• Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
  El. p. , Adresas: J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius
  Nėra kontaktų
 • Ministro kabinetas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Simonas Kairys
  Kultūros ministras
  Daina Urbanavičienė
  Vygintas Gasparavičius
  Rimantas Mikaitis
  Albinas Vilčinskas
  Rolandas Kvietkauskas
  Sigitas Šliažas
  Viktorija Vitkauskaitė
  Deimantė Zutelienė
  Lina Zalieckaitė
  Šarūnė Eimutytė-Česnavičienė

  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 1020 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2002 m. birželio 13 d. Nr. 906 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44 ir 45 straipsnių, dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 311, 441 straipsniais įstatymu (Žin., 2002, Nr. 41-1527 ), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Pakeisti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2105; 2001, Nr. 47-1628), ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama). Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1020 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 906 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau vadinama – Kultūros ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Kultūros ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos kultūros srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. 2. Kultūros ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais. Kultūros ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Kultūros ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kuriuose apibūdinami pagrindiniai ministerijos uždaviniai ir būdai, kaip juos įgyvendinti. Ministerijos strateginiai veiklos planai rengiami vieneriems, trejiems, penkeriems ir dešimčiai metų atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą. Lietuvos Respublikos Seimui pritarus naujos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, ministerija savo parengtus arba atnaujintus strateginius veiklos planus per 3 mėnesius pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei aprobuoti. 3. Kultūros ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. 4. Kultūros ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. II. KULTŪROS MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 5. Svarbiausieji Kultūros ministerijos uždaviniai yra: 5.1. sudaryti sąlygas nacionalinės kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai, dalyvavimui kultūrinėje veikloje ir kultūros vertybių apsaugai; 5.2. remiantis Lietuvos kultūros ir meno tarybos, visuomeninės organizacijos Lietuvos kultūros savivaldos kolegijos, kultūros ir meno sričių ekspertų komisijų pasiūlymais, bendradarbiaujant su kitomis valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis ir perimant naudingą pasaulio valstybių kultūros organizavimo patirtį, įgyvendinti ir koordinuoti valstybės kultūros politiką profesionaliojo ir tradicinio meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibliotekų, leidybos, kultūros vertybių apsaugos srityse, taip pat valstybės politiką autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos ir visuomenės informavimo srityse. 6. Kultūros ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius: 6.1. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikia valstybės kultūros politikai įgyvendinti ir su Europos Sąjungos teise suderinti, projektus; 6.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių profesionaliojo ir mėgėjų meno raidos tendencijas, rengia šių meno sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; 6.3. nustatytąja tvarka steigia, registruoja, reorganizuoja ir likviduoja teatrus, muziejus, bibliotekas, kultūros centrus, dailės, kino ir kitas pramogines organizacijas; 6.4. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja; 6.5. koordinuoja autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei gynimo sistemos įgyvendinimą, vykdo šios srities teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise darbų programą; 6.6. užtikrina kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, rūpinasi lietuviškuoju kultūros paveldu užsienyje; 6.7. kontroliuoja, kaip naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose kultūros įstaigose ir organizacijose; 6.8. pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių sutarčių projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota, pasirašo šias sutartis, organizuoja jų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose; 6.9. remdamasi tarpvalstybiniais susitarimais kultūros srityje, rengia ir įgyvendina tarpvalstybines kultūros programas; 6.10. rengia ir koordinuoja kultūros reprezentavimo užsienyje programas; 6.11. skatina tiesioginį kultūros institucijų, meno kūrėjų organizacijų ir kultūros darbuotojų tarptautinį bendradarbiavimą; 6.12. inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos ir tarptautines parodas, konkursus, simpoziumus, festivalius, šventes ir kitus renginius, remia dalyvavimą juose; 6.13. remdamasi kultūros ir meno sričių ekspertų pasiūlymais, inicijuoja ir padeda įgyvendinti kultūros programas, finansiškai remia svarbias kultūros programas profesionaliojo ir mėgėjų meno srityse, remia nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą; 6.14. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl finansinės paramos skyrimo menininkams ir jų organizacijoms; 6.15. skatina išeivijoje sukurtų ir sukauptų kultūros vertybių įsiliejimą į Lietuvos kultūrą; 6.16. padeda įgyvendinti kultūros darbuotojų tobulinimosi programas, teikia metodinę pagalbą kultūros įstaigoms; 6.17. užtikrina etninės kultūros valstybinę globą; 6.18. remia kultūrologinius tyrimus, užsako konkrečias šių tyrimų programas; 6.19. tikrina muziejinių vertybių apsaugą ir apskaitą muziejuose, remia muziejų plėtojimo, muziejinių vertybių restauravimo ir mokslinio tyrimo programas; 6.20. duoda savivaldybių ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms leidimus reorganizuoti ir likviduoti jų reguliavimo sričiai priskirtas kultūros įstaigas; 6.21. inicijuoja regionų kultūros plėtros strategiją, skatina įvairių formų kultūros savivaldą; 6.22. kaupia ir skleidžia kultūros informaciją, informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais; 6.23. atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos visuomenės informavimo srityje funkcijas; 6.24. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas. III. KULTŪROS MINISTERIJOS TEISĖS 7. Kultūros ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę: 7.1. nustatytąja tvarka gauti iš ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kultūros įstaigų informaciją kultūros klausimais, kviestis kultūros ir meno ekspertus svarbiems kultūros klausimams nagrinėti; 7.2. įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti ir audituoti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą; 7.3. sudaryti iš ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų atstovų (susitarusi su jų vadovais) komisijas arba darbo grupes, rengiančias teisės aktų projektus; 7.4. gauti iš viešosios informacijos rengėjų ir platintojų asociacijų, viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms visuomenės informavimo srityje atlikti. 8. Kultūros ministerija turi ir kitas įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises. IV. KULTŪROS MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 9. Kultūros ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Kultūros ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.8, 11.11 ir 11.12 punktuose. 10. Kultūros ministras, vadovaudamas jam pavestai kultūros valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. 11. Kultūros ministras: 11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais; 11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą; 11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus; 11.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą; 11.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus jis leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus; 11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą; 11.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus; 11.8. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų; 11.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus; 11.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus; 11.11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus; 11.12. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis; 11.13. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas. 12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. 13. Viceministras: 13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje; 13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą; 13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose; 13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis; 13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas. 14. Ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius. Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos. 15. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. 16. Ministerijos valstybės sekretorius: 16.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; 16.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą; 16.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą; 16.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą; 16.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą; 16.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą; 16.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus; 16.8. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas. 17. Ministerijos valstybės sekretorius pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. 18. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. 19. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse: 19.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą; 19.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; 19.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą; 19.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą; 19.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas. 20. Ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Kultūros ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus. 21. Prie Kultūros ministerijos yra Lietuvos kultūros ir meno taryba, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžianti kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMO IR JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 22. Valstybės tarnautojų tarnybos Kultūros ministerijoje, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai. VI. KULTŪROS MINISTERIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS 23. Kultūros ministerija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VII. KULTŪROS MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 24. Kultūros ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė, Vidaus audito tarnyba ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. ––––––––––––––––

 • Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Agnė Grinevičiūtė
  Deimantė Tamutytė
  Eva Liukpetrytė
  Ramūnas Korsakas

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2018 m. rugsėjo 28 d.  įsakymu Nr. ĮV-710

                                                                                          

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  RYŠIŲ SU VISUOMENE IR STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis informacijos apie kultūros politiką, jos aktualijas ir ministerijos priimamus sprendimus sklaidos visuomenei srityje, kurio tikslas – kurti Lietuvos kultūros politikos prioritetus įgyvendinti padedančią informacinę aplinką.
  3. Skyrius tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras), atskaitingas ministrui ir ministerijos kancleriui.
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  5.1.  informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas,  įstaigas bei kitas organizacijas apie vykdomą kultūros politiką ministrui pavestose srityse bei su tuo susijusius ministerijos sprendimus;

  5.2.  stiprinti visuomenės pasitikėjimą ministerija ir jos vykdoma politika, kurti teigiamą ministerijos įvaizdį;

  5.3.  sukurti ir įgyvendinti  ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją;

  5.4.  sukurti Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemą, įtraukiant ministerijai atskaitingas ir pavaldžias įstaigas;

  5.5.  kaupti, klasifikuoti  ir analizuoti viešąją informaciją bei ją apibendrinti, o išvadas teikti ministrui, ministerijos kancleriui ar viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė).

