Paslaugos teikėjams

Kultūros paso vasara

Pasibaigus ugdymo procesui, prasideda Kultūros paso vasara, kada Lietuvos mokiniai iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. galės dalyvauti Kultūros paso paslaugose (toliau – paslauga).

Paslaugų užsakymus atliks mokyklų administracija, kuri užtikrindama vasaros mokinių veiklas ar stovyklas telks mokinių grupes. Paslaugų rezervavimas, užsakymas ir atsiskaitymas už suteiktas paslaugas vyks tokia pat tvarka kaip ir mokslo metais.

Paslaugų teikimas vyks:

 1. Teikiant paslaugas mokykloje (išvažiuojamosios) ar kultūros ir meno įstaigoje (paslaugos tipas – edukacinis užsiėmimas ar kultūros ir meno renginys, papildytas kultūrine edukacija), vadovaujamasi sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, skirtais neformaliam vaikų švietimui. Dalyvauti šiose veiklose gali ne didesnė, nei 30 vaikų grupė, uždarose patalpose būtina dėvėti veido kaukes, reikia laikytis atstumų, dezinfekuoti, valyti patalpas ir kt. Menininkai ar edukatoriai, kurie atvyksta į mokyklas vesti paslaugų, turi būti pasitikrinę, ar neserga COVID -19 liga. Tokie patys reikalavimai galioja, kai edukaciniai užsiėmimai mokiniams vyksta ir mokykloje, ir kultūros ar meno įstaigoje.

2. Paslaugų teikėjai, vykdantys paslaugas, kurių tipas, nurodytas Kultūros paso sistemoje, yra kultūros ar meno renginys (pvz., filmas, spektaklis ar koncertas) ir yra vykdomas kultūros ir meno įstaigoje, privalo laikytis operacijų vadovo sprendimu nustatytų reikalavimų, skirtų kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimui.

 

Atkreipiame dėmesį, kad būtina nuolatos stebėti naujausius sprendimų pakeitimus dėl galimų sąlygų patikslinimų, kurie gali keistis atsižvelgiant į pandeminę situaciją.

Kviečiame visus Kultūros paso paslaugų teikėjus galinčius ir norinčius teikti paslaugas vasarą užpildyti savo teikiamų paslaugų 2021 m. birželio-rugpjūčio mėn. kalendorius.

 

Tematinis prioritetas

Siekiant užtikrinti Kultūros paso paslaugų įvairovę ir kokybę, kultūros paso paslaugų teikėjams rekomenduojama, kad paslauga atitiktų tematinį prioritetą.

Kultūros ministro įsakymas dėl Kultūros paso tematinio prioriteto tvirtinimo 

2019–2022 m. tematinis prioritetas yra Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 16 tikslas.

Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais.

Šio tikslo uždaviniai:
16.1. Labai sumažinti visų formų smurtą ir jo sukeltų mirčių skaičių visame pasaulyje.
16.2. Panaikinti vaikų paniekinimą, išnaudojimą, neteisėtą prekybą ir visų formų smurtą prieš vaikus bei jų kankinimą.
16.3. Skatinti pagarbą teisinei valstybei nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir užtikrinti visiems vienodą teisę reikalauti teisingumo.
16.4. Iki 2030 metų labai sumažinti neteisėtus finansinius ir ginklų srautus, sustiprinti pavogto turto išieškojimą ir grąžinimą bei kovoti su visų formų organizuotu nusikalstamumu.
16.5. Labai sumažinti visų formų korupciją ir kyšininkavimą.
16.6. Kurti veiksmingas, atsakingas ir skaidrias institucijas visais lygiais.
16.7. Užtikrinti atsakomųjų, įtraukių, pagrįstų visų dalyvavimu ir atstovaujamųjų sprendimų priėmimą visais lygiais.
16.8. Plėsti ir stiprinti besivystančių šalių dalyvavimą pasaulio valdymo institucijose.
16.9. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi žmonės turėtų teisėtus asmens tapatybės dokumentus, įskaitant gimimo liudijimą.
16.10. Užtikrinti viešąją prieigą prie informacijos ir saugoti pagrindines laisves vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis.
16a. Stiprinti atitinkamas nacionalines institucijas, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurių paskirtis plėtoti gebėjimus visais lygiais, ypač besivystančiose šalyse, siekiant užkirsti kelią smurtui ir kovoti su terorizmu bei nusikalstamumu.
16b. Skatinti priimti ir įgyvendinti darniam vystymuisi skirtus nediskriminacinius įstatymus ir politiką.

Kaip pateikti paraišką?

 1. Susipažinkite su Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarka.
 2. Tinkamai lietuvių kalba užpildykite elektroninę paraišką, kurią paraiškų teikimo laikotarpyje rasite internetinėje svetainėje www.kulturospasas.lt.
 3. Prisekite papildomą medžiagą:

3.1 paslaugos teikėjo – juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.), paslaugos teikėjo – fizinio asmens individualios veiklos pažymos kopiją PDF formatu arba el. nuoroda, jei šie dokumentai yra viešai prieinami (privaloma);
3.2 papildomą paslaugos turinio aprašymą ar pagalbinę / metodinę medžiagą, skirtą mokytojui / mokiniui PDF formatu (neprivaloma).

 1. Patikrinkite, ar tinkamai užpildėte paraišką ir ją pateikite. Tik tinkamai užpildžius privalomus laukelius galėsite pateikti paraišką.

Kilus klausimams dėl kvietimo sąlygų ar paraiškos pildymo, kreipkitės

el. paštu kulturospasas@lrkm.lt arba tel.: 8 608 47 714.

