Muziejai ir galerijos

AKTUALI INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-827 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898 „Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Karantino draudimų švelninimo Lietuvos muziejų veiklai metodinės rekomendacijos

Įsakymas „Dėl karantino draudimų švelninimo lietuvos muziejų veiklai metodinių rekomedacijų patvirtinimo“

2018 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. ĮV-1012 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-143 „Dėl Nemokamo mokinių lankymosi nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. priedas 1, priedas 2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-797 „Dėl Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio ir jo įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. ĮV-755 „Dėl Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. ĮV-692 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. ĮV-230 „Dėl darbo grupės sudarymo“ nemokamo muziejų lankymo modeliui parengti

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Nemokamo mokinių lankymosi nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (priedas1, priedas 2)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-58 "Dėl duomenų apie mokiniu lankymąsi muziejuose pateikimo"  (Mokinių lankymosi muziejuje duomenų pateikimo forma)

2016 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-914 „Dėl Muziejaus emerito vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-247 „Dėl muziejų plėtros strateginių krypčių 2015-2020 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. ĮV-221 „Dėl Žemaičių vyskupystės muziejaus reorganizavimo ir Žemaičių vyskupystės muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-3 „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo“

2014 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-243 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“  

2013 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-898 „Dėl muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“

MUZIEJŲ VEIKLOS REZULTATAI

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema

STATISTIKA

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2019 m. muziejų statistika

2018 m. muziejų statistika

2017 m. muziejų statistika

2016 m. muziejų statistika

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

PLANAVIMAS IR ATASKAITOS

Tipinė muziejaus veiklos metinio plano forma

Tipinė muziejaus veiklos metinės ataskaitos forma

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS GARANTO, ORGANIZUOJANT TARPTAUTINES PARODAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinės redakcijos vertimas į anglų kalbą

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos darbo reglamento ir paraiškos formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos darbo reglamento ir paraiškos formos patvirtinimo“ vertimas į anglų kalbą

UNESCO REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų įvairovės ir visuomeninio vaidmens (lietuvių kalba)

Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų įvairovės ir visuomeninio vaidmens (anglų kalba)

MUZIEJŲ VERTINIMAS

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. ĮV- 698 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-429 „Dėl muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ĮV-227 „Dėl Muziejų veiklos vertinimo komisijos sudarymo“

Muziejų veiklos vertinimo nuostatai

Muziejaus veiklos vidinio vertinimo klausimynas (Word formatas)

Muziejaus veiklos išorinio vertinimo anketa

Muziejaus veiklos išorinio vertinimo pažyma

2018 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. ĮV-981 „Dėl Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. ĮV-677 „Dėl Lietuvos liaudies buities veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-645 „Dėl Lietuvos dailės muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. ĮV-447 „Dėl Lietuvos nacionalinio muziejaus veiklos vertinimo“

2017 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. ĮV-640 „Dėl Maironio lietuvių literatūros muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-1049 „Dėl Lietuvos jūrų muziejaus veiklos vertinimo“

2016 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-339 „Dėl Trakų istorijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. ĮV-607 „Dėl Žemaičių muziejaus „Alka“ veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-764 „Dėl Lietuvos aviacijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-894 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-937 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų veiklos vertinimo

2015 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. ĮV-177 „Dėl Kauno IX forto muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-232 „Dėl Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-365 „Dėl Šiaulių „Aušros“ muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. ĮV-624 „Dėl Lietuvos aviacijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. ĮV-842 „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus veiklos vertinimo“

2014 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-283 „Dėl Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. ĮV-395 „Dėl Žemaičių vyskupystės muziejaus veiklos vertinimo“  

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. ĮV-593 „Dėl Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-806 „Dėl Lietuvos švietimo istorijos muziejaus veiklos vertinimo“

Įvertintų muziejų sąrašas


PREMIJOS UŽ MUZIEJININKYSTĖS IR MUZIEJŲ VERTYBIŲ RESTAURAVIMO DARBUS

Premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo nuostatai

MUZIEJŲ TINKLAS

2020 m. pradžioje statistines ataskaitas Kultūros ministerijai pateikė 107 muziejai:
4 nacionaliniai;
15 respublikinių;
55 savivaldybių;
23 žinybiniai;
10 viešųjų įstaigų / nevalstybinių muziejų.

Ministerijos valdymo sričiai priskirti 16 muziejų, iš jų 4 nacionaliniai ir 12 respublikinių.

Nacionaliniai:

Lietuvos nacionalinis muziejus

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Respublikiniai:

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Šiaulių „Aušros" muziejus
Trakų istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Liaudies buities muziejus
Kauno IX forto muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Žemaičių muziejus „Alka”

Vytauto Didžiojo karo muziejus nuo 2006 m. sausio 1 d. perduotas Krašto apsaugos ministerijai.