  1. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo bei uždavinių, atlieka šias funkcijas:

  6.1.  rengia kultūros srities viešųjų ryšių politikos planus ir teikia juos ministerijos vadovybei;

  6.2.  kuria ministerijos įvaizdžio planus, o juos patvirtinus ministerijos vadovybei, koordinuoja jų įgyvendinimą; 

  6.3.  koordinuoja visuomenės nuomonės tyrimų apie Lietuvos kultūros politiką ir užtikrina informavimą apie atliktų tyrimų išvadas;

  6.4.  organizuoja nacionalinės ir regioninės spaudos, naujienų tarnybų ir internetinės žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie kultūrą ir Lietuvos kultūros politiką apžvalgą, ją sistemina ir pateikia ministerijos vadovybei ir ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kitiems Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemos subjektams;

  6.5.  rengia ir platina informaciją apie  ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams,  aktyviai siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja  interviu, publikacijas, teikia papildomą informaciją žiniasklaidai (akreditacija, pranešimai spaudai, spaudos konferencijos, atsakymai į užklausas);

  6.6.  nuolat bendradarbiauja su žiniasklaidos  atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus  renginius;

  6.7.  nustatyta tvarka organizuoja informacinių-reprezentacinių  leidinių, vaizdo reportažų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą  kūrimą ir leidybą, įgyvendina kūrybinius sprendimus (fotonuotraukų, vaizdo reprezentacija, leidiniai, sveikinimai, kalbos), siekiant įtaigaus informavimo apie Lietuvos kultūros politiką ir ministerijos sprendimus;

  6.8.  organizuoja ministerijos veiklos viešinimo akcijas –  atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius;

  6.9.  prireikus koordinuoja  ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų prie  ministerijos (toliau – pavaldžios įstaigos) informacijos teikimą  žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją, padeda pavaldžių įstaigų viešųjų ryšių specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai,  užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida;

  6.10.   prireikus konsultuoja  pavaldžių įstaigų ryšių su visuomene specialistus ir bendradarbiauja  su jais rengiant ir skleidžiant aktualią informaciją;

  6.11.   pagal kompetenciją teikia informaciją  ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams,  konferencijoms;

  6.12.   užtikrina informacijos apie ministerijos ir pavaldžių  įstaigų veiklą skelbimą žiniasklaidoje;

  6.13.    Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius skyriaus funkcijoms vykdyti, o prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  6.14.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

  6.15.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

  6.16.   pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.17.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

  6.18.   pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.19.   užtikrina ministerijos interneto  svetainės turinio atitikimą teisės aktų reikalavimams, užtikrina ministerijos interneto svetainės reprezentatyvumą, rengia ir atsako už tvarką, kuria vadovaujantis ministerijos  administracijos padaliniai rengia ir teikia informaciją ir jos atnaujinimus skyriui, ministerijos  interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą  informaciją apie ministerijos bei pavaldžių įstaigų veiklą;  ministerijos vadovybės darbotvarkes, informuoja apie ministerijos  renginius;

  6.20.   administruoja ministerijos socialinius tinklus (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr ir kt.), vykdo nuolatinę žiniasklaidos stebėseną ir atlieka analizę;

  6.21.   dalyvauja organizuojant mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos  teikimo žiniasklaidai įgūdžių formavimu, bendradarbiavimu su žiniasklaida ministerijos darbuotojams;

  6.22. planuoja ir vykdo strateginę komunikaciją, taip pat komunikaciją krizių metu;

  6.23. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų veiklas, susijusias su strategine komunikacija;

  6.24. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, taip pat užsienio valstybių įgaliotomis institucijomis strateginės komunikacijos klausimais;

  6.25. pagal skyriaus kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos nacionalinius interesus atitinkančių ir Vyriausybės prioritetams priskirtų strateginių projektų, uždavinių ir / arba darbų įgyvendinimo;

  6.26.   koordinuoja ministerijos vidinės komunikacijos planų parengimą bei jų vykdymo priežiūrą, bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais, organizuoja ministerijos darbuotojų neformalų komunikavimą, teikia pasiūlymus šiais klausimais ministerijos vadovybei;

  6.27.   atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  skyriaus darbuotojų teisės IR PAREIGOS

   

  1. Skyriaus darbuotojai, be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1.  teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2.  laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3.  pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.4.  kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5.  gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6.  reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  1. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

   

  IV SKYRIUS

  darbo organizavimas

   

  1. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Konkrečias skyriui nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.
  2. Vedėjas:

  10.1.   atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2.   planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

  10.3.   teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos Lietuvos kultūros politikos klausimais nacionaliniu ir regioniniu mastu, taip pat dėl skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4.   atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei;

  10.5.   atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą kokybiškai ir laiku.

  1. Skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas:

  11.1.   užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2.   turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems skyriaus darbuotojams.

  1. Skyriaus darbuotojai, yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui arba vyresniajam patarėjui ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
  2. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.
  3. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
  4. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas ir skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   

   

   

  __________________________

                                                                                                                                                   

 • Patarėjas finansų kontrolei
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Rusnė Rinkevičienė

  Vadojaujamasi LR Kultūros ministerijos nuostatais

 • Strateginių pokyčių grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Eglė Saudargaitė
  Daiva Nazarovienė
  Dovilė Maliauskienė
  Saulius Zubrys

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. ĮV-580

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  STRATEGINIŲ POKYČIŲ GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Strateginių pokyčių grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių pokyčių grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Grupė yra ministerijos padalinys, veikiantis strateginių sprendimų siūlymų formavimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos srityje.

  3. Grupė yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras).

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai yra:

  5.1. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo, planuoti ir koordinuoti esminių pokyčių ministro valdymo srityse įgyvendinimą;

  5.2. koordinuoti ministro valdymo sričių prioritetų integravimą į ilgalaikius valstybės strateginius, tarpinstitucinius ir tarpsritinius dokumentus, stebėti jų įgyvendinimo ir atnaujinimo poreikį bei inicijuoti reikiamus veiksmus;

  5.3. koordinuoti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ministro valdymo srityje rengimą ir derinti reikiamus jų pakeitimus;

  6. Grupė, vykdydama jai pavestas užduotis, atlieka šias funkcijas:

  6.1. koordinuoja ministerijos pozicijos atstovavimą rengiant ilgalaikius valstybės strateginius, tarpinstitucinius ir tarpsritinius dokumentus bei kitų valstybės politikos sričių strateginio valdymo dokumentus: dalyvauja Nacionalinio pažangos plano, plėtros programų, ES investicijų, kitos tarptautinės paramos programavimo, Lietuvos Respublikos teritorinio bendrojo plano, Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimo procesuose, užtikrinant kultūros politikos prioritetų, nuostatų ir planavimo dokumentų integraciją bei suderinamumą;

  6.2. pagal grupės kompetenciją dalyvauja tobulinant kultūros statistikos ir duomenų analizės  sistemą;

  6.3. teikia pasiūlymus dėl tyrimų bei analizių poreikio kultūros ministro valdymo srityje;

  6.4. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą nustatant veiklos prioritetus, strateginių pokyčių kryptis ir atsiskaitant už jų įgyvendinimą;

  6.5. grupės kompetencijos ribose koordinuoja veiklos ir darbo grupių  užduotis, skirtas ministro valdymo srities strateginių pokyčių įgyvendinimui ir jų integravimui į ilgalaikius valstybės strateginius, tarpinstitucinius ir tarpsritinius dokumentus;6.7. grupės kompetencijos srityje atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja kitų valstybės, užsienio ar tarptautinių institucijų ar ministerijos sudaromų darbo (veiklos) grupių, komisijų darbe;

  6.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės ir užsienio bei tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis;

  6.7. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir ministro valdymo srities įstaigas dėl kultūros srities strateginių pokyčių įgyvendinimo;

  6.8. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, rengia atsakymus;

  6.9. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis grupės kompetencijos srityje.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupės valstybės tarnautojai be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. laiku gauti iš ministerijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.3. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.4. teikti kultūros ministrui, kultūros viceministrams pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui pagal kultūros ministro nustatytą administravimo sritį pasiūlymus dėl grupės veiklos tobulinimo.

  8. Grupės valstybės tarnautojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Grupei vadovauja grupės vadovas.

  10. Grupės vadovas:

  10.1. atsako už grupei pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja grupės darbą, paskirsto užduotis grupės valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų vykdymą;

  10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl grupės ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4. atsiskaito už grupės veiklą ministerijos vadovybei;

  10.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vertina grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  10.6. nustatyta tvarka pasirašo raštus, vizuoja teisės aktų, dokumentų ir raštų, susijusių su grupės veikla, projektus;

  10.7. vykdo kitus kultūros ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

  11. Nesant grupės vadovo, jį pavaduoja kitas grupės valstybės tarnautojas, kurio pareigybėje nustatyta grupės vadovo pavadavimo funkcija, arba kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas;

  12. Grupė turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Grupės parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti grupės vadovas ir grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgaliojimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   

  __________________

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Daiva Liekienė
  Laura Raulinaitienė
  Janina Radavičienė
  Migla Surgailytė
  Saulius Gruodis
  Snieguolė Giraitienė

                                                                                                                                                    

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2020 m. balandžio 7 d.  įsakymu Nr. ĮV-288

                                                                                                                              

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  centralizuoto vidaus audito skyriaus NUOSTATAI

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – kultūros ministras).

  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už ją atsakingas. Skyriaus vedėjo ir vidaus auditą atliekančių skyriaus valstybės tarnautojų (toliau – vidaus auditoriai) veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą,  kultūros ministro patvirtintais Skyriaus nuostatais.

  6. Skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

  7. Skyrius turi blanką su savo pavadinimu.

  8. Skyriaus raštvedyba tvarkoma ministerijos darbo reglamento ir kultūros ministro nustatyta dokumentų valdymo ir vizavimo ministerijoje tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

  9. Skyriaus veiklos tikslas – padėti ministerijos, ministerijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams siekti veiklos tikslo (-ų), tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

  10. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti ministerijos, ministerijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  10.1. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę:

  10.2. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  10.3. teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  10.4. konsultuoti kultūros ministrą, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) ministerijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovus įstaigų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.  

