Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimas

MINĖTINŲ DATŲ SĄRAŠAS

2021 m. 

Vytauto Didžiojo karo muziejui – 100 metų.

Lietuvos įstojimui į Tautų Sąjungą – 100 metų.

Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijai ir Tarpusavio įžado aktui – 230 metų.

Birutei Marijai Alseikaitei-Gimbutienei, lietuvių kilmės archeologei ir antropologei, archeomitologijos pradininkei, tyrusiai Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras, – 100 metų.

Juozui Albinui Lukšai-Daumantui, partizanui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Vyriausiosios vadovybės Žvalgybos skyriaus viršininkui ir LLKS įgaliotiniui užsieniui – 100 metų.

Vytautui Mačerniui, poetui – 100 metų.

Juozui Zikarui, skulptoriui – 140 metų.

Vincentui Sladkevičiui, kardinolui – 100 metų.

Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai, mokslininkui, botanikui, pedagogui, žemaičių raštijos veikėjui ir mokslo terminų kūrėjui, bibliofilui, kunigui pranciškonui – 250 metų.

2020 m.

Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 m.

Julijai Beniuševičiūtei-Žymantienei (Žemaitei), prozininkei, dramaturgei – 175 m.

Žygimantui Augustui, Lietuvos DK ir Lenkijos karaliui – 500 m.

Barborai Radvilaitei –  LDK didikei, Lenkijos karalienei, Žygimanto Augusto žmonai – 500 m.

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui – 100 m.

Lietuvos metraščiui (Bychovco kronikai) – 500 m.

Jonui Smilgevičiui, publicistui, 1918 m. vasario 16 d.Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m.

2019 m.

Juozui Naujaliui, kompozitoriui – 150 m.

Augustinui Savickui, tapytojui – 100 m.

Antanui Juškai, kunigui, tautosakininkui, leksikologui – 200 m.

Alfonsui Nykai-Niliūnui (Čipkui), poetui, Nacionalinės kultūros ir meno  premijos laureatui – 100 m.

Pranciškaus Skorinos spaustuvei Vilniuje, pirmajai LDK – 500 m.

Juozapui Čechavičiui, dailininkui, fotografui – 200 m.

Juozui Tumui-Vaižgantui, prozininkui, literatūros istorikui – 150 m.

Eduardui Balsiui, kompozitoriui – 100 m.

Donatui Malinauskui, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m. 

Ataskaita už 2019 m. I–III ketv. vykdomas veiklas

Dalyvaujant valstybės politikos įgyvendinime istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo srityje ir skatinant Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, taip pat ugdant pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai, lituanistikos tradicijoms ir paveldui, plėtojant įvairių sričių sinergiją bei puoselėjant kūrybiškumą:

Veikla vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus bei atsižvelgiant į komisijų rekomendacijas.

Programų finansavimas Kultūros ministerijos biudžeto lėšomis atliekamas vadovaujantis patvirtintomis dalinio finansavimo taisyklėmis ir vykdant viešuosius pirkimus.

Konkurso būdu Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojami projektai pagal programą ,,Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-14