Kilus techniniams nesklandumams, pildant paraišką, prašome kreiptis

el. paštu techniniaiklausimai@portalas.emokykla.lt.

Kultūros paso paslaugų atranka

Kultūros ir meno paslaugos, kurios atitinka nustatytus kriterijus, sudaro Kultūros paso paslaugų rinkinį, kurių pagalba Lietuvos mokiniai ugdosi kultūros pažinimo įpročius ir plečia savo kultūros patirtį.

Kultūros paso paslaugos turi atitikti šiuos kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus:

 1. paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma;
 2. paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai;
 3. paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą;
 4. paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;
 5. paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau;
 6. paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei;
 7. paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą.

Kultūros paso paslaugos viešai skelbiamos ir jų užsakymas vykdomas interneto svetainėje www.kulturospasas.

Kultūros paso paslaugų atranką koordinuoja Kultūros ministerija. Atrankos tvarka nustatyta Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše.

Kultūros paso paslaugų atitikimą kriterijams vertina Kultūros paso ekspertų komisija, kuri sudaroma pariteto principu iš Kultūros ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotų atstovų.

Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir interneto svetainėje www.kulturospasas.lt du kartus per metus skelbiami kvietimai teikti paraiškas:

I kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip einamųjų metų rugsėjo 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų birželio mėnesį;

II kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip kitų metų sausio 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų spalio mėnesį.

Gali būti skelbiami papildomi kvietimai, taikant paraiškų teikimo sąlygas nurodytas Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše.

Paraiškos, paraiškų priėmimo laikotarpiu, pildomos tik interneto svetainėje www.kulturospasas.lt  iki kvietime nustatytos datos (imtinai) pabaigos.

Kitais būdais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

DĖMESIO! Informuojame visus Kultūros paso paslaugų teikėjus, kad nuo 2021 m.  vasario 1 dienos gali būti teikiamos patvirtintos Kultūros paso nuotolinės paslaugos.*

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimo „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu „neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.

Vadovaujantis minėto nutarimo nuostata, paslaugų gavėjas (mokykla) nuo vasario 1 dienos gali užsisakyti tik nuotoliniu būdu teikiamas Kultūros paso paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad užsakytos, bet teikėjo nurodytoje vietoje arba paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji) teikiamos paslaugos negali būti teikiamos ir sistemos administratoriaus bus automatiškai atšauktos.

Patvirtintų Kultūros paso paslaugų tikslinimas

Paslaugų teikėjai savarankiškai tikslina kontaktinius duomenis, paslaugos nuotrauką ir kalendorių (jei nėra rezervacijos).

Kiti tikslinimai atliekami:

 1. Kultūros ministerijos pritarimu:
 • Taisomos klaidos paslaugos aprašyme ar pateiktame adrese.
 • Pratęsiamas vykdymo terminas (bendras laikotarpis negali viršyti 3 metų).
 1. Kultūros paso ekspertų komisijos pritarimu:
 • informacija, kuri yra susijusi su paslaugos atrankos kriterijais (papildomos vykdymo vietos, mokinių skaičiaus vienoje paslaugoje ir pan.) ir paslaugos kainos tikslinimu.

Paslaugos teikėjas, kuris nori atlikti aukščiau išvardintus patikslinimus, turi:

 1. parašyti laisvos formos prašymą ant firminio įstaigos blanko (jei yra), pasirašytas įstaigos vadovo arba fizinio asmens;
 2. prašyme būtina nurodyti paslaugos, kurią norite tikslinti pavadinimą ir registracijos numerį, pateikti, ką norite tikslinti bei nurodyti keitimo/tikslinimo priežastis;
 3. prašymas (skanuota versija) siunčiamas LR Kultūros ministerijai el. paštu: kulturospasas@lrkm.lt. Originalo siųsti nereikia.

Patikslinimai, kurie susiję paslaugos vykdymo vietos tikslinimo, techninių ar kitų klaidų taisymo atvejais (nereikalingas Komisijos pritarimas), per 20 darbo dienų yra patikslinama interneto svetainėje www.kulturospasas.lt

2.Kultūros paso paslaugų tikslinimai susiję su:

 1. paslaugos pavadinimu,
 2. paslaugos teikėjo pavadinimu,
 3. vykdymo termino pabaigos data,

yra atliekami tik patvirtinus LR Kultūros ministro įsakymus (toliau – Įsakymas), kurie keičiami keturis kartus per metus:

Kai prašymas gautas nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28/29 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki kovo 31 d.

Kai prašymas gautas nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki birželio 30 d.

Kai prašymas gautas nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki rugsėjo 30 d.

Kai prašymas gautas nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

SVARBU!!!

Paslaugų kainų keitimas tvirtinamas tik kartą per metus. Prašymas turi būti gautas iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

Siekiant patvirtintas paslaugas, kurios vykdomos kultūros įstaigose ar yra išvažiuojamosios, teikti nuotoliniu būdu, būtina pateikti naują paraišką.

Platesnė informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas – atrankos tvarka, sąlygos, paraiškos forma.

arba

Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos kreipkitės į Kultūros ministeriją el. paštu kulturospasas@lrkm.lt arba tel.: 8 608 47 714.

Kultūros paso sistemos techniniais klausimais kreipkitės el. paštu techniniaiklausimai@portalas.emokykla.lt.

Dėl paslaugų finansavimo ir užsakymų atšaukimo kreipkitės į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą el. paštu kulturospasas@lmnsc.lt. tel.: 8 601 55 614; 85 2767800; 85 2766748; 85 2464840

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-17