Muzika

Aktuali informacija

Vadovaujantis Valstybės kontrolės ataskaitos „Ar teatrais ir koncertinės įstaigos galėtų veikti efektyviau“ rekomendacija, parengti Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos vertinimo nuostatai ir patvirtinti kultūros ministro 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-400 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“.

Įstaigų veikla vertinama pagal šias vertinimo sritis ir jų dalis:

1. Veiklos sritis „Įstaigos valdymas“ ir jos dalys:

1.1. dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

1.2. veiklos planavimas ir kontrolė;

1.3. Įstaigos struktūra;

1.4. darbuotojų gebėjimų ugdymas;

1.5. finansinių išteklių valdymas;

2. Veiklos sritis „Scenos menas ir vadyba“ ir jos dalys:

2.1. veiklos strategija;

2.2. projektinė ir kita veikla;

2.3. veiklos įvertinimai.

2.4. rinkodara;

2.5. lankytojų informavimas ir aptarnavimas.

Įstaigos veiklos vertinimas susideda iš vidinio ir išorinio vertinimų. Vidinį vertinimą atlieka Įstaiga, užpildydama Klausimyną už paskutinių trejų praėjusių metų veiklą. Išorinį vertinimą atlieka Komisija, kurios sudėtį tvirtina kultūros ministras. Komisiją sudaro Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos deleguoti du atstovai, Ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės, Strateginio ir finansų valdymo skyriaus, Investicijų valdymo skyriaus, Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus ir Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai.

2019 m. vertinami šie teatrai už 2016-2018 metus:

Juozo Miltinio dramos teatras;

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras.

Dokumentus rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/51e0b2458d4911e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10ae3763-5bdf-472c-9dcf-d18d0f897e93

Įsakymas ir nuostatai VERTINIMO KRITERIJAI
Įsakymas „Dėl nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsakymas „Dėl  2019 metais vertinamų įstaigų“
Įsakymas dėl komisijos sudėties
Išorinio vertinimo pažyma
Vidinio vertinimo klausimynas

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. ĮV-861 „Dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklos išorinio vertinimo“


Lietuvos profesionalioji muzikinė kultūra apima plačią kultūros reiškinių, susijusių su muzika, sritį: profesionaliąją muzikinę kūrybą, profesionalųjį atlikimo meną, muzikos įstaigas, muzikinį ugdymą, muzikos atlikimo priemones.

Nuolatinė valstybės parama šiai nekomercinės muzikinės kultūros sričiai, daugelį metų puoselėta ir plėsta muzikinio ugdymo sistema sudarė prielaidas susiformuoti valstybėje profesionalaus muzikos meno įstaigoms – muzikiniams teatrams bei įvairiems muzikiniams kolektyvams.

Lietuvoje yra trys valstybiniai muzikiniai teatrai:

Profesionaliosios muzikinės kultūros sklaidos šalyje ir užsienyje funkciją vykdo ir septynios valstybinės koncertinės organizacijos:

Be tiesioginės koncertinės veiklos, minėtos įstaigos, taip pat ir nevalstybinės, rengia Lietuvoje tarptautinius profesionalaus meno festivalius ir konkursus.

Sprendžiant daugelį profesionalaus muzikos ir klasikinio bei šiuolaikinio šokio menų klausimų patariamojo balso teise dalyvauja specialiosios ekspertų komisijos, vykdančios atskirų meno sričių eksperto ir konsultanto funkcijas.

Aukštas profesinis muzikinės ir šokio kultūros lygis sudarė prielaidas organizuoti šalyje tarptautinius festivalius bei konkursus, kurie tapo reikšmingais ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos jūros regiono ar Europos muzikos ir šokio kultūros renginiais. Tai - Vilniaus festivalis, Šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“,  tarptautiniai džiazo muzikos festivaliai Vilniuje, Kaune, Birštone, Klaipėdoje, Pažaislio muzikos festivalis, Muzikinis rugpjūtis pajūryje, Šiuolaikinio šokio festivalis Naujasis Baltijos šokis”, Senosios muzikos festivalis „Banchetto Musicale“, Thomo Manno festivalis ir daugelis kitų. Atsižvelgiant į renginių poveikį kultūros procesams, daugeliui teikiama valstybės finansinė parama.


Valstybė remia ne tik profesionalaus meno kūrėjų bei atlikėjų projektus, bet teikia paramą jauniems talentingiems muzikams, vykstantiems į prestižinius tarptautinius konkursus, meistriškumo kursus, seminarus, studijoms užsienio aukštosiose meno mokyklose.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-08