  11. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  11.1. vertina kaip ministerija, ministerijai pavaldūs ir (arba) jos valdymo sričiai priskirti viešieji juridiniai asmenys:

  11.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

  11.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

  11.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

  11.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

  11.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

  11.1.6. užtikrina teikiamos informacijos patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

  11.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

  11.2. vertina ministerijos, jai pavaldžių ir (ar) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jos tobulinimo;

  11.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  11.4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  11.5. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  11.6. rengia ir teikia konsultacijas valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Lietuvos Respublikos kultūros ministrui, ministerijos padalinių ir (ar) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams;

  11.7. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

  11.8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

  12. Skyrius įgyvendina veiklos uždavinį ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos padaliniais, ministerijai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS  TEISĖS

  13. Skyrius turi teisę:

  13.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  13.2. naudotis visa ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga Skyriaus funkcijos atlikti;

  13.3. be atskiro kultūros ministro nurodymo gauti iš visų audituojamų subjektų veiklos  rizikai vertinti ar vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;

  13.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;

  13.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo, atliekant kontrolinius matavimus, turto inventorizaciją ar kitas vidaus audito procedūras;

  13.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

  13.7. gavęs kultūros ministro sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

  13.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos, ministerijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  13.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

  14. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių, susijusių su Tarnybos veiklos tikslo įgyvendinimu.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  15. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

  16. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

  17. Skyriaus vedėjas:

  17.1. atsako už Skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

  17.2. savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal kultūros ministro  patvirtintus Skyriaus nuostatus

  17.3.  tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti vidaus auditoriams;

  17.4. atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje Skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

  17.5. atstovauja ministeriją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

  17.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

  17.7. dalyvauja pretendentų į Skyriaus valstybės tarnautojo pareigas atrankos konkurso komisijos darbe;

  17.8. gali turėti kitų teisės aktuose Skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su skyriaus kompetencija;

  18. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas kultūros ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Skyriaus vidaus auditorius.

  19. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų įgyvendinimą.

  20. Specialieji reikalavimai Skyriaus vedėjui ir vidaus auditoriams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose Skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose.

  21. Skyriaus vedėjas ir vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

    

                                           _______________________

 • Strateginio ir finansų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Ieva Macijauskytė
  Viktorija Tauraitė
  Aušra Ašmontaitė
  Vilma Važgienė
  Dalia Babickaitė
  Vaida Mizarienė
  Rūta Baliukynaitė
  Daiva Baltranaitė

                                                                                                                                           

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-570

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra ministerijos padalinys, veikiantis strateginio ir finansų valdymo ir kontrolės srityse.
  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui, atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras).
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. dalyvauti ministerijai formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse strateginio planavimo ir finansų valdymo klausimais;

  5.2. vykdyti Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimo poveikio analizę, pagal poreikį jos duomenis lyginti su užsienio šalių patirtimi, atlikti ministro valdymo sričių bendrąją stebėseną;

  5.3. pagal kompetenciją rengti ir teikti analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus, susijusius su Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimu bei reikiamų strateginio ir finansų valdymo priemonių taikymu ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė);

  5.4. koordinuoti strateginio valdymo procesą ministerijoje ir, bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais, ministro valdymo sričių biudžetinėse įstaigose;

  5.5. koordinuoti ministerijos ir ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų funkcijų įgyvendinimui reikalingų valstybės biudžeto asignavimų poreikio planavimą, paskirstymą bei su tuo susijusių dokumentų parengimą;

  5.6. užtikrinti veiksmingą ministerijos ir ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų finansų naudojimo kontrolę.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. koordinuoja ir bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros taryba atlieka nuoseklią šalies kultūros srities ir jos raidos stebėseną, kuria remiantis teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl kultūros politikos formavimo ministrui pavestose valdymo srityse strateginio planavimo ir finansų valdymo klausimais;

  6.2. pagal poreikį, bendradarbiaujant su užsienio valstybių institucijomis, analizuoja užsienio valstybėse taikomas strateginio valdymo priemones kultūros srityje, atlieka jų lyginamąją analizę bei teikia išvadas ir siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų taikymo;

  6.3. bendradarbiauja su Lietuvos statistikos departamentu identifikuojant šalies kultūros srities statistinių duomenų rinkimo poreikį ir apimtis, vertina statistinius duomenis strateginio valdymo procesuose;

  6.4. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant su kultūros sritimi susijusių strateginio planavimo dokumentų projektus;

  6.5. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano projektų rengimą, užtikrina jų suderinamumą su strateginio lygmens planavimo dokumentais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei ją įgyvendinančiais dokumentais, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.6. bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais organizuoja ir koordinuoja ministro valdymo sričių asignavimų valdytojų strateginių veiklos planų ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų projektų rengimą, užtikrina jų suderinamumą su ministerijos strateginiu veiklos planu, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.7. organizuoja ir koordinuoja ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jos tobulinimo;

  6.8. bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais organizuoja ir koordinuoja ministro valdymo sričių asignavimų valdytojų ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų rengimą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.9. dalyvauja derinant ministerijos priemonių įtraukimą į kitų institucijų tarpinstitucinius veiklos ir veiksmų planus bei koordinuoja jų įgyvendinimo stebėseną;

  6.10. pagal ministerijos kompetenciją organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano stebėseną ir teikia reikiamą informaciją ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai bei pagal poreikį kitoms institucijoms;

  6.11. pagal ministerijos kompetenciją dalyvauja valstybės biudžeto projekto rengimo procese rengiant ministerijos vykdomų programų ir ministerijai pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatų projektus, pagal poreikį juos tikslina ir teikia ministerijos vadovybei tvirtinti;

  6.12. bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų kultūros ministro valdymo sritims paskirstymo projektą ir teikia programų išlaidų sąmatas ministerijos vadovybei tvirtinti;

  6.13. pagal poreikį tikslina ministerijai pavaldžių įstaigų finansavimo apimtis teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.14. vykdo einamąją finansų kontrolę – vertina pagal ministerijos strateginio veiklos plano programas finansuojamų veiklų sąmatų išlaidų tinkamumą bei ministerijai pavaldžių įstaigų finansinės atskaitomybės ataskaitas;

  6.15. vykdo išankstinę mokėjimo paraiškų sąmatos kontrolę Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS);

  6.16. pagal ministerijos kompetenciją organizuoja ir koordinuoja duomenų teikimą į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir VBAMS, dalyvauja jų tobulinimo procesuose;

  6.17. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, ministro valdymo sričių asignavimų valdytojams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms;

  6.18. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja kitų valstybės įstaigų ir institucijų ar ministerijos sudaromų darbo (veiklos) grupių, komisijų darbe, organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius;

  6.19. pagal skyriaus kompetenciją savarankiškai arba bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia teisės aktų projektus, atlieka pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų analizę;

  6.20. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis skyriaus kompetencijos srityje.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.3. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.4. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.5. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Konkrečias skyriui numatytas funkcijas padeda įgyvendinti skyriaus patarėjas (-ai) ar vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Vedėjas:

  10.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

  10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4. atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei.

  11. Skyriaus vyresnysis patarėjas ir (arba) skyriaus patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems skyriaus darbuotojams.

  12. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui arba vyresniajam patarėjui ar skyriaus patarėjui ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

  14. Vykdydamas nustatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas ir skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   

  ____________________________________________

 • Atminties institucijų politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Rūta Pileckaitė-Vasilienė
  Vaiva Lankelienė
  Muziejus
  Rugilė Puodžiūnienė
  šiuo metu Rugilė Puodžiūnienė yra Vaiko priežiūros atostogose
  Tomas Kulešius
  Kultūros paveldo skaitmeninimą
  Gražina Lamanauskienė
  Bibliotekas
  Laimis Mikelevičius
  Muziejų statistiką, kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestaciją
  Erika Petunovienė
  Archyvus

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-145

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  ATMINTIES INSTITUCIJŲ POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės nuostatai (toliau   nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Atminties institucijų politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis muziejų, bibliotekų, archyvų ir kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos politikos srityse.

  3 Grupė yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros viceministrui (toliau –viceministras), atskaitinga Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras) ir ministerijos kancleriui.

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai:

  5.1. padėti formuoti atminties institucijų politiką šiose srityse:

  5.1.1. ministerijos kompetencijos ribose padėti formuoti muziejų, bibliotekų, archyvų veiklos ir kultūros paveldo skaitmeninimo politiką;

  5.2. padėti formuoti regionų politiką grupės kompetencijos srityse;

  5.3. sudaryti sąlygas grupės kompetencijos srityse veikiančių ministerijai atskaitingų ir pavaldžių įstaigų, organizacijų veiklai ir ją koordinuoti, siekiant užtikrinti politikos nuostatų sklaidą, funkcionavimą ir plėtrą;

  5.4. organizuoti, koordinuoti ir atlikti atminties institucijų veiklos politikos įgyvendinimo kontrolę (stebėseną) 5 punkte įvardintose srityse.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo grupės kompetencijos sritis reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.2. apibendrina grupės kompetencijos sritis reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų keitimo;

  6.3. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl grupės kompetencijai priskirtų išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų;

  6.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų projektus grupės kompetencijos srityse;

  6.5. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių patirtį atminties institucijų veiklos politikos srityje ir pagal grupės kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su šiomis sritimis susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;

  6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui;

  6.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus ir dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje;

  6.8. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės biudžeto asignavimų grupės kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

  6.9. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių atminties veiklos politikos programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo;

  6.10. užtikrina grupės kompetencijos srityse numatytų programų ir priemonių vykdymą;

  6.11. grupės kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

  6.12. koordinuoja ir dalyvauja grupės kompetencijai priskirtų ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje ir techniškai aptarnauja komisijų prie Kultūros ministerijos darbą;

  6.13. bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

  6.14. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus į juos;

  6.15. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius grupės funkcijoms vykdyti, o prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus grupės funkcijoms vykdyti;

  6.16 pagal grupės kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

  6.17. pagal grupės kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.18. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su grupės kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Grupės darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

           9. Grupei vadovauja grupės vadovas.

  10. Grupės vadovas:

           10.1. atsako už grupei pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja grupės darbą: paskirsto užduotis grupės darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

          10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl atminties institucijų politikos nacionaliniu ir regioniniu mastu, taip pat dėl grupės ir ministerijos veiklos tobulinimo;

          10.4. atsiskaito už grupės veiklą ministerijos vadovybei;

           10.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą kokybiškai ir laiku.

