Kitos kultūros ir kūrybiniams sektoriams aktualios ES programos

„Erasmus+“ – ES Švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa (2021-2027 m.)”

Europos Komisija 

Nacionalinės agentūros Europoje 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra

Nacionalinės agentūros Lietuvoje

Švietimo mainų paramos fondas – Nacionalinė agentūra Lietuvoje, atsakinga už „Erasmus+“ formaliojo švietimo sritį 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra – Nacionalinė agentūra Lietuvoje, atsakinga už „Erasmus+“ jaunimo sritį 

 

Europos Horizontas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa (2021-2027 m.)

Europos horizontas programos veiksmas “Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė” (angl. Culture, Creativity and Inclusive Society) skirtas novatoriškiems moksliniams tyrimams aktualiausiose demokratinio valdymo stiprinimo, kultūros paveldo išsaugojimo bei kūrybinių industrijų skatinimo, socialinių ir ekonominių pokyčių valdymo srityse. Daugiau informacijos čia

„Horizontas 2020“ – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa (2014-2020 m.)

Įgyvendinant prioriteto „Visuomenės uždaviniai“ konkretų tikslą „Europa besikeičiančiame pasaulyje. Įtrauki, novatoriška ir mąstanti visuomenė“ finansavimas skiriamas veiklai, kuria siekiama tyrinėti Europos kultūros paveldą ir kūrybiškumo raišką, taip pat Europos visuomenių įvairovę.

Įgyvendinant prioritetą „Informacinės ir ryšių technologijos (IRT)“ siekiama didinti Europos kūrybos pramonės konkurencingumą skatinant IRT inovacijų diegimą mažosiose ir vidutinėse įmonėse, veiksmingai kuriant ir plečiant ES technologijų ekosistemą kūrybos pramonės poreikiams, skatinant bendradarbiavimą ir mainus tarp kūrybos pramonės mažųjų ir vidutinių įmonių bei IRT inovatyvių sprendimų tiekėjų.

Europos Komisija

Nacionalinių atstovų tinklas Europoje

Koordinatoriai Lietuvoje

Europos Horizontas ir Horizonto 2020 Nacionalinių atstovų tinklą Lietuvoje koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerijos Technologijų ir inovacijų skyrius

Nacionalinių atstovų tinklo veiklą vykdo Lietuvos mokslo taryba (LMT) , Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) , Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir Lietuvos inovacijų centras (LIC) .

 

 „COSME“ – ES įmonių ir mažųjų bei vidutinių įmonių konkurencingumo ir tvarumo didinimo bei verslumo kultūros skatinimo programa (2014-2020 m.)

Mažosioms bei vidutinėms įmonėms parama gali būti teikiama veiksmams, skatinantiems klasterių bei verslo tinklų kūrimą (Europos įmonių tinklo priemonė); inovatyvių produktų, procesų ir paslaugų pirmąjį pritaikymą ir įsitvirtinimą rinkoje; veiksmams, susiejantiems ir stiprinantiems gebėjimus ir kompetenciją dizaino, kūrybiškumo ir gamybos srityse; taip pat veiksmams, spartinantiems tarpsektorine veikla grindžiamos konkurencingos pramonės atsiradimą.

Europos Komisija (European Commission)

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Europos inovacijų taryba

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa skirta stiprinti strateginius Europos Sąjungos skaitmeninius gebėjimus bei palengvinti skaitmeninę pertvarką. Pagal šią programą numatomas ir finansavimas gerinti skaitmeninį pajėgumą ir sąveikumą švietimo, kultūros ir žiniasklaidos srityse.  Numatoma gerinti prieigos prie naujausių skaitmeninių technologijų – nuo dirbtinio intelekto iki pažangiosios kompiuterijos –  suteikimą kūrėjams, kūrybos pramonei ir kultūros sektoriams Europoje. Taip pat bus skiriamos lėšos Europos kultūros paveldo, įskaitant Europos skaitmeninės bibliotekos (EUROPEANA), išnaudojimui siekiant remti švietimą ir mokslinius tyrimus ir skatinti kultūrų įvairovę, socialinę sanglaudą ir propaguoti Europos visuomenę. Numatoma ir parama skaitmeninėms technologijoms įsisavinti privačiosiomis ir viešosiomis lėšomis finansuojamose kultūros institucijose.

„Europos infrastruktūros tinklų priemonė“ – Europos transporto, energetikos ir skaitmeninių tinklų finansavimo programa (2014-2020 m.)

Skaitmeninių paslaugų sektoriuje (Telekomunikacijų priemonė) numatomas finansavimas pagerinti galimybę naudotis skaitmeniniu Europos kultūros ir mokslo paveldu (skaitmenine biblioteka Europeana).

Europos Komisija

Europos skaitmeninė biblioteka EUROPEANA 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-01