Kultūros pasas – priemonė mokinių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems tam tikras kultūros ir meno paslaugas.

Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

Kultūros pasas įgyvendinamas vadovaujantis šiais principais:

1. prieinamumo: Kultūros pasas turi pasiekti kiekvieną mokinį, kuriam, atsižvelgiant į nustatytą Kultūros paso įgyvendinimo modelį ir pasirinktus įgyvendinimo etapus, yra skirtos Kultūros paso lėšos; 

2.  įtraukties: Kultūros pasas stiprina mokinių, kurie dėl savo gyvenamosios vietos specifikos, socialinės padėties, negalios turi ribotas galimybes pasinaudoti Kultūros pasu, galimybes pasinaudoti pasirinktomis kultūros ir meno paslaugomis.

3.  savarankiškumo: siekiant skatinti savarankišką apsisprendimą rinktis kultūros ir meno paslaugą kaip laisvalaikio praleidimo formą, mokiniams suteikiamos galimybės atrasti jų individualius poreikius atitinkančias kultūros ir meno paslaugas bei sukuriamos papildomos paskatos mokiniui atskleisti savo kūrybiškumą;

4. atvirumo: dalyvavimas kultūros pase yra atviras visoms šalies kultūros ir meno įstaigoms, menininkams bei kultūros edukatoriams, galintiems suteikti kokybiškas kultūros ir meno paslaugas pagal Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkoje nustatytus kriterijus, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, atstovaujamos meno srities, rezidavimo vietos ar pan.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Kultūrinės edukacijos sistemos portale www.kulturospasas.lt mokiniui kalendoriniams metams suformuojama paskyra, kuriai priskiriamos lėšos Paslaugoms apmokėti. Mokinio lėšų suma apskaičiuojama pagal Mokinių registro aktualų sausio 1 d. mokinių skaičių, kiekvienam mokiniui skiriant sumą, gautą padalijus Kultūros paso Paslaugoms finansuoti skirtas tikslines valstybės biudžeto lėšas iš mokinių skaičiaus.

Kultūros paso paslaugose mokiniai gali dalyvauti su klase ar grupe, o mokiniai nuo 16 metų paslaugas gali užsisakyti ir dalyvauti individualiai.

Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams skelbiamas Kultūrinės edukacijos sistemos portale www.kulturospasas.lt.

Laukiamas rezultatas

MOKINIUI

  1. skatinamas kultūrinis mokinių sąmoningumas, ugdomos kūrybingos asmenybės, stiprinamos bendrosios meninės / kultūrinės kompetencijos, reikalingos savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime;
  2. formuojami mokinių kultūros vartojimo įpročiai bei stiprinamos mokinių nuostatos, kad kultūros vartojimas yra prasminga veikla;
  3. mokinių patirtis, įgyta dalyvaujant kultūriniuose renginiuose ir (ar) kultūrinės edukacijos veiklose, padeda jiems ugdymosi procesuose.

KULTŪROS IR MENO ĮSTAIGOMS

  1. skatinama siekti aukštesnės paslaugų kokybės;
  2. padidėja kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų vartotojų skaičius;
  3. išauga kultūros ir meno įstaigų įsitraukimas į mokinių kultūrinį ugdymą(si).

VISUOMENEI

  1. sustiprinta visuomenės kultūrinė tapatybė ir bendruomeniškumas;
  2. stiprinamas visuomenės kūrybiškumas ir kritinis mąstymas;
  3. plečiamas visuomenės narių, kurie rinksis aukštos kokybės kultūros ir meno paslaugas, ratas.

Kultūros paso įgyvendinimą pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Daugiau informacijos:

Paslaugų teikėjams

Mokykloms, mokytojams, mokiniams

arba www.kulturospasas.lt bei el. paštu [email protected], tel.: 8 609 32 358.

Teisės aktai:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašas

Dėl metinių temų 2024 m.

Kultūros paso ekspertų komisija:

2022-2025 m. Kultūros paso ekspertų komisija

2019-2022 m. Kultūros paso ekspertų komisija

2018 m. Kultūros paso ekspertų komisija

Kultūros paso paslaugų rinkinys

2023 m. spalio mėn. kvietimo kultūros ir meno paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso rinkinį, sąrašas (Įsakymas) (Įsakymo pakeitimas)

2023 m. spalio mėn. kvietimo kultūros ir meno paslaugų, neįtrauktų į Kultūros paso rinkinį, sąrašas (Įsakymas)

2023 m. birželio mėn. kvietimo kultūros ir meno paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso rinkinį, sąrašas (įsakymas)

2023 m. birželio mėn. kvietimo kultūros ir meno paslaugų, neįtrauktų į Kultūros paso rinkinį, sąrašas (įsakymas)

2022 m. lapkričio mėn. kvietimo kultūros ir meno paslaugų, įtraukiamų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, sąrašas

2022 m. lapkričio mėn. kvietimo kultūros ir meno paslaugų, neįtraukiamų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, sąrašas  

2022 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų, neįtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, rinkinys

2022 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2021 m spalio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2021 m. birželio mėn. Kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2021 m. kovo mėn. papildomo kvietimo kultūros ir meno paslaugų, neįtraukiamų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, sąrašas

2021 m. kovo mėn. papildomo kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2020 m. spalio mėn. Kvietimo Kultūros paso pasaugų rinkinys

2020 m. birželio mėn. Kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2019 m. spalio mėn. Kvietimo paso paslaugų rinkinys

2019 m. spalio mėn. Kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2019 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys II

2019 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2019 m. papildomo kvietimo Kultūros paso paslaugų

2018 m. Kultūros paso paslaugų

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-29