Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atlieka šias muziejų veiklos valdymo funkcijas:

  • bendradarbiaudama su muziejų bendruomene formuoja muziejų politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
  • atlieka nacionalinių ir valstybinių muziejų teikiamų viešųjų paslaugų teikimo administravimo funkcijas, nurodytas Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnyje;
  • atlieka muziejų veiklos rezultatų, muziejinių vertybių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sąlygų muziejuose analizę ir stebėseną;
  • nustato muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina, veiklos vertinimo kriterijus;
  • nustato muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina, teikiamų mokamų paslaugų sąrašą, jų įkainių apskaičiavimo ir muziejų lankymo lengvatų taikymo tvarką.

Atnaujinimo data: 2023-11-18