Teatras

Aktuali informacija

Vadovaujantis Valstybės kontrolės ataskaitos „Ar teatrais ir koncertinės įstaigos galėtų veikti efektyviau“ rekomendacija, parengti Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos vertinimo nuostatai ir patvirtinti kultūros ministro 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-400 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“.

Įstaigų veikla vertinama pagal šias vertinimo sritis ir jų dalis:

1. Veiklos sritis „Įstaigos valdymas“ ir jos dalys:

1.1. dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

1.2. veiklos planavimas ir kontrolė;

1.3. Įstaigos struktūra;

1.4. darbuotojų gebėjimų ugdymas;

1.5. finansinių išteklių valdymas;

2. Veiklos sritis „Scenos menas ir vadyba“ ir jos dalys:

2.1. veiklos strategija;

2.2. projektinė ir kita veikla;

2.3. veiklos įvertinimai.

2.4. rinkodara;

2.5. lankytojų informavimas ir aptarnavimas.

Įstaigos veiklos vertinimas susideda iš vidinio ir išorinio vertinimų. Vidinį vertinimą atlieka Įstaiga, užpildydama Klausimyną už paskutinių trejų praėjusių metų veiklą. Išorinį vertinimą atlieka Komisija, kurios sudėtį tvirtina kultūros ministras. Komisiją sudaro Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos deleguoti du atstovai, Ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės, Strateginio ir finansų valdymo skyriaus, Investicijų valdymo skyriaus, Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus ir Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai.

2019 m. vertinami šie teatrai už 2016-2018 metus:

Juozo Miltinio dramos teatras;

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras.

Dokumentus rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/51e0b2458d4911e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10ae3763-5bdf-472c-9dcf-d18d0f897e93

Įsakymas ir nuostatai VERTINIMO KRITERIJAI
Įsakymas „Dėl nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsakymas „Dėl  2019 metais vertinamų įstaigų“
Įsakymas dėl komisijos sudėties
Išorinio vertinimo pažyma
Vidinio vertinimo klausimynas

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. ĮV-861 „Dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklos išorinio vertinimo“


Lietuvoje yra 13 valstybės teatrų: 8 dramos, 2 lėlių, 3 muzikiniai. Trims teatrams yra suteiktas nacionalinio teatro statusas.

Nacionaliniai teatrai:

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras,

Lietuvos nacionalinis dramos teatras,

Nacionalinis Kauno dramos teatras.

Valstybiniai teatrai:

Juozo Miltinio dramos teatras,

Kauno valstybinis lėlių teatras,

Kauno valstybinis muzikinis teatras,

Klaipėdos dramos teatras,

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras,

Lietuvos rusų dramos teatras,

Valstybinis jaunimo teatras,

Valstybinis Šiaulių dramos teatras,

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras,

Vilniaus teatras „Lėlė“.

Profesionalaus scenos meno teatro statuso suteikimo procedūrą ir tvarką reglamentuoja Profesionalaus scenos meno įstatymo 5 straipsnis ir Juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV- 535. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nuolat priima juridinių asmenų, siekiančių būti pripažintais profesionaliojo scenos meno įstaiga, prašymus.

Įsakymas dėl juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedas 1

Tvarkos aprašo priedas 2

Tvarkos aprašo priedas 3

Tvarkos aprašo priedas 4

Tvarkos aprašo priedas 5

Tvarkos aprašo priedas 6

Vadovaujantis salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-745, profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo gali teikti paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti.

Kultūros ministerijos premijomis ir atminimo ženklais – Auksiniais scenos kryžiais, Boriso Dauguviečio auskaru – įvertinami profesionalaus teatro meno kūrėjų reikšmingiausi darbai ir išskirtiniai profesiniai laimėjimai dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse. Laureatai paskelbiami ir premijos įteikiamos Tarptautinę teatro dieną – kovo 27 d. Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatai

Kultūros ministerija organizuoja Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą – nustatyta tvarka iš profesionalių scenos meno teatrų Kultūros ministerijai pateiktų scenos meno kūrinių eskizų/ištraukų renkamas laimėtojas, kuriam skiriamas finansavimas spektaklio arba monospektaklio pastatymui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-08