  11. Grupės darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs grupės vadovui ir atskaitingi grupės vadovui.

  12. Grupės vadovo nesant, jį pavaduoja kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas grupės darbuotojas.

  13. Vykdydama numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius grupė bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  14. Grupė turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Grupės parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti grupės vadovas arba grupės patarėjas (-ai).

  __________________________

 • Kultūros paveldo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Indrė Ambrazienė
  Rasa Trapikienė
  Kultūros infrastruktūros centrą, Paveldotvarkos programą
  Gintaras Džiovėnas
  Saugomas teritorijas, specialųjį planavimą
  Romanas Senapėdis
  Kultūros vertybių registrą, Paveldotvarkos programą
  Sigita Bugenienė
  UNESCO kultūros paveldo koordinavimą
  Irena Kezienė
  Lietuvos nacionalinį kultūros centrą, nematerialųjį paveldą
  Gytis Oržikauskas
  UNESCO nematerialaus kultūros paveldo koordinavimą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimą, kilnojamąsias kultūros vertybes

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV- 144

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės nuostatai (toliau   nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūros paveldo politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis kultūros paveldo, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos politikos srityse.

  3. Grupė yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros viceministrui (toliau –viceministras), atskaitinga Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras) ir ministerijos kancleriui.

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai:

  5.1. padėti formuoti kultūros paveldo ir etninės kultūros bei mėgėjų meninės veiklos politiką šiose srityse:

  5.1.1. ministerijos kompetencijos ribose padėti formuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos bei saugomų teritorijų politiką;

  5.1.2. ministerijos kompetencijos ribose padėti formuoti kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Lietuvai reikšmingų kultūros objektų užsienyje paieškos, grąžinimo ir pristatymo visuomenei politiką;

  5.1.3. ministerijos kompetencijos ribose padėti formuoti etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos politiką.

  5.2. padėti formuoti regionų politiką grupės kompetencijos srityse;

  5.3. sudaryti sąlygas grupės kompetencijos srityse veikiančių ministerijai atskaitingų ir pavaldžių įstaigų, organizacijų veiklai ir ją koordinuoti, siekiant užtikrinti politikos nuostatų sklaidą, funkcionavimą ir plėtrą;

  5.4. organizuoti, koordinuoti ir atlikti kultūros paveldo ir etninės kultūros bei mėgėjų meninės veiklos politikos įgyvendinimo kontrolę (stebėseną) 5 punkte įvardintose srityse.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo grupės kompetencijos sritis reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.2. apibendrina grupės kompetencijos sritis reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų keitimo;

  6.3. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl grupės kompetencijai priskirtų išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų;

  6.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų projektus grupės kompetencijos srityse;

  6.5. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių patirtį kultūros paveldo ir etninės kultūros bei mėgėjų meninės veiklos politikos srityje ir pagal grupės kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su šiomis sritimis susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;

  6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui;

  6.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus ir dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje;

  6.8. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės biudžeto asignavimų grupės kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

  6.9. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių kultūros paveldo ir etninės kultūros bei mėgėjų meninės veiklos politikos programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo;

  6.10. užtikrina grupės kompetencijos srityse numatytų programų ir priemonių vykdymą;

  6.11. grupės kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

  6.12. koordinuoja ir dalyvauja grupės kompetencijai priskirtų ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje ir techniškai aptarnauja komisijų prie Kultūros ministerijos darbą;

  6.13. bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

  6.14. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus į juos;

  6.15. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius grupės funkcijoms vykdyti, o prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus grupės funkcijoms vykdyti;

  6.16 pagal grupės kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

  6.17. pagal grupės kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.18. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su grupės kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  grupės DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Grupės darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

            9. Grupei vadovauja grupės vadovas. Konkrečias grupės nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Grupės vadovas:

           10.1. atsako už grupei pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja grupės darbą: paskirsto užduotis grupės darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

           10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl kultūros paveldo institucijų politikos nacionaliniu ir regioniniu mastu, taip pat dėl grupės ir ministerijos veiklos tobulinimo;

           10.4. atsiskaito už grupės veiklą ministerijos vadovybei;

           10.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą kokybiškai ir laiku.

           11. Grupės vyresnysis patarėjas arba grupės patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems grupės darbuotojams.

  12. Grupės darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs grupės vadovui.

  13. Grupės vadovui nesant, jį pavaduoja grupės vyresnysis patarėjas arba grupės patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas grupės darbuotojas.

  14. Vykdydama numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius grupė bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Grupė turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Grupės parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti grupės vadovas ir grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

  __________________________

 • Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Deividas Velkas
  Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė
  Autorių teises
  Rasa Zdanevičiūtė
  Visuomenės informavimą
  Aurimas Šimeliūnas
  Autorių teises
  Simona Martinavičiūtė
  Autorių teises

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. kovo 1 d.  įsakymu Nr. ĮV-143

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau ministerija) Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis visuomenės informavimo politikos, autorių ir gretutinių teisių politikos srityse.

  3. Grupė yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros viceministrui, atskaitinga ministrui ir ministerijos kancleriui.

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai yra:

  5.1. padėti formuoti ir koordinuoti valstybės politiką visuomenės informavimo, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, informacinio saugumo, medijų, autorių teisių ir informacinio raštingumo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio srityse (toliau – grupės kompetencijos sritys);

  5.2. sudaryti sąlygas užtikrinančias skaidrios, nepriklausomos, atsakingos ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos funkcionavimą, jos plėtrą bei efektyvią autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą;

  5.3. padėti formuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinį bendradarbiavimą ir regionų politiką grupės kompetencijos srityse;

  5.4. organizuoti, koordinuoti ir atlikti politikos įgyvendinimo kontrolę (stebėseną), analizę ir prognozę grupės kompetencijos srityse.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas grupės kompetencijos srityse:

  6.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

  6.2. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų vertinti teisės aktų projektų;

  6.3. organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir stebėseną;

  6.4. apibendrina įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo ir galiojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo;

  6.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos raidos tendencijas, rengia plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

  6.6. koordinuoja ES keliamų reikalavimų įgyvendinimą;

  6.7. organizuoja įstatymų nustatyta tvarka ministerijai teikiamų ir viešai skelbiamų duomenų apie viešosios informacijos rengėjus ir (ar) skleidėjus tvarkymą, koordinuoja kitų klausimų, susijusių su šių duomenų tvarkymu, sprendimą;

  6.8. atlieka laikraščių ir žurnalų tiražų tikrinimą;

  6.9. nustato metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą;

  6.10. atlieka autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos priežiūrą;

  6.11. įstatymų nustatytais atvejais vykdo autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugą;

  6.12. užtikrina kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstymą ir išmokėjimą autoriams;

  6.13. vykdo kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdų kolektyvinio administravimo priežiūrą;

  6.14. organizuoja kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos darbą ir užtikrina vienkartinės kompensacijos išmokėjimą teisių turėtojams už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio naudojimą;

  6.15. organizuoja Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos darbą, užtikrinant alternatyvų autorių teisių ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose;

  6.16. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose;

  6.17. tvarko informaciją, gaunamą iš Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS), rengia ir skelbia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją;

  6.18. organizuoja ES direktyvų perkėlimo planų ir ES teisės įgyvendinimo planų vykdymą;

  6.19. analizuoja ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus bei priimtus teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

  6.20. dalyvauja rengiant, derinant ir (ar) įgyvendinant Lietuvos pozicijas ir siūlymus ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų projektams;

  6.21. atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėse bei ES institucijose, įstaigose, organizacijose ir susitikimuose su visuomene;

  6.22. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėmis bei ES institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

  6.23. Ministrui Pirmininkui ar ministrui pavedus atitinkamai atstovauja Vyriausybei (valstybei) ar ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

  6.24. teisės aktų nustatyta tvarka, ministrui pavedus pradeda ir vykdo administracinių nusižengimų teiseną;

  6.25. koordinuoja ministerijos įsteigtų įstaigų veiklą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas viešųjų įstaigų valdymo organuose;

  6.26. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius grupės funkcijoms vykdyti, o prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus grupės funkcijoms vykdyti;

  6.27. teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių dokumentų, skirtų valstybės ir regionų politikai formuoti, sudarymo, teikia informaciją ataskaitoms apie šių dokumentų įgyvendinimą;

  6.28. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų patvirtinimo ir įgyvendinimo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų vykdymą;

  6.29. koordinuoja ir dalyvauja ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje, techniškai aptarnauja jų darbą;

  6.30. nagrinėja tarnybinės pagalbos prašymus, piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;

  6.31. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

  6.32. koordinuoja ir prižiūri nacionalinių ir regioninių plėtros programų ir valstybės projektų parengimą ir planavimą ir įgyvendinimą, dalyvauja projektų priežiūros komitetų ar susijusių darbo grupių veikloje;

  6.33. vertina ir nustato mokslinių ir kitų tyrimų atlikimo poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atlikimą bei vertina šių tyrimų rezultatus;

  6.34. organizuoja konkursus ministerijos premijoms gauti, teikia pasiūlymus dėl šių konkursų nugalėtojų skatinimo;

  6.35. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ir posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Grupės darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

   

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Grupei vadovauja grupės vadovas. Konkrečias grupei nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Grupės vadovas:

  10.1. atsako už grupei pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja grupės darbą: paskirsto užduotis grupės darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

              10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl grupės ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4. atsiskaito už grupės veiklą ministerijos vadovybei;

  10.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą kokybiškai ir laiku.

