header image

Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimas

Kultūros ministerijos funkcijos vykdant Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimą:

 • dalyvauja rengiant valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų, Lietuvos valstybės kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejinių datų minėjimo programas bei koordinuojant jų įgyvendinimą;
 • organizuoja Kultūros ministerijos garbės ženklų „Nešk savo šviesą ir tikėk“ komisijos darbą;
 • rūpinasi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų įamžinimu;
 • koordinuoja Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimą ir teikimą;
 • įgyvendina Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektus;
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaromų komisijų darbe.

Veikla vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, atsižvelgiant į komisijų rekomendacijas.

Lietuvos Respublikos valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. sausio 11 d. dekretu.

Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu.

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 7 d. Nr. XIV-154 nutarimu „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos“.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimu.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu.

 • Vytauto Didžiojo karo muziejui – 100 metų.
 • Lietuvos įstojimui į Tautų Sąjungą – 100 metų.
 • Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijai ir Tarpusavio įžado aktui – 230 metų.
 • Birutei Marijai Alseikaitei-Gimbutienei, lietuvių kilmės archeologei ir antropologei, archeomitologijos pradininkei, tyrusiai Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras, – 100 metų.
 • Juozui Albinui Lukšai-Daumantui, partizanui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Vyriausiosios vadovybės Žvalgybos skyriaus viršininkui ir LLKS įgaliotiniui užsieniui – 100 metų.
 • Vytautui Mačerniui, poetui – 100 metų.
 • Juozui Zikarui, skulptoriui – 140 metų.
 • Vincentui Sladkevičiui, kardinolui – 100 metų.
 • Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai, mokslininkui, botanikui, pedagogui, žemaičių raštijos veikėjui ir mokslo terminų kūrėjui, bibliofilui, kunigui pranciškonui – 250 metų.
 • Lietuvai pagražinti draugijai –100 metų.
 • Jonui Mekui, avangardinio kino kūrėjui ir kino kritikui, rašytojui ir poetui – 100 metų.
 • Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui, politiniam kaliniui ir tremtiniui, pirmajam atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonui, žinomam visuomenės veikėjui – 100 metų.
 • Ievai Simonaitytei, rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai – 125 metai.

2020 m.

 • Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 m.
 • Julijai Beniuševičiūtei-Žymantienei (Žemaitei), prozininkei, dramaturgei – 175 m.
 • Žygimantui Augustui, Lietuvos DK ir Lenkijos karaliui – 500 m.
 • Barborai Radvilaitei –  LDK didikei, Lenkijos karalienei, Žygimanto Augusto žmonai – 500 m.
 • Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui – 100 m.
 • Lietuvos metraščiui (Bychovco kronikai) – 500 m.
 • Jonui Smilgevičiui, publicistui, 1918 m. vasario 16 d.Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m.

2019 m.

 • Juozui Naujaliui, kompozitoriui – 150 m.
 • Augustinui Savickui, tapytojui – 100 m.
 • Antanui Juškai, kunigui, tautosakininkui, leksikologui – 200 m.
 • Alfonsui Nykai-Niliūnui (Čipkui), poetui, Nacionalinės kultūros ir meno  premijos laureatui – 100 m.
 • Pranciškaus Skorinos spaustuvei Vilniuje, pirmajai LDK – 500 m.
 • Juozapui Čechavičiui, dailininkui, fotografui – 200 m.
 • Juozui Tumui-Vaižgantui, prozininkui, literatūros istorikui – 150 m.
 • Eduardui Balsiui, kompozitoriui – 100 m.
 • Donatui Malinauskui, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m. 

Programų finansavimas Kultūros ministerijos biudžeto lėšomis atliekamas vadovaujantis patvirtintomis dalinio finansavimo taisyklėmis ir vykdant viešuosius pirkimus.

Konkurso būdu Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojami projektai pagal programą „Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“.

Vilija Vyšniauskienė, Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 612

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22