Paslaugos teikėjams

Kvietimas teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas kultūros paso paslaugų, skirtų visų klasių mokiniams, atrankai.
Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems kultūros paso atrankos kriterijus atitinkančias kultūros ir meno paslaugas.
Kvietimo paraiškos priimamos tik paraiškų teikimo laikotarpiu ir tik užpildytos interneto svetainėje www.kulturospasas.lt.

2022 06 01 (nuo 10 val.) – 2022 06 14 (iki 17 val.)

Kvietimo sąlygos

 1. Kultūros paso paslaugų papildomoje atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla, kuri yra nurodyta individualios veiklos pažymėjime arba juridinio asmens steigimo dokumente.
 2. Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos 1–12 klasių mokiniams. Paslaugomis gali naudotis klasė ar sudaryta grupė.
 3. Paslaugos pradedamos teikti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Paslauga turi būti teikiama metus ir ilgiau, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
 4. Vienos paslaugos kaina, suapvalinta 10 euro centų tikslumu, vienam mokiniui turi neviršyti kalendoriniams metams mokiniui skirtos sumos arba paslauga gali būti teikiama nemokamai. Mokinius prižiūrintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai.
 5. Kultūros paso paslaugos turi atitikti kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus (žr. žemiau).
 6. Vienas paslaugos teikėjas gali teikti neribotą paraiškų, atitinkančių reikalavimus, skaičių, tačiau kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška. Norint paslaugą, kuri jau yra įtraukta į Kultūros paso rinkinį (patvirtinta), vykdyti ir nuotoliniu būdu, būtina pateikti naują paraišką, atitinkamai atsižvelgiant į nuotolinėms paslaugoms taikomus reikalavimus bei pritaikant jos turinį.
 7. Jei teikiama paslauga gali vykti kultūros ar meno įstaigoje, paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji) ir vykti nuotoliniu būdu, tuomet reikia pildyti tris atskiras paraiškas.
 8. Jei teikiama nauja Kultūros paso paslauga (-os) atliepia prioritetines 2023 m. valstybės minimas svarbias datas ir sukaktis, t. y. „Vilnius 700“ ir „Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-sias metines“, skatinančias kultūrinį ir istorinį šalies sostinės pažinimą, paraiškos skiltyje „Trumpas paslaugos aprašymas“ pažymėti, kad paslauga atliepia „Vilnius 700“ arba „Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osios metinės“ minėjimo sukaktis.

Nuotoliniu būdu teikiamoms paslaugoms taikomi šie reikalavimai:

 • paslaugos, kurių teikimui reikalingos papildomos priemonės (gaminio žaliavos, medžiagos ar sudedamosios dalys, specialūs įrankiai, mechanizmai ar kt.), negalės būti teikiamos nuotoliniu būdu;
 • paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad mokiniai prisijungtų prie saugios nuorodos;
 • mokykla privalo užtikrinti, kad prie paslaugos prisijungtų tik mokyklos vadovo įsakymu patvirtinti mokiniai.

Tematinis prioritetas

Siekiant užtikrinti Kultūros paso paslaugų įvairovę ir kokybę, kultūros paso paslaugų teikėjams rekomenduojama, kad paslauga atitiktų tematinį prioritetą.

Kultūros ministro įsakymas dėl Kultūros paso tematinio prioriteto tvirtinimo 

2019–2022 m. tematinis prioritetas yra Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 16 tikslas.

Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais.

Kaip pateikti paraišką?

 1. Susipažinkite su Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarka.
 2. Tinkamai lietuvių kalba užpildykite elektroninę paraišką, kurią paraiškų teikimo laikotarpyje rasite internetinėje svetainėje www.kulturospasas.lt.
 3. Prisekite papildomą medžiagą:

3.1 paslaugos teikėjo – juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.), paslaugos teikėjo – fizinio asmens individualios veiklos pažymos kopiją PDF formatu arba el. nuoroda, jei šie dokumentai yra viešai prieinami (privaloma);
3.2 papildomą paslaugos turinio aprašymą ar pagalbinę / metodinę medžiagą, skirtą mokytojui / mokiniui PDF formatu (neprivaloma).

 1. Patikrinkite, ar tinkamai užpildėte paraišką ir ją pateikite. Tik tinkamai užpildžius privalomus laukelius galėsite pateikti paraišką.

Kilus klausimams dėl kvietimo sąlygų ar paraiškos pildymo, kreipkitės

el. paštu [email protected] arba tel.: 8 608 47 714.

Kilus techniniams nesklandumams, pildant paraišką, prašome kreiptis

el. paštu [email protected].

Kultūros paso paslaugų atranka

Kultūros ir meno paslaugos, kurios atitinka nustatytus kriterijus, sudaro Kultūros paso paslaugų rinkinį, kurių pagalba Lietuvos mokiniai ugdosi kultūros pažinimo įpročius ir plečia savo kultūros patirtį.