  11. Grupės vyresnysis patarėjas arba grupės patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems grupės darbuotojams;

  12. Grupės darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs grupės vadovui arba vyresniajam patarėjui ar grupės patarėjui ir atskaitingi grupės vadovui.

  13. Grupės vadovui nesant, jį pavaduoja grupės vyresnysis patarėjas arba patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas grupės valstybės tarnautojas.

  14. Vykdydama numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius grupė bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Grupė turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Grupės parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti grupės vadovas ir grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   

  ____________________

 • Kultūrinės edukacijos politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Iveta Ieva Gedvilaitė Puodžiūnienė
  Birutė Kazlauskienė
  Regionų kultūros politiką, kultūros centrų politiką
  Giedrė Beniušytė
  Valstybinės kalbos politiką, istorinę ir kultūrinę atmintį, atmintinus metus
  Marijus Zabiela
  Gintarė Zajankauskaitė
  Kultūros pasą
  Šarūnas Jokubaitis
  Istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, pilietiškumo, tautinio ir kultūrinio tapatumo ugdymo stiprinimo politiką, valstybės šventes

   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-129

   

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūrinės edukacijos politikos grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) kultūrinės edukacijos politikos grupės (toliau – grupės) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis kultūrinės edukacijos, kultūros centrų, Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, valstybinės kalbos politikos bei valstybės tautinių mažumų politikos srityse.

  3.  Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros viceministrui, atskaitingas ministrui ir ministerijos kancleriui.

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai:

  5.1. padėti formuoti kultūros ugdymo politiką šiose srityse:

  5.1.1. ministerijos kompetencijos ribose padėti formuoti kultūrinės edukacijos politiką formaliajame ugdyme;

  5.1.2. ministerijos kompetencijos ribose padėti formuoti kultūrinės edukacijos politiką neformaliame ugdyme;

  5.1.3. ministerijos kompetencijos ribose padėti formuoti kultūrinės edukacijos politiką socialinės atskirties grupių ugdyme;

  5.1.4. padėti formuoti regionų kultūrinės edukacijos politiką grupės kompetencijos srityse;

  5.1.5. padėti formuoti Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo politiką;

  5.1.6. padėti formuoti valstybinės kalbos politiką;

  5.1.7. padėti formuoti valstybės tautinių mažumų politiką;

  5.1.8. padėti formuoti kultūros centrų politiką.

  5.2. organizuoti, koordinuoti ir atlikti valstybės kultūrinės edukacijos politikos įgyvendinimo kontrolę (stebėseną);

  5.3. sudaryti sąlygas grupės kompetencijos srityse veikiančių ministrui atskaitingų ir pavaldžių įstaigų, organizacijų veiklai ir ją koordinuoti, siekiant užtikrinti politikos nuostatų sklaidą, funkcionavimą ir plėtrą.

                     5.4. padėti formuoti regionų kultūros  politiką.

                     6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo grupės kompetencijos sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.2. apibendrina grupės kompetencijos sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

  6.3. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl grupės kompetencijai priskirtų išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų;

  6.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų projektus;

  6.5. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių patirtį kultūrinės edukacijos politikos srityje ir pagal grupės kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant su šiomis sritimis susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;

  6.6. koordinuoja profesionaliojo meno ir mėgėjų meninės veiklos įstaigų, paveldo įstaigų, muziejų ir bibliotekų ugdymo kultūra ir menu bei kultūrinės edukacijos paslaugų plėtrą, partnerystes su švietimo ir mokslo sistema bei nevyriausybiniu ir verslo sektoriais, regioniniais-socialiniais-ekonominiais partneriais;

  6.7. grupės kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

  6.8. grupės kompetencijos srityse analizuoja savivaldybių kultūros įstaigų veiklą;

  6.9. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą kultūrinės edukacijos nacionaliniu ir regioniniu mastu klausimais;

  6.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui;

  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

  6.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės biudžeto asignavimų  grupės kompetencijai priskirtoms sritims sričiai paskirstymo;

  6.13. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių kultūros ugdymo programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo,

  6.14. užtikrina grupės kompetencijos srityse numatytų programų ir priemonių vykdymą;

  6.15. koordinuoja ir dalyvauja grupės kompetencijai priskirtų ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje ir techniškai aptarnauja komisijų prie Kultūros ministerijos darbą;

  6.16. bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

  6.17. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus į juos;

  6.18. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius grupės funkcijoms vykdyti, prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus grupės funkcijoms vykdyti;

  6.19. pagal grupės kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

  6.20. pagal grupės kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.21. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su grupės kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Grupės darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

  IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

                   

  9. Grupei vadovauja grupės vadovas. Konkrečias grupei nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Grupės vadovas:

  10.1. atsako už grupei pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja grupės darbą: paskirsto užduotis grupės darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

  10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl kultūros ugdymo nacionaliniu ir regioniniu mastu, taip pat dėl grupės ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4. atsiskaito už grupės veiklą ministerijos vadovybei;

  10.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą kokybiškai ir laiku.

  11. Grupės vyresnysis patarėjas arba grupės patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems grupės darbuotojams.

  12. Grupės darbuotojai, yra tiesiogiai pavaldūs grupės vadovui arba vyresniajam patarėjui ar grupės patarėjui ir atskaitingi grupės vadovui.

  13. Grupės vadovui nesant, jį pavaduoja grupės vyresnysis patarėjas arba patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas grupės darbuotojas.

  14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius grupė bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Grupė turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Grupės parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti grupės vadovas ir grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   


                                                      __________________________

 • Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Janina Krušinskaitė
  Lietuvos kultūros tarybą
  Tarptautinį bendradarbiavimą, kultūros atašė
  Rūta Lazauskaitė
  Literatūrą ir skaitymo skatinimą
  Jurgis Giedrys
  Tarptautinį bendradarbiavimą: Rytų kaimynystę, Ameriką, Aziją, Afriką, Okeaniją
  Jolanta Meiduvienė
  Meno kūrėjų socialinę apsaugą
  Irena Didžiulienė
  Profesionalųjį scenos meną: muzikinį teatrą, muziką, šokį, cirką
  Indrė Šimeliūnė
  Profesionalųjį scenos meną: dramos ir lėlių teatrus, profesionaliojo scenos meno apdovanojimus, įstaigos statusą
  Indrė Viktorija Užukukytė
  Tarptautinį bendradarbiavimą: ES reikalus, UNESCO, Europos Tarybą
  Milda Vakarinaitė
  Tarptautinį bendradarbiavimą: Baltijos regioną, Europą
  Reda Aleliūnaitė
  Kultūros ir kūrybines industrijas, architektūrą, dizainą

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. kovo 1 d.  įsakymu Nr. ĮV-127

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis profesionaliojo meno, kūrybinių industrijų ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

  3. Grupė yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros viceministrui, atskaitinga Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras) ir ministerijos kancleriui.

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai:

  5.1. padėti formuoti politiką šiose srityse:

  5.1.1. profesionaliojo meno ir kūrybinių industrijų – architektūros, dizaino, kino, literatūros, muzikos, scenos meno, vizualiojo meno;

  5.1.2. paramos meno kūrėjams ir jų kūrybos skatinimo bei įvertinimo;

  5.1.3. tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su užsienio valstybėmis, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

            5.2. padėti formuoti regionų politiką grupės kompetencijos srityse;

  5.3. užtikrina kultūros atašė veiklos užduočių planavimą;

  5.4. sudaryti sąlygas grupės kompetencijos srityse veikiančių ministerijai atskaitingų ir pavaldžių įstaigų, organizacijų veiklai ir ją koordinuoti, siekiant užtikrinti politikos nuostatų sklaidą, funkcionavimą ir plėtrą.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo grupės kompetencijos sritis reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.2. apibendrina grupės kompetencijos sritis reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

  6.3. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų vertinti teisės aktų projektų grupės kompetencijos srityse;

  6.4. rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;

  6.5. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės biudžeto asignavimų grupės kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

  6.6. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių patirtį 5.1. papunktyje įvardintose srityse ir pagal grupės kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant su šiomis sritimis susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;

  6.7. rengia ir dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, projektus;

  6.8. pagal grupės kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos klausimais, užtikrina atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, koordinuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą bei bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais Europos Sąjungos politikos klausimais;

