Rusijos Federacijos piliečiams Šengeno vizų išdavimo tvarka

Rusijos Federacijos piliečiams Šengeno vizų išdavimo tvarką nustato Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo, sudarytas 2006 m. gegužės 22 d. Pagal šio susitarimo 6 straipsnio 3 dalį nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami Rusijos Federacijos piliečiai, dalyvaujantys mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, todėl atskiras Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštas ambasadai dėl prašymo išduoti nemokamas vizas nereikalingas.

Rusijos Federacijos piliečiai, į Lietuvos Respubliką vykstantys dalyvauti mokslo, kultūros ir meno veikloje, turi pateikti priimančiosios organizacijos Lietuvoje rašytinį kvietimą dalyvauti tokioje veikloje ir, jeigu rašytiniame kvietime nenurodyta, siunčiančiosios organizacijos arba priimančiosios organizacijos atskirą pareiškimą dėl rėmimo (ar kitą finansinių išteklių patvirtinimą). Pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330, nuostatas kvietėjas kvietimą turi užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos https://www.migracija.lt/app/form-wizard/mediation-letter , pateikdamas Vizos išdavimo tvarkos aprašo 3 priede nurodytus duomenis, kviečiamo užsieniečio kelionės dokumento kopiją ir dokumentą, kuriuo įsipareigoja užtikrinti, kad užsienietis laikysis savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų.

Prašymai išduoti Šengeno vizą pateikiami Lietuvos vizų centre, ambasadoje pareiškėjai vizų klausimais nepriimami. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad šiuo metu prašymus išduoti Šengeno vizą gali pateikti tik užsieniečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1126 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) nėra taikomas draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką, todėl kartu su prašymu išduoti Šengeno vizą turi būti pateikiami ir draudimo atvykti išimtį patvirtinantis dokumentas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-04