Lietuvos Respublikos kultūros ministerija rengia 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti paveldo vertybes sukūrimas“[1] veiklos Nr. 7.1 „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašo veiklomis bus siekiama kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies išsaugojimo ir atskleidimo, susidomėjimo kultūros paveldu didinimo, kultūros paslaugų prieinamumo, įvairovės ir interaktyvumo skatinimo, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą ar jo dalį kultūrinėms reikmėms, kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies prieinamumo visuomenei ir lankytojams užtikrinimo, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus, taip pat pritaikant kultūros paveldo objektą ir (ar) jo dalį ir kitoms reikmėms atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalies a punkte nustatytus reikalavimus.                     

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys – kultūros paveldo objektų savininkai ir/arba valdytojai. Kvietimo suma – 12 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų, maksimalus paramos intensyvumas – 85 procentai. Planuojamas pasiekti rodiklis – paramą gavę 16 kultūros ir turizmo objektų. Projektų atranka bus atliekama konkurso būdu, taikant bendruosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus.

Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos[2] 11 – 14 punktais, teikiame Aprašą suinteresuotoms šalims bei socialiniams ir ekonominiams partneriams derinimui.

Derinamų dokumentų nuorodas rasite čia:
Projektų finansavimo sąlygų aprašas derinimui (atnaujinta)
Projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas derinimui
Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6 priedas derinimui

Pastabas prašome pateikti el. paštu [email protected] iki 2022 m. spalio 26 d.


[1] patvirtintos 2022 m. birželio 15 d. LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-560  „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 (PP) „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“

[2] patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija rengia 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo[1] veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

Pagal Aprašą finansuojamų projektų veiklos – kultūros infrastruktūros atnaujinimas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant gerinti kultūros infrastruktūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti teikiamas kultūros paslaugas, didinti jų kokybę, įvairovę, pagal galimybes skatinti interaktyvumą bei prieinamumą, tenkinant šiuolaikinės visuomenės poreikius bei stiprinant socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įsitraukimą į dalyvavimą kultūroje, bei aktualizuojant ir įveiklinant kultūros objektą ir (ar) kultūros paveldo objektą (toliau – Objektas) ir (ar) jo dalį. Projekto metu turi būti padidintas modernizuotų Objektų patrauklumas, ekonominis gyvybingumas ir konkurencingumas, prisidedama prie kultūros išteklių prieinamumo ir naudojimosi jais gerinimo, kultūros, tradicijų puoselėjimo ir istorinės atminties išsaugojimo.

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kvietimo suma – 40,996 milijonų eurų, iš jų 34,5 milijonai eurų – Europos Sąjungos lėšos ir 6,496 milijonai eurų –Europos Sąjungos bendrojo finansavimo bei valstybės biudžeto lėšos.  Maksimalus paramos intensyvumas – iki 100 procentų. Planuojamas pasiekti rodiklis – paramą gavę 11 kultūros ir turizmo objektų. Projektų atranka bus atliekama planavimo būdu, taikant bendruosius kriterijus.

Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos[2] 11 – 14 punktais, teikiame Aprašą suinteresuotoms šalims bei socialiniams ir ekonominiams partneriams derinimui.

Derinamų dokumentų nuorodas rasite čia:

Projektų finansavimo sąlygų aprašas derinimui
Projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas derinimui

Pastabas prašome pateikti el. paštu [email protected] iki 2022 m. lapkričio 9 d.


[1] patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. ĮV-274 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“

[2] patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-12