  6.9. koordinuoja ministerijoje gaunamų Europos Sąjungos dokumentų projektų, kitų institucijų pozicijų projektų ar kitų dokumentų Europos Sąjungos klausimais paskirstymą bei registravimą pagal poreikį ministerijoje, užtikrina su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS susijusių reikalų koordinavimą ministerijoje;

  6.10. nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Europos Sąjungos darbo organuose ir tarptautinėse organizacijose;

  6.11. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui;

  6.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų grupės kompetencijos srityse patvirtinimo ir įgyvendinimo;

  6.13. užtikrina grupės kompetencijos srityse numatytų programų ir priemonių vykdymą;

  6.14. grupės kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

  6.15. koordinuoja grupės kompetencijos sritims priskirtų tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veiklą, dalyvauja jų darbe, aptarnauja techniškai;

  6.16. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos Respublikos kultūros atašė pareigybės steigimo ar panaikinimo, koordinuoja kultūros atašė veiklos priemonių įgyvendinimą;

  6.17. planuoja, koordinuoja ir rengia kultūros ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) tarnybinių komandiruočių į užsienį programas, ministerijos vadovybės kviestų užsienio valstybių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje programas;

  6.18. kartu su Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriumi koordinuoja protokolo reikalavimų vykdymą; 

  6.19. bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

  6.20. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus ir rengia atsakymus;

  6.21. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius grupės funkcijoms vykdyti, o prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus grupės funkcijoms vykdyti;

  6.22. pagal grupės kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

  6.23. pagal grupės kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.24. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su grupės kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai), be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ir posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Grupės darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

            9. Grupei vadovauja grupės vadovas. Konkrečias grupei nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Grupės vadovas:

           10.1. atsako už grupei pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja grupės darbą: paskirsto užduotis grupės darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

           10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos nacionaliniu ir regioniniu mąstu, taip pat dėl grupės ir ministerijos veiklos tobulinimo;

           10.4. atsiskaito už grupės veiklą ministerijos vadovybei;

           10.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą tinkamai ir laiku.

           11.Grupės vyresnysis patarėjas arba grupės patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems grupės darbuotojams.

  12. Grupės darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs grupės vadovui arba vyresniajam patarėjui ar grupės patarėjui ir atskaitingi grupės vadovui.

  13. Grupės vadovui nesant, jį pavaduoja grupės vyresnysis patarėjas arba patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas grupės valstybės tarnautojas.

  14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius grupė bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Grupė turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Grupės parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti grupės vadovas ir grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.


                                                      __________________________

                                        

                                                                                                                                                       

 • Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos koordinatorius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Rimantė Dėringytė

  Vadovaujamasi EEE finansinio mechanizmo 2014-2021 m. įgyvendinimo reglamentu.

 • Investicijų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Sonata Senkienė
  Vilma Zasimauskienė
  Aida Balčiūnaitė
  Svetlana Villand
  Sigina Makauskienė
  Rita Veniukevičienė
  Rasa Pajarskienė
  Auksė Ražanienė

                                                                                                                                                               PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gruodžio 19 d. 

  įsakymu Nr. ĮV-1199

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra ministerijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos kultūros viceministrui, atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras) ir ministerijos kancleriui.
  3. Skyrius yra ministerijos padalinys, veikiantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų, ministerijos valdymo sričiai reikalingų valstybės investicijų planavime, administravime, stebėsenoje ir kontrolėje bei su skyriaus kompetencija susijusios politikos formavime ir įgyvendinimo koordinavime.
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

   

  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) administravimo ir finansavimo laikotarpiu tarpinės institucijos funkcijas;

            5.2. koordinuoti ir įgyvendinti ministerijos valdymo sričiai reikalingų investicijų apimties nustatymo, investicijų paskirstymo, naudojimo kontrolės procesus ir politiką.

  6. Skyrius:

   

  6.1. įgyvendindamas 5.1. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   

  6.1.1. pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

  6.1.2. pagal kompetenciją vykdo Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei Veiksmų programos įgyvendinimo, Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitoms rengti;

  6.1.3. teikia siūlymus atsakingoms institucijoms Veiksmų programos įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais;

  6.1.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tobulinant Nacionalinės pažangos programos, šios programos horizontalaus prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano ir kitų nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant struktūrinę paramą, priemones, siekiant jų tarpusavio koordinavimo ir suderinamumo su ES struktūrinių fondų kryptimis užtikrinimo;

  6.1.5. rengia ir teikia tvirtinti priemonių įgyvendinimo planus;

  6.1.6. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai projektų atrankos kriterijus;

  6.1.7. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

  6.1.8. rengia, derina su atsakingomis institucijomis ir tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia dėl jų paaiškinimus;

  6.1.9. pagal kompetenciją ir teisės aktų bei ministerijos vidaus procedūrų nustatyta tvarka ir apimtimi planuoja valstybės projektus, rengia Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašą, vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, rengia valstybės projektų sąrašų projektus ir teikia juos tvirtinti ministrui;

  6.1.10. rengia sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso būdu, finansavimo projektus;

  6.1.11. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;

  6.1.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas, teikia vadovaujančiajai institucijai siūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;

  6.1.13. pagal skyriaus kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančių projektų atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, steigia projektų, apimančių finansines priemones, priežiūros komitetus ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;

  6.1.14. koordinuoja tarpinstitucinės veiksmų programos įgyvendinimą ir inicijuoja bei planuoja ministerijos projektus, finansuojamus iš kitų, ministerijos kompetencijos sričiai nepriskirtų, veiksmų programos prioritetų;

  6.1.15. administruoja ministerijai priskirtas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas; pagal savo kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal ES reglamentų nuostatas;

  6.1.16. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles, bei, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;

  6.1.17. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo;

  6.1.18. atlieka teisės aktuose ir ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokėjimu ir susigrąžinimu, taip pat centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduoda reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą ir teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka;

  6.1.19. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, taip pat  vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programosįgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  6.1.20. teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų);

  6.1.21. rengia ir tobulina ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemą;

  6.1.22. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ nustatytų funkcijų įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus, atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos ir audito institucijų teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

  6.1.23. atlieka ES struktūrinių fondų lėšų kultūrai panaudojimo stebėseną ir vertinimą, dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą;

  6.1.24. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos Stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

  6.1.25. pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir informaciją veiksmų programą administruojančioms ir prižiūrinčioms institucijoms, ministerijai ir kitoms institucijoms; pagal priskirtą atsakomybės sritį dalyvauja informuojant apie ES struktūrinius fondus;

  6.1.26. atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose ES struktūrinių fondų politikos formavimo bei koordinavimo Lietuvoje klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose;

  6.1.27. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

  6.1.28. ministro, ministerijos kanclerio, viceministro (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimu dalyvauja kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose, dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių darbe;

  6.1.29. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai  informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją;

  6.1.30. dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, ES struktūrinių fondų svetainę, skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

  6.1.31. nagrinėja pareiškėjų skundus, dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo;

  6.1.32. atlieka pažeidimų įgyvendinant projektus kontrolę (renka informaciją apie pažeidimus, įtartus ir (ar) nustatytus įgyvendinant ministerijos priemones, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, įtariamą pažeidimą); rengia pasiūlymus dėl pažeidimų kontrolės tobulinimo;

  6.1.33. užtikrina teisės aktuose nustatytų kovos su sukčiavimu priemonių diegimą ir taikymą;

  6.1.34. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą;

  6.1.35. atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti.

  7. įgyvendindamas 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.2.1. renka, analizuoja ir apibendrina valstybės investicijų kultūros srityje poreikius;

  7.2.2. atlieka teikiamų investicijų projektų vertinimą;

  7.2.3. teikia siūlymus Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisijai dėl šių projektų finansavimo ar tikslinimo, lėšų perskirstymo;

  7.2.4. aptarnauja Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisiją;

  7.2.5. rengia ir tikslina kultūros srities Valstybės investicijų programos projektą, derina jį su ministerijos padaliniais;

  7.2.6. rengia ir tikslina kultūros srities Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl planuojamų trijų metų Valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal investicijų projektus ir programas projektą;

  7.2.7. rengia ministro įsakymų dėl lėšų paskirstymo investicijų projektams projektus;

  7.2.8. rengia ir tikslina valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių projektams finansuoti, pervedimo sutartis;

  7.2.9. renka, sistemina ir teikia savivaldybių biudžeto asignavimų poreikio prognozes atskirai pagal kiekvieną objektą bei prognozuojant metų ketvirčiais pagal funkcijas;

  7.2.10. renka, sistemina ir teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie  ministerijos, jos pavaldžių įstaigų ir savivaldybių investicijų panaudojimą už pusmetį ir metus;

  7.2.11. renka, sistemina ir teikia Finansų ministerijai ministerijos, jos pavaldžių įstaigų ir savivaldybių informaciją apie Valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą už nustatytus laikotarpius ;

  7.2.12. renka, sistemina ir teikia Statistikos departamentui kultūros srities įstaigų statistines ataskaitas apie investicijų panaudojimą už kiekvieną ketvirtį ir metus;

  7.2.13. vykdo įgyvendinamų investicijų projektų stebėseną ir kontrolę;

  7.2.14. teikia reikiamą informaciją finansuojamų programų viešinimui;

  7.2.15. dalyvauja rengiant siūlymus dėl kultūros įstaigų investicijų projektų tobulinimo;

  7.2.16. konsultuoja ministerijos padalinius, kultūros įstaigas investicijų planavimo ir valdymo klausimais;

