Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO

 

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO) yra specializuota agentūra, įkurta Jungtinių Tautų Organizacijos 1945 metais, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų srityse. Organizacijos tikslas – sukurti sąlygas tarpkultūriniam dialogui, paremtam pagarba bendrosioms vertybėms ir kiekvienos kultūros bei civilizacijos išskirtinumui. Tai įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje (Charter of the United Nations) ir UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution).

Penkios svarbiausios UNESCO funkcijos:
švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų studijos;
tyrimai ir mokymai, skirti žmonijos žinių tobulinimui ir sklaidai;
paveldo išsaugojimas ateities kartoms;
tarptautinių įgyvendinimo būdų, rekomendacijų bei ekspertinių žinių parengimas;
specializuotos informacijos mainai.
Lietuvos Respublika į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją priimta 1991 m. spalio 7 dieną.
1992 m. spalio 20 d. buvo įsteigta Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 1993 m. – Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pavaldi biudžetinė įstaiga, aptarnaujanti Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją bei padedanti įgyvendinti jos svarbiausias funkcijas.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatai
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatai

UNESCO konvencijos ir susitarimai kultūros srityje, prie kurių prisijungė Lietuva
Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija
Įsigaliojo 1992-06-30
Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija
Įsigaliojo 1998-10-27
Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija ir Pirmasis protokolas
Įsigaliojo 1998-10-27
1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu Antrasis protokolas
Įsigaliojo 2004-03-09
Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija
Įsigaliojo 2006-04-20
Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
Įsigaliojo 2007-03-18
Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija
Įsigaliojo 2009-01-02
Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos
Įsigaliojo 1999-07-22
Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo
Įsigaliojo 2000-01-27

UNESCO veiklos kryptys kultūros srityje

Kultūros ir gamtos paveldo apsauga, veiksmingai įgyvendinant Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją (1972 m.). Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
LRV 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl institucijų, atsakingų už UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugą Lietuvoje paskyrimo“ už objektų apsaugą yra atsakingos šios paskirtos institucijos:
Kultūros ministerija - už Vilniaus istorinį centrą (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 541); už Kernavės archeologinę vietovę (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 1137).
Aplinkos ministeriją – už Kuršių neriją (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 994).Žemės ūkio ministeriją – už Struvės geodezinį lanką (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 1187).
Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo gairės
Nuorodos:
http://en.unesco.org/themes/world-heritage (UNESCO Pasaulio paveldo centras)
http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas
http://www.kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/tarptautiniai-rysiai/bendradarbiavimas-su-unesco/
UNESCO pasaulio paveldo sąrašas

UNESCO pasaulio paveldo sąrašas ir Lietuva

Nematerialiojo kultūros paveldo apsauga, įgyvendinant Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją (2003 m.). Nacionaliniai koordinatoriai – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo veiklos direktyvos
Nuorodos:
http://en.unesco.org/themes/intangible-cultural-heritage
http://www.unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
UNESCO Reprezentatyvus žmonijos nematerialaus paveldo sąrašas
UNESCO Reprezentatyvus žmonijos nematerialaus paveldo sąrašas ir Lietuva

2011 m. UNESCO Rekomendacija dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio (lietuvių kalba), (anglų kalba)

Kultūros ir gamtos paveldo objektų ir vietovių apsaugos stiprinimas ginkluotų konfliktų metu, įgyvendinant Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvenciją (1954 m.). Nacionaliniai koordinatoriai – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija.
http://www.unesco.lt/kultura/kulturos-vertybiu-apsauga-ginkluoto-konflikto-metu

Kova su nelegaliu kultūros vertybių gabenimu, vadovaujantis Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija (1970 m.). Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
http://www.unesco.lt/kultura/nelegalus-kulturos-vertybiu-gabenimas

Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos (2001 m.) įgyvendinimas. Nacionalinis koordinatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo gairės
Nuorodos:
http://www.unesco.lt/kultura/povandeninis-paveldas
http://www.kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/tarptautiniai-rysiai/bendradarbiavimas-su-unesco/

Kultūros raiškos įvairovės apsauga ir skatinimas, įgyvendinant Konvenciją dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005 m.),. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo. Veiklos gairės
Nuorodos:
http://en.unesco.org/themes/diversity-cultural-expressions
http://en.unesco.org/creativity/ifcd
http://en.unesco.org/themes/arts-and-artists
https://unesco.lt/kultura/kulturos-raiskos-ivairove
Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo šalių narių periodinės ataskaitos:
http://en.unesco.org/creativity/monitoring-reporting/periodic-reports/available-reports

Kultūros indėlis į darnią plėtrą, muziejai. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Nuorodos:
http://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development
http://en.unesco.org/themes/museums
http://www.unesco.lt/kultura/kulturinis-turizmas

UNESCO ir Lietuva
UNESCO pasaulio paveldo sąrašas
Lietuva UNESCO pasaulio paveldo sąraše
UNESCO Reprezentatyvus žmonijos nematerialaus paveldo sąrašas
Lietuva UNESCO Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus paveldo sąraše
UNESCO Tarptautinis registras „Pasaulio atmintis“
Lietuva UNESCO Tarptautiniame registre „Pasaulio atmintis“
UNESCO minimos sukaktys šalyse narėse
UNESCO minimos sukaktys ir Lietuva

UNESCO Pasaulio paveldo komiteto patariamosios organizacijos, nurodytos UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos apsaugos konvencijoje:
Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba (angl. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS);
Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (angl. International Union for Conservation of Nature (IUCN);
Tarptautinis kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centras (angl. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-04