas – viešosios informacijos teikimas visuomenei.

Visuomenės informavimo priemonė – laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija, informacinės visuomenės informavimo priemonė ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija. Visuomenės informavimo priemonei nepriskiriamas oficialus, techninis ir tarnybinis dokumentas, vertybiniai popieriai.

Atsakomybė už duomenų ir informacijos nepateikimą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta administracinė atsakomybė:

  • už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimą (kodekso 135 str. 1–2 d.) – bauda nuo 80 iki 300 eurų (už pakartotinį pažeidimą – baudą nuo 300 iki 860 eurų);
  • už tiražo nenurodymą leidinyje arba melagingą nurodymą, taip pat Lietuvos standarte nustatytų kitų leidybinių duomenų spausdinimo tvarkos pažeidimą ir (ar) tarptautinio dokumento standarto numerio (ISBN, ISSN, ISMN) nenurodymą (kodekso 135 str. 3–4 d.) – bauda nuo 150 iki 570 eurų (už pakartotinį pažeidimą – bauda nuo 550 iki 1500 eurų);
  • už Tiražo tikrinimo tvarkos aprašo pažeidimą (kodekso 135 str. 5–6 d.) – bauda nuo 300 iki 860 eurų (už pakartotinį pažeidimą – baudą nuo 900 iki 1700 eurų);
  • už duomenų ar informacijos apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą nepateikimą į VIRSIS teisės aktų nustatyta tvarka arba neteisingų duomenų ir informacijos pateikimą (kodekso 136 str. 1–2 d.) – bauda nuo 300 iki 860 eurų (už pakartotinį pažeidimą – baudą nuo 900 iki 1700 eurų).

Iškilus klausimams dėl duomenų teikimo į VIRSIS, siūlome susisiekti tel. 8 608 45993 arba el. pašto adresu [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-04-05