Skaitymo skatinimas

Kultūros ministrė  ir Švietimo ir mokslo ministrė  2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-746/V-834 pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinta Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programa ir jos 2019-2021 metų veiksmų planas. Programa, kurią parengė tarpinstitucinė darbo grupė, siekiama formuoti ir įgyvendinti nacionalinę skaitymo skatinimo politiką, skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų motyvaciją skaityti, stiprinti institucinį bendradarbiavimą, užtikrinti skaitančios aplinkos kūrimą ir palaikymą.

Pastaraisiais metais dėl informacinių technologijų stipriai pasikeitė aplinka, nulėmusi daugelio įpročių, tarp jų ir skaitymo, pokyčius: remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais tyrimais, skaitymo apimtys ir jam skirtas laikas nesumažėjo, tačiau kokybė iš esmės pasikeitė – nors skaitoma daug ir įvairiais formatais tekstų, tarp jų vis mažesnė dalis tenka vertingai ir susikaupti reikalaujančiai literatūrai.

Programa siekiama tęsti 2006--2011 m. vykdytos skaitymo skatinimo programos, kurią 84 proc.  dalyvių vertino teigiamai, veiklas.

Programos tikslas – didinti įvairaus amžiaus skaitytojų skaičių kūriant kūrybingų, kritiškai mąstančių, pilietiškai atsakingų, išsilavinusių, atvirų pasauliui, pamatines vertybes gerbiančių piliečių visuomenę.

Pagrindiniai programos uždaviniai – kurti ir palaikyti skaitymą skatinančią aplinką ir užtikrinti jos prieinamumą; ugdyti kultūros ir švietimo darbuotojų skaitymo skatinimo kompetencijas; stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus; formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, telkti knygos industrijos dalyvius diegiant skaitymo kultūrą.

Viena didžiausių programos naujovių -  ankstyvojo skaitymo įgūdžiams lavinti  skirtas ir pirmą kartą Lietuvoje  iš pradžių tik Vilniaus apskrityje įgyvendintas 0-2 metų kūdikiams  skirto pilotinio projekto ,,Knygų startas“  veiklų modelis. Kitomis programos veiklomis bus siekiama gera knyga sudominti neskaitančius arba mažai skaitančius visuomenės narius, ypač tam tikras amžiaus grupes.

Programa bus įgyvendinama pagal trimetį veiksmų planą, pasibaigus šiam  laikotarpiui bus atliktas tyrimas ir,  įvertinus skaitymo skatinimo veiklų (ypač projekto ,,Knygų startas“) rezultatus, parengtas naujas trimetis veiksmų planas.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir jos įgyvendinimo stebėseną atlieka Kultūros ministerija, pagrindiniai jos vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir savivaldybių viešosios bibliotekos, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, kuris 2019 m. bus ir Tarptautinės vaikų knygos dienos rėmėjas.

Kultūros ministerijos programai skiriamas vienerių metų biudžetas -  85 000 Eur.       

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10