Muziejai ir galerijos

AKTUALI INFORMACIJA

2020 m.

Muziejų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu

2019 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-827 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898 „Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-797 „Dėl Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio ir jo įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. ĮV-755 „Dėl Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. ĮV-692 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“ pakeitimo“

2016 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-914 „Dėl Muziejaus emerito vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-247 „Dėl muziejų plėtros strateginių krypčių 2015-2020 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-3 „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo“

MUZIEJŲ VEIKLOS REZULTATAI

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema

STATISTIKA

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2020 m. muziejų statistika

2019 m. muziejų statistika

2018 m. muziejų statistika

2017 m. muziejų statistika

2016 m. muziejų statistika

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

PLANAVIMAS IR ATASKAITOS

METINIO VEIKLOS PLANO FORMA

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS GARANTO, ORGANIZUOJANT TARPTAUTINES PARODAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinės redakcijos vertimas į anglų kalbą

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos darbo reglamento ir paraiškos formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos darbo reglamento ir paraiškos formos patvirtinimo“ vertimas į anglų kalbą 

UNESCO REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų įvairovės ir visuomeninio vaidmens (lietuvių kalba)

Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų įvairovės ir visuomeninio vaidmens (anglų kalba)

MUZIEJŲ VERTINIMAS

2008 m. rugpjūčio 27 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-429 buvo patvirtinti Muziejų vertinimo nuostatai, kuriais buvo siekiama nustatyti muziejų pasirengimą atlikti steigimo dokumentuose numatytus tikslus ir funkcijas bei teikti kokybiškas paslaugas lankytojams. Muziejų vertinimo tikslai - gerinti muziejų veiklos ir lankytojams teikiamų paslaugų kokybę, orientuojantis į muziejų kaip demokratišką, atvirą, gyvą ir patrauklią kultūros paslaugas teikiančią įstaigą, skatinti „geros praktikos" pavyzdžių pripažinimą, taikymą ir populiarinimą, padedant muziejams efektyviau veikti konkurencijos sąlygomis, gerinti muziejų įvaizdį visuomenėje. Iki 2012 m. muziejų dalyvavimas veiklos vertinime buvo savanoriškas ir savanoriškai dėl savo veiklos vertinimo į Kultūros ministeriją kreipėsi bei 3 respublikiniai muziejai (Maironio lietuvių literatūros muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos jūrų muziejus).

Siekiant užtikrinti muziejų veiklos kokybę bei atlikti sistemingą muziejų vadybos, rinkinių valdymo ir paslaugų lankytojams kokybės lygio nustatymą, 2013 m. spalio 4 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-698 buvo patvirtinti nauji Muziejų veiklos vertinimo nuostatai bei sudaryta vertinimo komisija, kuri nuo 2014 m. iki 2019 m., pagal iš anksto patvirtintą sąrašą, atliko visų nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, veiklos vertinimą. Taip pat buvo atliktas ir Kupiškio etnografijos muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Kupiškio rajono savivaldybės taryba, veiklos vertinimas.


PREMIJOS UŽ MUZIEJININKYSTĖS IR MUZIEJŲ VERTYBIŲ RESTAURAVIMO DARBUS

Premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo nuostatai

MUZIEJŲ TINKLAS

2021 m. pradžioje statistines ataskaitas Kultūros ministerijai pateikė 106 muziejai:
4 nacionaliniai;
15 respublikinių;
54 savivaldybių;
23 žinybiniai;
10 viešųjų įstaigų / nevalstybinių muziejų.

Ministerijos valdymo sričiai priskirti 16 muziejų, iš jų 4 nacionaliniai ir 12 respublikinių.

Nacionaliniai:

Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Respublikiniai:

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Šiaulių „Aušros" muziejus
Trakų istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Kauno IX forto muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Žemaičių muziejus „Alka”

Vytauto Didžiojo karo muziejus nuo 2006 m. sausio 1 d. perduotas Krašto apsaugos ministerijai.