Kultūros paso paslaugos turi atitikti šiuos kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus:

 1. paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma;
 2. paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai;
 3. paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą;
 4. paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;
 5. paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau;
 6. paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei;
 7. paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą.

Kultūros paso paslaugos viešai skelbiamos ir jų užsakymas vykdomas interneto svetainėje www.kulturospasas.

Kultūros paso paslaugų atranką koordinuoja Kultūros ministerija. Atrankos tvarka nustatyta Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše.

Kultūros paso paslaugų atitikimą kriterijams vertina Kultūros paso ekspertų komisija, kuri sudaroma pariteto principu iš Kultūros ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotų atstovų.

Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir interneto svetainėje www.kulturospasas.lt du kartus per metus skelbiami kvietimai teikti paraiškas:

I kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip einamųjų metų rugsėjo 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų birželio mėnesį;

II kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip kitų metų sausio 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų spalio mėnesį.

Gali būti skelbiami papildomi kvietimai, taikant paraiškų teikimo sąlygas nurodytas Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše.

Paraiškos, paraiškų priėmimo laikotarpiu, pildomos tik interneto svetainėje www.kulturospasas.lt  iki kvietime nustatytos datos (imtinai) pabaigos.

Kitais būdais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

DĖMESIO! Informuojame visus Kultūros paso paslaugų teikėjus, kad nuo 2021 m.  vasario 1 dienos gali būti teikiamos patvirtintos Kultūros paso nuotolinės paslaugos.*

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimo „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu „neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.

Vadovaujantis minėto nutarimo nuostata, paslaugų gavėjas (mokykla) nuo vasario 1 dienos gali užsisakyti tik nuotoliniu būdu teikiamas Kultūros paso paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad užsakytos, bet teikėjo nurodytoje vietoje arba paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji) teikiamos paslaugos negali būti teikiamos ir sistemos administratoriaus bus automatiškai atšauktos.

Patvirtintų Kultūros paso paslaugų tikslinimas

Paslaugų teikėjai savarankiškai tikslina kontaktinius duomenis, paslaugos nuotrauką ir kalendorių (jei nėra rezervacijos).

Kiti tikslinimai atliekami:

 1. Kultūros ministerijos pritarimu:
 • Taisomos klaidos paslaugos aprašyme ar pateiktame adrese.
 • Pratęsiamas vykdymo terminas (bendras laikotarpis negali viršyti 3 metų).
 1. Kultūros paso ekspertų komisijos pritarimu:
 • informacija, kuri yra susijusi su paslaugos atrankos kriterijais (papildomos vykdymo vietos, mokinių skaičiaus vienoje paslaugoje ir pan.) ir paslaugos kainos tikslinimu.

Paslaugos teikėjas, kuris nori atlikti aukščiau išvardintus patikslinimus, turi:

 1. parašyti laisvos formos prašymą ant firminio įstaigos blanko (jei yra), pasirašytas įstaigos vadovo arba fizinio asmens;
 2. prašyme būtina nurodyti paslaugos, kurią norite tikslinti pavadinimą ir registracijos numerį, pateikti, ką norite tikslinti bei nurodyti keitimo/tikslinimo priežastis;
 3. prašymas (skanuota versija) siunčiamas LR Kultūros ministerijai el. paštu: [email protected]. Originalo siųsti nereikia.

Patikslinimai, kurie susiję paslaugos vykdymo vietos tikslinimo, techninių ar kitų klaidų taisymo atvejais (nereikalingas Komisijos pritarimas), per 20 darbo dienų yra patikslinama interneto svetainėje www.kulturospasas.lt

2.Kultūros paso paslaugų tikslinimai susiję su:

 1. paslaugos pavadinimu,
 2. paslaugos teikėjo pavadinimu,
 3. vykdymo termino pabaigos data,

yra atliekami tik patvirtinus LR Kultūros ministro įsakymus (toliau – Įsakymas), kurie keičiami keturis kartus per metus:

Kai prašymas gautas nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28/29 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki kovo 31 d.

Kai prašymas gautas nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki birželio 30 d.

Kai prašymas gautas nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki rugsėjo 30 d.

Kai prašymas gautas nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

SVARBU!!!

Paslaugų kainų keitimas tvirtinamas tik kartą per metus. Prašymas turi būti gautas iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

Siekiant patvirtintas paslaugas, kurios vykdomos kultūros įstaigose ar yra išvažiuojamosios, teikti nuotoliniu būdu, būtina pateikti naują paraišką.

Platesnė informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas – atrankos tvarka, sąlygos, paraiškos forma.

arba

Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos kreipkitės į Kultūros ministeriją el. paštu [email protected] arba tel.: 8 608 47 714.

Kultūros paso sistemos techniniais klausimais kreipkitės el. paštu [email protected].

Dėl paslaugų finansavimo ir užsakymų atšaukimo kreipkitės į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą el. paštu [email protected] tel.: 8 601 55 614; 85 2767800; 85 2766748; 85 2464840

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-23