Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)

Šiuo metu baigiama kurti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje viešai ir neatlygintinai bet kuriam šios sistemos naudotojui bus teikiami Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnyje nustatyti duomenys ir informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų):

 • valdymą;
 • dalyvius;
 • vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis;
 • valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis;
 • padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir profesinės etikos nesilaikymą;
 • licencijas ir metines įmokas;
 • leidinių tiražą ir tiražo tikrinimą;
 • gautas pajamas (iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, kai ji per kalendorinius metus viršija 10 BSI) ir jų šaltinius.

Siekiant užtikrinti duomenų aktualumą ir tikslumą, VIRSIS realizuotos integracinės sąsajos su šiais valstybės informaciniais ištekliais (valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis):

 • Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP);
 • Juridiniu asmenų registru (JAR);
 • Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS);
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registru (GR);
 • Licencijų informacine sistema (LIS);
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacine sistema (GYPAS);
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruota mokesčių informacine sistema (IMIS);
 • Vyriausiosios rinkimų komisijos informacine sistema (VRK IS);
 • Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS).

Duomenis, kurie nekaupiami valstybės registruose ir informacinėse sistemose, į VIRSIS taip pat teikia:

 • viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, kai privalomi pateikti duomenys nėra kaupiami kituose valstybės informaciniuose ištekliuose ar valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
 • viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijos (Kultūros ministerija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Visuomenės informavimo etikos asociacija);
 • viešojo sektoriaus subjektai (t. y. iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ar kito valstybės ar savivaldybės įsteigto fondo išlaikomos įstaigos, valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos ar kontroliuojamos bendrovės ar šių bendrovių valdomos ar kontroliuojamos dukterinės bendrovės, taip pat kiti juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų balsų arba skiria daugiau kaip pusę jų valdymo organų narių).

VIRSIS tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – didinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos viešumą, skaidrumą ir atskaitingumą, užtikrinant galimybę visuomenei ir kompetentingoms valstybės institucijoms vienoje informacinėje sistemoje stebėti, analizuoti ir vertinti įstatyme nurodytus duomenis apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą.

VIRSIS neteikiami duomenys apie dalyvius – fizinius asmenis – tų viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų, kurių teisinė forma yra:

 • asociacija,
 • religinė bendruomenė ar religinė bendrija,
 • profesinė sąjunga ar jų susivienijimas.

VIRSIS finansavimas

VIRSIS kuriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“.

VIRSIS projektui įgyvendinti numatytos lėšos: 419 931,55 EUR (iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – iki 411 627,84 EUR, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki 8 303,71 EUR).

http://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/apie/ESFIVP-I-1.jpg

VIRSIS valdymas

VIRSIS valdytojas – Kultūros ministerija, VIRSIS tvarkytojas – VĮ Registrų centras.

VIRSIS tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą nustato VIRSIS nuostatai.

Techninė informacija apie VIRSIS pateikiama Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skaidrumo nuostatos ir jų kaita

1996 m. priimtoje pirmojoje Visuomenės informavimo įstatymo redakcijoje buvo siekiama užtikrinti viešosios informacijos rengėjų savininkų ir bendraturčių pajamų deklaravimą ir ryšių su ūkiniais subjektais bei valdžios ir valdymo institucijomis viešumą. Įstatymo 39 straipsnyje anuomet nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjų savininkai ir bendraturčiai deklaruoja savo pajamas ir turtą įstatymų nustatyta tvarka, o viešosios informacijos rengėjų savininkai ir bendraturčiai viešai skelbia apie savo ekonominius ir finansinius ryšius su ūkiniais subjektais, finansų kredito įstaigomis, komerciniais bankais, apie savo giminystės ryšius su valstybės institucijų pareigūnais Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos nustatyta tvarka. Ši įstatymo nuostata praktikoje nebuvo iki galo įgyvendinta, o 2001 m. iš viso panaikinta.

Iki VIRSIS Lietuvoje nebuvo vieningos viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, kurioje būtų patogu rinkti, kaupti, nemokamai gauti, stebėti ir analizuoti duomenis apie Lietuvos Respublikoje visuomenės informavimo veiklą vykdančius viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus. Šie duomenys buvo konsoliduoti skirtingose valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose bei duomenų bazėse. Toks duomenų teikimas turėjo trūkumų: tarp minėtų sistemų ir duomenų bazių nebuvo technologinių duomenų sąsajų, kurios užtikrintų duomenų aktualumą, tikslumą ir patikimumą; viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams nepagrįstai didėjo administracinė našta teikiant duomenis skirtingoms institucijoms į jų valdomas sistemas; viešai ir neatlygintinai buvo prieinama tik ribotos apimties informacija apie juridinius asmenis, tačiau ir šiuo atveju nebuvo aišku, kurie iš juridinių asmenų yra viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, valdantys žiniasklaidos priemones.

Visuomenei aktualios informacijos apie viešosios informacijos rengėjus (skleidėjus) ir jų veiklą trūkumas 2016 m. paskatino iniciatyvą sukurti VIRSIS.

2018 m. kovo 7 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijose Nr. CM/Rec(2018)1 dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos nuosavybės skaidrumo pabrėžiamas žiniasklaidos – viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų – nuosavybės struktūros, tikrųjų savininkų (dalininkų), redakcinius sprendimus priimančių asmenų, taip pat kitų požymių, kriterijų ir veiksnių, darančių tiesioginę ar netiesioginę įtaką žiniasklaidos organizacijai, jos redakciniams sprendimams ar redakcinei politikai (politinės reklamos, viešųjų finansų, reklamos ar paramos lėšų ir jų šaltinių) skaidrumas, aiškumas ir viešumas.

Duomenų apie viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus viešinimas įgyvendintas taip pat remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 patvirtinto Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos įgyvendinimo 2015–2019 m. tarpinstitucinio veiklos plano 1.1.4 priemonę (viešai ir neatlygintinai skelbti duomenis apie viešos informacijos rengėjus ir skleidėjus, juridinio asmens akcininkus, vadovus, leidinius, pajamas ir pajamų šaltinius, išlaidas ir naudos gavėjus, skatinant visuomenės informavimo priemonių viešumą ir skaidrumą).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30