2009 m. įsteigtas naujas nacionalinis muziejus – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

2009 m. atidarytas Lietuvos nacionalinis dailės muziejaus struktūrinis padalinys – Nacionalinė dailės galerija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 469 Lietuvos geologijos muziejus reorganizuotas prijungiant jį prie Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir pakeičiant jo statusą iš respublikinio į žinybinį muziejų – Žemės gelmių informacijos centrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1438 „Dėl sutikimo reorganizuoti Žemaičių vyskupystės muziejų“, reorganizuotas Žemaičių vyskupystės muziejus jungimo būdu prijungiant jį prie Žemaičių muziejaus „Alka“ kaip struktūrinį padalinį.

Muziejų teisinė bazė

1995 m. birželio 8 d. buvo priimtas pagrindinis Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas , kuris apibūdina Lietuvos muziejų fondą, nustato Lietuvos muziejų sistemą, muziejų steigimo ir likvidavimo tvarką, muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, finansavimą ir valdymą.

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 13 straipsnyje numatytos šios Kultūros ministerijos funkcijos:

  1. nustato nacionalinių ir respublikinių muziejų veiklos prioritetus, tvirtina jų įgyvendinimo veiksmų planus ir koordinuoja šių planų vykdymą;
  2. rengia muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia juos Vyriausybei ar kultūros ministrui priimti;

2.1. tvirtina muziejų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, strateginius veiklos planus;

  1. koordinuoja Lietuvos muziejų veiklą, jų dalyvavimą tarpvalstybinėse muziejininkystės programose;
  2. tikrina muziejinių vertybių apsaugą ir apskaitą muziejuose;
  3. finansuoja Lietuvos kultūrai svarbias muziejų veiklos, restauravimo ir mokslinių tyrimų programas;
  4. viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, vadovą ir jį atleidžia;
  5. viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją ir jį atleidžia;
  6. rūpinasi muziejininkų ir restauratorių kvalifikacijos kėlimu;
  7. kultūros ministro įsakymu nustato pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą.

2005 m. vasario 25 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-66 patvirtintos Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklės

2005 m. gruodžio 16 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-716 patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija. Instrukcija nustato muziejinių vertybių ir eksponatų apsaugos, apskaitos, saugojimo, restauravimo ir naudojimo, vertybių komplektavimo ir jų priskyrimo pagrindiniam, pagalbiniam ir mainų fondams tvarką bei sąlygas muziejuose. Joje išsamiai aiškinama muziejaus rinkinio sudėtis, jo sudarymo bei panaudojimo tvarka, eksponatų apsauga, apskaita ir saugojimas, muziejaus darbuotojų, susijusių su rinkinių apsauga, apskaita bei saugojimu, pareigos ir teisės. Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo dabar vadovaujasi muziejų darbuotojai savo kasdieninėje veikloje.

2020 m. rugsėjo 10 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1150 buvo atnaujinti Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatai , kurie nustato kilnojamųjų kultūros vertybių, kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauratorių, konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo technologų kvalifikacines kategorijas bei specialybes ir specializacijas, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudarymą ir veiklos organizavimą, atestavimo dokumentų priėmimo ir atestavimo tvarką.

Vykdant valstybės politikos formavimo ir jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontrolės funkcijas muziejų veiklos valdymo srityje, 2015 m. balandžio 16 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-247 patvirtintos Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015-2020 metams.

Kryptys parengtos vadovaujantis nuostata, kad muziejai yra ne tik atminties išsaugojimo ir tyrimo, bet ir kultūros edukacijos įstaigos, kurių misija susijusi su visuomenės tobulėjimo skatinimu.

Pagrindinis šio dokumento strateginis tikslas – siekti gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo žinių visuomenės plėtros kontekste, gerinant visuomenės kultūrinio raštingumo bei pilietinio ugdymo sąlygas muziejuose, stiprinant muziejų strateginę vadybą, sudarant tinkamas sąlygas juose kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti ir skleisti paveldo vertybes, formuoti teigiamą muziejų įvaizdį, kelti muziejininko profesijos prestižą, didinant muziejų reikšmę visuomenei.

