header image

Muziejai

Kultūros ministerijos kompetencija muziejų veiklos valdymo srityje:

  • nustato nacionalinių ir respublikinių muziejų veiklos prioritetus, tvirtina jų įgyvendinimo veiksmų planus ir koordinuoja šių planų vykdymą;
  • rengia muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia juos Vyriausybei ar kultūros ministrui priimti;
  • tvirtina muziejų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, strateginius veiklos planus;
  • koordinuoja Lietuvos muziejų veiklą, jų dalyvavimą tarpvalstybinėse muziejininkystės programose;
  • tikrina muziejinių vertybių apsaugą ir apskaitą muziejuose;
  • finansuoja Lietuvos kultūrai svarbias muziejų veiklos, restauravimo ir mokslinių tyrimų programas;
  • viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, vadovą ir jį atleidžia;
  • viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją ir jį atleidžia;
  • rūpinasi muziejininkų ir restauratorių kvalifikacijos kėlimu;
  • kultūros ministro įsakymu nustato pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą.

 

Nacionaliniai muziejai:
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Respublikiniai muziejai:
Kauno IX forto muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Trakų istorijos muziejus
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“.

Kultūros ministerija su Latvijos ir Estijos kultūros ministerijomis kasmet organizuoja Baltijos muzeologijos vasaros mokyklą, kurios tikslas – vystyti ir stiprinti muziejinės minties sklaidą Baltijos šalyse, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant šių šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. Mokykloje dalyvauja po 10 muziejų specialistų iš trijų Baltijos šalių. 2009 m., 2012 m., 2015 m. ir 2018 m. mokykla vyko Lietuvoje, 2004 m. – 2007 m., 2010 m., 2013 m., 2016 m. ir 2019 m. – Latvijoje, 2008 m., 2011 m., 2014 m., 2017 m. ir 2020 m. – Estijoje. 2021 m. Baltijos muzeologijos mokykla buvo perkelta į 2022 metus, ji vyks Lietuvoje.

Vaiva Lankelienė, Atminties institucijų politikos grupės patarėja
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 992

Laimis Mikelevičius, Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370 608 45 982

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22