Teisinių ir profesinių žinių egzaminas

Pretendentas apie teisinių ir profesinių žinių egzamino datą, laiką ir vietą informuojamas elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki šio egzamino dienos. Pretendentui nedalyvavus nurodytu metu teisinių ir profesinių žinių egzamine, jo atestavimo procedūra nutraukiama ir gali būti naujai pradėta tik Pretendentui iš naujo padavus Aprašo 9 punkte nurodytą prašymą, išskyrus atvejus, kai apie negalėjimą dalyvauti pretendentas informuoja Ministeriją elektroniniu paštu iš anksto (iki teisinių ir profesinių žinių egzamino) arba negali prisijungti prie nuotolinio posėdžio dėl techninių nesklandumų.

Pretendento teisinių žinių ir profesinių žinių įvertinimą atlieka Atestavimo komisija. Pretendentai Atestavimo komisijoje turi išlaikyti teisinių ir profesinių žinių egzaminą pagal kultūros ministro patvirtintą programą. Atestavimo procedūros, profesinių ir teisinių žinių vertinimas vykdomi ir dokumentai išduodami valstybine kalba.

PASTABA: Ministerija mokymų egzaminų pasiruošimui nerengia – kviečiame atvykti  pasiruošus savarankiškai.

 Teisinių ir profesinių žinių egzaminą sudaro dvi dalys:

1. Teisinių žinių patikrinimas, kuris atliekamas laikant testą.

2. Profesinių žinių patikrinimas (pokalbis su atestavimo komisija).

 1. Teisinių žinių patikrinimo testas truks 45 minutes ir yra sudarytas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir kultūros ministro įsakymu patvirtinta programa. Teisinių žinių patikrinimo testą sudaro 30 klausimų. Testai neskelbiami. Teisinių žinių testo metu papildoma medžiaga naudotis draudžiama.

Pretendentas, teisingai atsakęs ne mažiau kaip į 20 pateiktų klausimų, gauna teigiamą testo įvertinimą ir turi teisę toliau dalyvauti profesinių žinių patikrinime.

PASTABA:  pretendentas, norintis pakeisti iki  2017 m. sausio 1 d. įgytą atestatą į naują, išduodamą Aprašo nustatyta tvarka, teisinių žinių patikrinimo testo laikyti neprivalo. Paveldosaugos specialistas, kurio iki  2017 m. sausio 1 d. įgyto  atestato galiojimas yra pasibaigęs ir kuris padavė prašymą jį pakeisti pasibaigus šio atestato galiojimui, atestuojamas tokia tvarka, kaip ir asmenys, neįgiję tokių atestatų.

2. Profesinių žinių patikrinimas. Atestavimo komisija, pokalbio metu tikrindama Pretendento profesines žinias, įvertina Pretendento darbo (profesinę) patirtį ir pasirengimą, aptaria Pretendento darbus pagal atestuojamą veiklos rūšį ir specializaciją, patikrina, kaip jo žinios atitinka specialiuosius reikalavimus. Pretendentas turi teisę atsinešti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą (albumus, nuotraukas, brėžinius, informacinę medžiagą, tyrimų ataskaitas ir kt.).

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

1. Atestavimo komisija, įvertinusi teisinių ir profesinių žinių patikrinimo rezultatus, pateikia išvadą:

Pretendentą atestuoti ir suteikti jam atestatą, nurodant veiklos rūšį (-is) ir specializaciją (-as);

Pretendento neatestuoti ir nesuteikti jam atestato, nurodant konkrečias priežastis.

2. Atestavimo komisijos išvados įforminamos protokolu, kuris pateikiamas kultūros ministrui, Atestavimo komisijos nuostatuose nustatyta tvarka.

3. Kultūros ministras, remdamasis Atestavimo komisijos išvada, priima sprendimą išduoti ar neišduoti atestatą (kultūros ministro įsakymu). Šis įsakymas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos paskelbiamas Ministerijos internetiniame tinklalapyje.

4. Apie kultūros ministro priimtus sprendimus pretendentai informuojami elektroniniu paštu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-23