Kryptyse nustatyta muziejų misija – saugoti, kaupti, tirti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, suprantamai ir patraukliai pristatant jas visuomenei pasitelkiant šiuolaikiškas komunikacijos priemones, formuoti žmogaus istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį laikantis bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės, darnos ir kultūrinio atvirumo principų.

Šiuolaikinis muziejus Kryptyse apibrėžiamas kaip mūsų visų moderni, kūrybiška, gyva, atvira, artima, įkvepianti kultūrinio, istorinio, gamtos paveldo puoselėjimo ir pažinimo erdvė, suteikianti galimybę kurti geresnę ateitį.

Dokumente numatytos penkios muziejų plėtros strateginės kryptys, susijusios su šiuolaikinių ekspozicijų kūrimu, eduakcinės veiklos muziejuose stiprinimu, efektyviu muziejų rinkinių kaupimu, jų apskaita bei saugojimu ir sklaida visuomenei, muziejaus teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų prieinamumo didinimu bei muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu ir gebėjimų ugdymu.

Kultūros ministerija su Latvijos ir Estijos kultūros ministerijomis kasmet organizuoja Baltijos muzeologijos vasaros mokyklą (www.bms.edu.lv), kurios tikslas - vystyti ir stiprinti muziejinės minties sklaidą Baltijos šalyse, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant šių šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. Mokykloje dalyvauja po 10 muziejų specialistų iš trijų Baltijos šalių. 2009 m., 2012 m., 2015 m. ir 2018 m. mokykla vyko Lietuvoje, 2004 m. - 2007 m., 2010 m.,2013 m., 2016 m. ir 2019 m. - Latvijoje, 2008 m., 2011 m., 2014 m., 2017 m. ir 2020 m. - Estijoje. 2021 m. Baltijos muzeologijos mokykla vyks Lietuvoje.

Baltijos muzeologijos mokykloje jau nagrinėtos šios temos: „Muziejai ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje“ (2004), „Muziejus-paroda-lankytojai“ (2005), „Paveldas muziejuose“ (2006), „Muziejų vadybos muzeologiniai aspektai“ (2007), „Socialinis muziejaus vaidmuo: šventovė ar forumas?“ (2008), „Pokyčių vadyba muziejuose“ (2009), „Nematerialusis paveldas ir muziejai“ (2010), „Muziejų parodos“ (2011), „Muziejų rinkiniai kaip bendravimo su visuomene būdas” (2012), „Paveldas ir bendruomenė. Muziejų vaidmuo“ (2013), „Kaip muziejai bendrauja su savo auditorijomis – matomomis ir nematomomis“ (2014). „Muziejų etika XXI a. kūrybinės ekonomikos kontekste“ (2015), „Inovacijos ir strategijos šiuolaikinio muziejaus veikloje“ (2016), “Muziejų informacijos valdymas” (2017), „Permąstant muziejų: atsivėrimas naujiems balsams“ (2018), „Muziejus, lankytojas ir bendruomenė“ (2019) ir „Rizikų valdymas ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms muziejuose“ (2020).


VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

1994 m. pabaigoje buvo įkurtas Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyrius (http://network.icom.museum/icom-lithuania)

1995 m. gruodžio mėn. įkurta Lietuvos muziejų asociacija (www.museums.lt)

1998 m. lapkričio mėn. įkurta Lietuvos savivaldybių muziejų direktorių bendrija (Savivaldybių muziejų bendrija)

NAUDINGOS NUORODOS

www.muziejai.lt

www.emuziejai.lt

www.museums.lt

www.limis.lt

Informaciją parengė Atminties institucijų politikos grupė, Tel. 8 608 45 992, 8 608 45 982.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-15