Strateginiai dokumentai

Šioje skiltyje pateikiami kultūros ministro valdymo sričiai aktualūs strateginio planavimo dokumentai: strategijos, programos, veiksmų planai ir kt.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa ir jos pažangos priemonės:

 

XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos Nuostatų įgyvendinimo planas 

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Lietuvos kultūros politikos strategija

2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo kultūros programa

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa

Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 metų strategija

Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcija

Nacionalinė literatūros programa

Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programa ir 2022–2024 metų veiksmų planas

Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija

Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų planas

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcija

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo 2020–2022 m. veiksmų planas

Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairės ir jų 2019–2022 metų įgyvendinimo priemonių planas

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams

Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys 2019–2022 metams

Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programa

Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros kryptys

Architektūros ir dizaino plėtros gairės

Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcija

Kultūros paso koncepcija

Nacionalinė muziejų koncepcija pagal tvaraus vystymosi principus

Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-06