2009 m. įsteigtas naujas nacionalinis muziejus – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

2009 m. atidarytas Lietuvos nacionalinis dailės muziejaus struktūrinis padalinys – Nacionalinė dailės galerija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 469 Lietuvos geologijos muziejus reorganizuotas prijungiant jį prie Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir pakeičiant jo statusą iš respublikinio į žinybinį muziejų – Žemės gelmių informacijos centrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1438 „Dėl sutikimo reorganizuoti Žemaičių vyskupystės muziejų“, reorganizuotas Žemaičių vyskupystės muziejus jungimo būdu prijungiant jį prie Žemaičių muziejaus „Alka“ kaip struktūrinį padalinį.

Muziejų teisinė bazė

1995 m. birželio 8 d. buvo priimtas pagrindinis Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos muziejų įstatymas, kuris apibūdina Lietuvos muziejų fondą, nustato Lietuvos muziejų sistemą, muziejų steigimo ir likvidavimo tvarką, muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, finansavimą ir valdymą. Gerinant muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę bei užtikrinant muziejų srities teisės aktų tobulinimą, 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Muziejų įstatymo pakeitimą, kuriuo įvestos 5 metų kadencijos nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams. Tai leis stiprinti muziejaus vadovų atsakomybę už įstaigos tikslų įgyvendinimą, orientuos vadovus į veiklos rezultatus, tuo bus sudarytos sąlygos gerinti valstybinės reikšmės muziejų kolekcijų valdymą bei muziejų teikiamų paslaugų kokybę, jaunus perspektyvius specialistus motyvuos siekti karjeros. Įstatymo pataisomis taip pat įteisinta vyriausiojo fondų saugotojo kaip muziejaus direktoriaus pavaduotojo, vadovaujančio muziejaus rinkinių valdymui (apsaugai, apskaitai ir saugojimui) pareigybė, kurios atsakomybė anksčiau buvo reglamentuota tik kultūros ministro įsakymu. Siekiant įtvirtinti paprastesnį ir aiškesnį sprendimų priėmimą dėl direktoriaus pavaduotojo – vyriausiojo fondų saugotojo skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų savivaldybių muziejuose, bei suderinti šią nuostatą su Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktų nuostatomis ir Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatomis 2016 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Muziejų įstatymo pakeitimą. Taip pat Įstatymas papildytas 71 straipsniu, taip sudarant teisinę galimybę nacionalinio, respublikinio ar savivaldybių muziejaus vadovui suteikti muziejaus emerito vardą didelę profesinę patirtį turinčiam muziejininkui, kuris aktyviai dirbo, kūrė, bet nutraukė darbo sutartį su nacionaliniu, respublikiniu ar savivaldybės muziejumi. Šis straipsnis įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

2005 m. vasario 25 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-66 patvirtintos Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklės (su vėlesniais pakeitimais).

2005 m. gruodžio 16 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-716 patvirtinta nauja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija. Instrukcija nustato muziejinių vertybių ir eksponatų apsaugos, apskaitos, saugojimo, restauravimo ir naudojimo, vertybių komplektavimo ir jų priskyrimo pagrindiniam, pagalbiniam ir mainų fondams tvarką bei sąlygas muziejuose. Joje išsamiai aiškinama muziejaus rinkinio sudėtis, jo sudarymo bei panaudojimo tvarka, eksponatų apsauga, apskaita ir saugojimas, muziejaus darbuotojų, susijusių su rinkinių apsauga, apskaita bei saugojimu, pareigos ir teisės. Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo dabar vadovaujasi muziejų darbuotojai savo kasdieninėje veikloje.

2012 m. birželio 5 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-405 buvo patvirtinti nauji Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatai, kurie nustato kilnojamųjų kultūros vertybių, kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauratorių, konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo technologų kvalifikacines kategorijas bei specialybes ir specializacijas, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudarymą ir veiklos organizavimą, atestavimo dokumentų priėmimo ir atestavimo tvarką.

2007 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programą. Ši programa parengta siekiant sudaryti sąlygas atnaujinti muziejų infrastruktūrą bei aktyvinti jų veiklą. Programos tikslas - sudaryti sąlygas tinkamam kultūros vertybių kaupimui, saugojimui, tvarkymui, eksponavimui ir apsaugai, visuomenės švietimui. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, programa nustatė uždavinius modernizuoti muziejų materialinę bazę, papildyti muziejų rinkinius naujais eksponatais, restauruoti muziejines vertybes, moderniomis priemonėmis ir technologijomis aktualizuoti šalies kultūros paveldą ir užtikrinti visuomenei galimybę susipažinti su skaitmenintu kultūros paveldu ir informacija apie jį. Pažymėtina, jog priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 94, programa nustojo galioti.