  7.2.17. analizuoja kultūros įstaigų pastatų statybos ir remonto projektinę dokumentaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šios dokumentacijos tobulinimo;

  7.2.18. konsultuoja kultūros įstaigas patalpų ir pastatų priežiūros, pastatų ir inžinerinių sistemų remonto klausimais, nagrinėja kultūros įstaigų teikiamą informaciją apie pastatų būklę, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl patalpų remonto tikslingumo ir prioritetų;

  7.2.19. teikia informaciją ir duomenis per SIS (stebėsenos informacinė sistema) ministerijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui, dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, pagal kompetenciją dalyvauja kultūros įstaigų strateginių planų vertinime;

  7.2.20. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus;

  7.2.21. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

   

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

  8.1.    laiku gauti iš ministerijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų ir institucijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

  8.2.    ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;

  8.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  8.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  8.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  8.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus;

  8.7.    kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą, kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti;

  8.8. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  9. Skyrius, be kitų pareigų, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, turi kokybiškai ir tinkamai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Konkrečias skyriui numatytas funkcijas padeda įgyvendinti skyriaus patarėjas (-ai) ar vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  11. Vedėjas:

  11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams,  kontroliuoja jų vykdymą;

  11.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  11.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  11.4. atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei;

  11.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą kokybiškai ir laiku;

  12. Skyriaus patarėjas ir (arba) vyresnysis patarėjas:

  12.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  12.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems skyriaus darbuotojams.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas, arba kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

  14. Skyriaus darbuotojai, yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui arba vyresniajam patarėjui ar skyriaus patarėjui ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

  15. Vykdydamas pavestus uždavinius ir numatytas funkcijas skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  16. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar organizacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas ir skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   

   

   

  ____________________________

   

 • Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Virginijus Varnaitis
  Svetlana Kneziauskaitė
  Žmogiškuosius išteklius
  Ramūnas Čepaitis
  Teisinius klausimus
  Simona Grybkauskaitė
  Teisinius klausimus
  Kristina Krikštaponienė
  Teisinius klausimus
  Ieva Joniškytė
  Teisinius klausimus
  Daiva Pilipavičienė
  Žmogiškuosius išteklius
  Rosita Antonevičienė
  Žmogiškuosius išteklius

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                                 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu

                                                                                                                                                                 Nr. ĮV-1131

                                                                                                                            

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2.  Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis teisėkūros procesų koordinavimo ir įgyvendinimo, teisės taikymo ir atstovavimo, žmogiškųjų išteklių bei kultūros ir meno srities specialistų kvalifikacijos kėlimo srityse.

  3.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui, atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras).  

  4.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5.  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. padėti ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) priimti sprendimus;

  5.2. atlikti teisės aktuose nustatytas teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo funkcijas;

  5.3. atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas teisės taikymo, ministerijos teisinio atstovavimo srityse;

  5.4. padėti ministrui formuoti ir įgyvendinti ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą;

  5.5. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą, koordinuoti kultūros ir meno srities specialistų kvalifikacijos kėlimą ir teikti metodines rekomendacijas ministerijai atskaitingose ir pavaldžiose įstaigose.

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vertina, ar ministerijos parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikiami Vyriausybei ir suinteresuotoms institucijoms išvadoms gauti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisėkūros reikalavimus;

  6.2. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;

  6.3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, konsultuoja kitus ministerijos skyrius rengiant teisės aktų projektus;

  6.4. koordinuoja per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą ministerijos gaunamų teismo procesinių dokumentų registraciją ir pateikimą kokybiškai ir laiku, organizuoja ir koordinuoja atstovavimą ministerijai bylose, Ministrui Pirmininkui ar ministrui pavedus atitinkamai atstovauja Vyriausybei (valstybei) ar ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

  6.5. teikia teisines konsultacijas ministrui, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teisės taikymo klausimais;

  6.6. kartu su kitais ministerijos skyriais dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su kultūros ministrui pavestomis valdymo sritimis;

  6.7. organizuoja teisinių išvadų (pažymų) pateikimą ministerijos vadovybei, prireikus dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, klausymuose ar konsultacijose;

  6.8. vykdo ministerijos teisėkūros kontrolę;

  6.9. teikia pasiūlymus dėl vienodos ministerijos teisėkūros praktikos formavimo;

  6.10. vertina, ar ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisėkūros reikalavimus;

  6.11. vertina, ar ministerijos sandorių projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sutarčių sudarymą;

  6.12. koordinuoja sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą, kovos su korupcija programos rengimą, teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  6.13. organizuoja teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimą, vertina teisinio reguliavimo stebėsenos pažymų projektus, įvertinęs reikalingumą keisti galiojantį teisinį reguliavimą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei;

  6.14. atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, atlieka ministerijos darbuotojų sudėties analizę ir teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir tinkamo panaudojimo;

  6.15. formuoja ir diegia kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo modelį;

  6.16. atlieka žmogiškųjų išteklių formavimo ir valdymo procesų efektyvumo vertinimą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių procesų gerinimo;

  6.17. koordinuoja ir įgyvendina karjeros planavimo procesą;

  6.18. organizuoja ministerijos darbuotojų, ministro į pareigas skiriamų ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

  6.19. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos aukštosiomis mokyklomis, organizuoja ir koordinuoja studentų praktikos ir savanoriškos praktikos atlikimą ministerijoje;

  6.20. organizuoja ir koordinuoja naujai priimamų arba po pertraukos į ministeriją grįžusių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptaciją ir integraciją ministerijoje;

  6.21. padeda ministerijos kancleriui kurti ir įgyvendinti ministerijos darbuotojų motyvacijos sistemą;

  6.22. padeda ministerijos kancleriui formuoti ministerijos darbuotojų mokymo prioritetus, sudaro ministerijos darbuotojų metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas personalo mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo organizavimo funkcijas bei atlieka mokymo kokybės ir efektyvumo grįžtamojo ryšio analizę;

  6.23. numato ir taiko priemones, skatinančias ministerijos darbuotojų saviugdą, žinių bei patirties dalijimąsi;

  6.24. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos darbuotojų skatinimo ir darbo užmokesčio nustatymo;

  6.25. padeda įgyvendinti ministerijos darbuotojų socialines ir kitas garantijas, organizuoja atostogų ir poilsio dienų suteikimą, komandiruotes ministerijos darbuotojams ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams, taip pat koordinuoja ministerijos personalo darbo ir poilsio laiko apskaitą;

  6.26. rūpinasi teigiamo mikroklimato palaikymu ministerijoje, taiko priemones siekiant didinti ministerijos darbuotojų įsitraukimo lygį bei prisideda prie teigiamo ministerijos įvaizdžio formavimo;

  6.27. numato ir taiko priemones, skatinančias komandinį darbą;

  6.28. kuria ir palaiko organizacinę kultūrą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais pagal jų kompetenciją užtikrina vidinę komunikaciją;

  6.29. organizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų apklausas, vykdo tyrimus ar koordinuoja jų atlikimą žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

  6.30. informuoja, analizuoja ir teikia konsultacijas žmogiškųjų išteklių formavimo ir valdymo klausimais (darbuotojų karjeros planavimas, ugdymas, mokymai, veiklos vertinimas, motyvavimas, adaptavimas ir integravimas, skatinimas) ministerijai atskaitingoms ir pavaldžioms įstaigoms;

  6.31. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose ministerijai nustatytus uždavinius;

  6.32. rengia darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  6.33. rengia dokumentus darbuotojų valdymo klausimais, koordinuoja ministerijos administracijos padalinių nuostatų bei ministerijos darbuotojų pareigybių aprašymų parengimą ir suderinimą;

  6.34. organizuoja ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą, užtikrina vertinimo komisijų veiklą ir vertinimo išvadų pateikimą teisės aktuose nustatytais terminais ministerijos vadovybei;

  6.35. koordinuoja komisijų ir/arba veiklos (darbo) grupių, susijusių su ministerijos, jai atskaitingų ir pavaldžių įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymu, darbą;

  6.36. tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis;

  6.37. prisideda prie ministerijos strateginio  veiklos plano rengimo;

  6.38. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais užtikrina vidaus tvarkos taisyklių, elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;

  6.39. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas;

  6.40. kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas ir teikia išvadas dėl galimų pažeidimų ministerijos vadovybei;

  6.41. koordinuoja leidimo dirbti kitą darbą išdavimą teisės aktų nustatyta tvarka ;

  6.42. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

  6.43. koordinuoja valstybės tarnautojų tarnybinių pažymėjimų išdavimą ministerijos darbuotojams ir tvarko jų apskaitą;

    6.44. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitais ministerijos pavaldžių įstaigų personalo padaliniais ir teikia jiems reikalingą informaciją bei konsultuoja žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

    6.45. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybinės pagalbos prašymus, piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos.

  6.46. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

   

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Skyriaus darbuotojai, be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose teisės klausimus ir žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

  IV SKYRIUS

  darbo organizavimas

   

           9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Konkrečias skyriui nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Vedėjas:

           10.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

           10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos teisėkūros tobulinimo, skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

           10.4. atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei.

           11. Skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems skyriaus darbuotojams.

  12. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui arba patarėjui ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas skyriaus darbuotojas.

