Kvalifikacijos tobulinimas

Atestuoti paveldosaugos specialistai, gavę Ministerijos išduotą atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metus nuo atestato išdavimo dienos privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su Ministerija. Šiuo metu mokymo programos su Ministerija dar nėra suderintos.

Atestuotas paveldosaugos specialistas likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki Aprašo 31 punkte nurodyto termino pabaigos Ministerijai turi pateikti prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą (pagal Aprašo 3 priedą) FORMA. Prie prašymo pridedamos dokumentų, numatytų Aprašo 9.1, 9.2 ir 9.6 papunkčiuose, kopijos, taip pat pateikiamos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų (kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijos.

Ministerija, gavusi nurodytus dokumentus, patikrina, ar jie atitinka  nustatytus reikalavimus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos informuoja atestuotą paveldosaugos specialistą:

1) kad jo pateikti dokumentai atitinka Aprašo 32 nustatytus reikalavimus ir atestato galiojimas nebus stabdomas;

2) kad jo pateikti dokumentai neatitinka Aprašo 32 punkte nustatytų reikalavimų ir jei dokumentai, atitinkantys Aprašo 32 punkte nustatytus reikalavimus, Ministerijoje nebus gauti iki sueis Aprašo 31 punkte nurodytas terminas, atestuoto paveldosaugos specialisto atestato galiojimas gali būti sustabdytas Aprašo 36 punkte nustatyta tvarka.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursų derinimo tvarka

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-03