Vykdant valstybės politikos formavimo ir jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontrolės funkcijas muziejų veiklos valdymo srityje, 2015 m. balandžio 16 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-247 patvirtintos Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015-2020 metams. Dokumentą parengė darbo grupė, sudaryta iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto ir Lietuvos muziejų atstovų.

Kryptys parengtos vadovaujantis nuostata, kad muziejai yra ne tik atminties išsaugojimo ir tyrimo, bet ir kultūros edukacijos įstaigos, kurių misija susijusi su visuomenės tobulėjimo skatinimu. Todėl pagrindinis šio dokumento strateginis tikslas – siekti gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo žinių visuomenės plėtros kontekste, gerinant visuomenės kultūrinio raštingumo bei pilietinio ugdymo sąlygas muziejuose, stiprinant muziejų strateginę vadybą, sudarant tinkamas sąlygas juose kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti ir skleisti paveldo vertybes, formuoti teigiamą muziejų įvaizdį, kelti muziejininko profesijos prestižą, didinant muziejų reikšmę visuomenei.

Kryptyse nustatyta muziejų misija – saugoti, kaupti, tirti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, suprantamai ir patraukliai pristatant jas visuomenei pasitelkiant šiuolaikiškas komunikacijos priemones, formuoti žmogaus istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį laikantis bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės, darnos ir kultūrinio atvirumo principų.

Šiuolaikinis muziejus Kryptyse apibrėžiamas kaip mūsų visų moderni, kūrybiška, gyva, atvira, artima, įkvepianti kultūrinio, istorinio, gamtos paveldo puoselėjimo ir pažinimo erdvė, suteikianti galimybę kurti geresnę ateitį.

Dokumente numatytos penkios muziejų plėtros strateginės kryptys:

PIRMOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – kurti muziejuose istorinę savimonę formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas.

ANTROJI STRATEGINĖ KRYPTIS – stiprinti aktyviais, įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais pagrįstą edukacinę veiklą muziejuose, kuri sąveikautų su formaliojo ugdymo programomis, neformaliuoju ugdymu, savišvieta, mokymusi visą gyvenimą bei atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius.

TREČIOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – siekti muziejų rinkinių efektyvesnio kaupimo, apskaitos, saugojimo bei sklaidos visuomenei.

KETVIRTOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – didinti muziejų teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumą, kokybę ir konkurencingumą rinkoje.

PENKTOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – skatinti ir planingai įgyvendinti muziejų darbuotojų gebėjimų ugdymą bei kvalifikacijos tobulinimą.

2008 m. rugpjūčio 27 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-429 patvirtinti Muziejų vertinimo nuostatai, kuriais siekiama nustatyti muziejų pasirengimą atlikti steigimo dokumentuose numatytus tikslus ir funkcijas bei teikti kokybiškas paslaugas lankytojams. Muziejų vertinimo tikslai - gerinti muziejų veiklos ir lankytojams teikiamų paslaugų kokybę, orientuojantis į muziejų kaip demokratišką, atvirą, gyvą ir patrauklią kultūros paslaugas teikiančią įstaigą, skatinti „geros praktikos" pavyzdžių pripažinimą, taikymą ir populiarinimą, padedant muziejams efektyviau veikti konkurencijos sąlygomis, gerinti muziejų įvaizdį visuomenėje. Iki 2012 m. muziejų dalyvavimas vertinime buvo savanoriškas ir buvo įvertinti 3 muziejai: Maironio lietuvių literatūros muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus ir Lietuvos jūrų muziejus.

Siekiant užtikrinti muziejų veiklos kokybę bei atlikti sistemingą muziejų vadybos, rinkinių valdymo ir paslaugų lankytojams kokybės lygio nustatymą, 2013 m. spalio 4 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-698 patvirtinti nauji Muziejų veiklos vertinimo nuostatai bei sudaryta vertinimo komisija, kuri kasmet pagal iš anksto tvirtinamą sąrašą atliks Kultūros ministerijos pavaldumo muziejų veiklos vertinimą. 2014 m. buvo atliktas 4 muziejų, kurių savininko tieses ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, veiklos vertinimas (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Žemaičių vyskupystės muziejaus, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus). 2015 m. planuojama įvertinti 5 muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, veiklą.

2008 m. spalio 28 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-508 patvirtinti Ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai. Kultūros ministerijos biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros taryba remia muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektus, skirdama jiems dalinį finansavimą.