  14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas ir skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

  ______________________

     

                                                                                                                                                                

 • Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Nerijus Baranauskas
  Justa Kalinauskienė
  Jolanta Balkuvienė
  Vilma Žemaitienė
  Mindaugas Bružas
  Lina Zalieckaitė
  Šarūnė Eimutytė-Česnavičienė
  Irena Enčienė
  Gintaras Dzermeika
  Artūras Kavaliauskas
  Vaida Junevičienė
  Kristina Černiauskaitė
  Karolis Dumbrauskas

                                                                                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                          Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                                          2017 m.              d.  įsakymu Nr. ĮV-

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

                        1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką.

                        2. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis įstaigos techninio aprūpinimo darbui būtinais resursais, jų priežiūros ir techninio aptarnavimo, darbuotojų saugos, turto valdymo ir naudojimo, raštvedybos, dokumentų valdymo ir archyvavimo, informacijos saugos, viešųjų pirkimų koordinavimo ir lietuvių kalbos tvarkybos srityse.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui, atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                        5. Skyriaus uždaviniai:

                        5.1 formuoti informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politiką bei organizuoti jos įgyvendinimą, užtikrinant sprendimų suderinamumą su valstybės informacinių technologijų politika;

                        5.2. užtikrinti ministerijos duomenų bazių ir informacinių sistemų funkcionalumą;

                        5.3. užtikrinti tinkamą ministerijos viešųjų pirkimų planavimą ir vykdymą;

                        5.4. užtikrinti ministerijos pastato ir jame esančių negyvenamųjų patalpų bei ministerijos aplinkos tvarką ir švarą, apsaugą, tinkamą remontą laiku;

                        5.5. užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ministerijoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

                        5.6. organizuoti raštvedybą bei archyvavimą ministerijoje, teikti metodinę pagalbą šiais klausimais ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), ir ministerijos reguliavimo srities įstaigoms;

                        5.7. užtikrinti tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, tvarkyti su transporto naudojimu susijusią dokumentaciją, spręsti darbuotojų aprūpinimo transportu tarnybinėms ir darbo reikmėms klausimus;

                        5.8. formuoti ministerijos valdymo srityje esančio turto valdymo ir naudojimo politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

                        5.9. teisės aktų nustatyta tvarka administruoti įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos fizinę apsaugą;

                        5.10. užtikrinti asmenų aptarnavimą ministerijoje;

  5.11. administruoti pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti;

  5.12. užtikrinti efektyvų ir taupų ministerijos materialinių vertybių naudojimą bei tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams;

  5.13. organizuoti darbuotojų priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą;

  5.14. organizuoti lietuvių kalbos tvarkybą ministerijoje, užtikrinant Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms bei konsultuojant ministerijos darbuotojus dėl kitų kalbos tvarkybos klausimų, atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų teisės aktų redagavimą ir lingvistinę patikrą.

  5.15. teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas skyriaus kompetencijos klausimais.

                        6. Vykdydamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka tokias funkcijas:

                        6.1. analizuoja ministerijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos informacinių technologijų plėtros, planuoja jų finansavimą;

                        6.2. įgyvendina informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo ministerijoje politiką, užtikrina ministerijos informacinių sistemų aptarnavimą, priežiūrą ir vystymą;

                        6.3. rengia informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų reikalavimų laikymosi stebėseną;

                        6.4. koordinuoja ministerijos duomenų bazių ir informacinių sistemų sąveiką ir integraciją, užtikrina jų reikiamą sąveiką su kitų institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;

                        6.5. atlieka vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina asmens  duomenų saugą;

                        6.6. atsako už ministerijos tarnybinių stočių (serverių) administravimą, jų sisteminę programinę įrangą;

                        6.7. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose naudojamos kompiuterinės ir telekomunikacijų technikos techninę priežiūrą ir remontą;

                        6.8. rengia kasmetinį ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės ir viešųjų pirkimų būdai, rengia ir skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei ministerijos interneto svetainėje;

                        6.9. skyriaus darbuotojai dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų (tarp jų – ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų) dokumentų projektus, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;

                        6.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie ministerijos viešuosius pirkimus paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

                        6.11. tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;

                        6.12. rengia teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu ministerijoje, projektus;

                        6.13. prižiūri, ar tinkamai eksploatuojamos ministerijos naudojamos patalpos;

                        6.14. rengia sutarčių dėl ministerijai priklausančių patalpų aprūpinimo elektros energija, šilumine energija, vandeniu, telefono ir kitomis komunikacijomis projektus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei užtikrina jų vykdymą;

                        6.15. organizuoja ministerijos pastato ir kitų tarnybinių patalpų tvarkymą, valymą ir remontą;

                        6.16. užtikrina tikslią ir greitą gautų dokumentų tvarkymo eigą, nustatyta tvarka registruoja dokumentus;

                        6.17. gaunamus dokumentus (raštus, komercinius pasiūlymus, teismo procesinius dokumentus ir kt.) dokumentų valdymo sistemos DocLogix priemonėmis pateikia pagal kompetenciją ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė). Tais atvejais, kai gautas dokumentas yra atsakymas į administracijos padalinio siųstą raštą, nukreipia gautus dokumentus administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;

  6.18. registruoja ministerijos padalinių per Elektroninį paslaugų portalą (EPP) ministerijos padalinių persiųstus teismo procesinius dokumentus ir persiunčia juos ministerijos vadovybei;

                        6.19. tvarko ministerijos siunčiamą korespondenciją: registruoja, rūšiuoja, pagal poreikį išsiunčia nurodytiems adresatams; gabena ir pristato slaptą informaciją;
                        6.20. registruoja ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijos sutartis, įgaliojimus, leidimus ir kitus ministerijos rengiamus dokumentus;

                        6.21. užtikrina archyvo pažymų ir kitų saugomų dokumentų išdavimą teisės aktų nustatyta tvarka suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims;

                        6.22. skelbia ministerijos administracijos padalinių parengtus norminio pobūdžio teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktus – Teisės aktų registre;

                        6.23. konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo klausimais ir užtikrina dokumentų ekspertavimo reikiamų veiksmų atlikimą;

                        6.24. konsultuoja ministerijos darbuotojus dokumentų rengimo bei archyvavimo klausimais;

                        6.25. rengia ministerijos administracijos padalinių dokumentų klasifikatorių, organizuoja dokumentų archyvavimą ir užtikrina saugomų dokumentų tvarkymą, saugą ir naudojimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

                        6.26. rengia ministerijos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kontroliuoja jo taikymą, sudarant bylas ministerijos administracijos padaliniuose, derina ministro valdymo srities įstaigų dokumentacijos planus ir užtikrina nuolatinio saugojimo bylų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

                        6.27. laiku užtikrina kokybišką ministerijos lankytojų priėmimą;

  6.28. padeda kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams organizuoti ministerijos svečių sutikimus, priėmimus ir palydas;

  6.29. užtikrina tinkamą tarnybinių automobilių techninę būklę, draudimą, organizuoja jų technines apžiūras. Aprūpina darbuotojus autotransportu jų vykdomoms funkcijoms atlikti;

  6.30. konsultuoja ministro valdymo srities įstaigas patalpų ir pastatų priežiūros, pastatų ir inžinerinių sistemų remonto klausimais;

  6.31. renka, kaupia, analizuoja ir teikia ministerijos vadovybei informaciją apie ministro valdymo srities įstaigų ilgalaikio materialiojo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymą ir nuomą, rengia leidimų patalpų nuomai projektus, kontroliuoja nuomos sąlygų laikymąsi, sprendžia ir teikia siūlymus kitais turto valdymo klausimais;

  6.32. teikia siūlymus ir išvadas, rengia teisės aktų projektus ir kitą medžiagą dėl ministerijos, ministro valdymo srities įstaigų privatizuojamų objektų;

  6.33. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius ministro valdymo srities įstaigų ilgalaikio materialiojo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;

  6.34. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, administravimu ir kontrole, įgyvendinimą;

  6.35. dalyvauja rengiant ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių;

  6.36. dalyvauja organizuojant ministerijos mobilizacijos štabo veiklą, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių;

  6.37. užtikrina Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ministerijoje;

  6.38. organizuoja ministerijos materialinių vertybių metines inventorizacijas, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

  6.39. aprūpina darbuotojus inventoriumi, organizacine technika, mobiliaisiais telefonais, kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis;

  6.40. redaguoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamus teisės aktų projektus, tikrina šių teisės aktų projektų atitiktį bendrinės lietuvių kalbos normoms;

  6.41. atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto teisės akto redagavimą ir lingvistinę patikrą bendradarbiaudami su atsakingais teisės akto rengėjais ministerijoje;

  6.42. redaguoja ministerijos parengtus ir teikiamus derinti suinteresuotoms institucijoms teisės aktų projektus, rengiamus kultūros ministro įsakymus, pagal galimybes ir kitus rengiamus ministerijoje dokumentus, taip pat pagal poreikį konsultuoja ministerijos darbuotojus kalbos tvarkybos klausimais;

  6.43. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teisės aktų projektus, teikia dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus, nagrinėja piliečių skundus ir prašymus, rengia atsakymus šiais klausimais;

  6.44. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

  6.45. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja su 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

  6.46. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyriaus darbuotojai be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo srities įstaigų pasitarimuose ir posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos kancleriui priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

  10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4. atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei;

  10.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą tinkamai ir laiku.

  11. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui.

  12. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius, skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir Europos Sąjungos institucijomis.

  13. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas.

  _____________________

 • Vyriausiasis specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Informacija rengiama. Patvirtinus bus įkelta į sistemą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-31