Kultūros ministerija su Latvijos ir Estijos kultūros ministerijomis kasmet organizuoja Baltijos muzeologijos vasaros mokyklą (www.bms.edu.lv), kurios tikslas - vystyti ir stiprinti muziejinės minties sklaidą Baltijos šalyse, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant šių šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. Mokykloje dalyvauja po 10 muziejų specialistų iš trijų Baltijos šalių. 2009 m., 2012 m. ir 2015 m. mokykla vyko Lietuvoje, 2004 m. - 2007 m., 2010 m. ir 2013 m. - Latvijoje, 2008 m., 2011 m. ir 2014 m. - Estijoje. 2016 m. Baltijos muzeologijos mokykla vyks Latvijoje.

Baltijos muzeologijos mokykloje jau nagrinėtos šios temos: „Muziejai ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje“ (2004), „Muziejus-paroda-lankytojai“ (2005), „Paveldas muziejuose“ (2006), „Muziejų vadybos muzeologiniai aspektai“ (2007), „Socialinis muziejaus vaidmuo: šventovė ar forumas?“ (2008), „Pokyčių vadyba muziejuose“ (2009), „Nematerialusis paveldas ir muziejai“ (2010), „Muziejų parodos“ (2011), „Muziejų rinkiniai kaip bendravimo su visuomene būdas” (2012), „Paveldas ir bendruomenė. Muziejų vaidmuo“ (2013), „Kaip muziejai bendrauja su savo auditorijomis – matomomis ir nematomomis“ (2014). „Muziejų etika XXI a. kūrybinės ekonomikos kontekste“ (2015), „Inovacijos ir strategijos šiuolaikinio muziejaus veikloje“ (2016).

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 13 straipsnyje numatytos šios Kultūros ministerijos funkcijos:

  1. nustato nacionalinių ir respublikinių muziejų veiklos strategiją, rengia ją įgyvendinančias programas ir teikia jas tvirtinti Vyriausybei ar jos pavedimu kultūros ministrui;
  2. rengia muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia juos Vyriausybei ar kultūros ministrui priimti;
  3. koordinuoja Lietuvos muziejų veiklą, jų dalyvavimą tarpvalstybinėse muziejininkystės programose;
  4. tikrina muziejinių vertybių apsaugą ir apskaitą muziejuose;
  5. finansuoja Lietuvos kultūrai svarbias muziejų veiklos, restauravimo ir mokslinių tyrimų programas;
  6. viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, vadovą ir jį atleidžia;
  7. viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją ir jį atleidžia;
  8. rūpinasi muziejininkų ir restauratorių kvalifikacijos kėlimu;
  9. kultūros ministro įsakymu nustato pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą.

Iki 2012 m. Kultūros ministerija finansavo Lietuvos kultūrai svarbias muziejų veiklos plėtojimo, muziejinių vertybių restauravimo ir mokslinio tyrimo programas. Ministerija nuo 2003 m. iki 2012 m. kasmet skyrė maždaug 400 tūkst. litų nacionalinių ir respublikinių muziejų ekspozicijų papildymui naujais eksponatais, turinčiais lituanistinę, meninę, istorinę bei memorialinę vertę. Apie 25 procentų minėtos sumos (apie 100 tūkst. litų) skiriama Lietuvos dailės muziejaus struktūrinio padalinio Nacionalinės dailės galerijos rinkiniams papildyti, ypatingą dėmesį atkreipiant į Lietuvos dailininkų XX a. paskutiniojo dešimtmečio kūrybą. 2013 m. projektinio finansavimo funkcija buvo perduota Kultūros ministerijos biudžetinei įstaigai – Lietuvos kultūros tarybai.

Įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją, 2009-2011 metais Lietuvos muziejuose, panaudojant Europos Struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS bei vykdyti muziejinių vertybių skaitmeninimo darbai. Muziejų tarybai pritarus, šių projektų įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, o priežiūrą atlieka LIMIS Stebėsenos komitetas Kultūros ministerijoje. Pirmajame etape LIMIS sistema buvo įdiegta nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, vėliau prie jos prisijungė savivaldybių ir kiti muziejai, kurie naudoja patvirtintus sistemos standartus.


VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

1994 m. pabaigoje buvo įkurtas Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyrius (http://network.icom.museum/icom-lithuania)

1995 m. gruodžio mėn. įkurta Lietuvos muziejų asociacija (www.museums.lt)

1998 m. lapkričio mėn. įkurta Lietuvos savivaldybių muziejų direktorių bendrija (Savivaldybių muziejų bendrija) (www.muziejubendrija.lt)

NAUDINGOS NUORODOS

www.muziejai.lt

www.emuziejai.lt

www.museums.lt

Informaciją parengė reikėtų pakeisti į Atminties institucijų politikos grupė, Tel. 8 608 45 992, 8 608 45 982.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-07