Atestatų išdavimo ir keitimo tvarka

Asmuo, siekiantis gauti ar pakeisti atestatą (toliau – Pretendentas), Ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus:

1) Prašymą (pagal Aprašo 1 priedą) FORMA / PRAŠYMO PILDYMO PAVYZDYS KEIČIANT ATESTATĄ / PRAŠYMO PILDYMO PAVYZDYS ATESTUOTI / PRAŠYMO PILDYMO PAVYZDYS ATESTUOTI IR PAKEISTI ATESTATĄ

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar kito dokumento) kopiją, jei keisti asmens vardas ar pavardė – jų keitimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, kursų baigimo pažymėjimų, atestatų, sertifikatų ir kt.) kopijas;

4) profesinės patirties ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymą (laisva forma – CV ar pan., kuriame nurodoma pagrindinė informacija, susijusi su siekiama įgyti  specializacija: išsilavinimas, darbovietės, pareigos ir pan.);

5) darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus:

a) individualios veiklos pažymėjimų kopijas;

b) pažymas iš esamos, buvusios darbovietės (nuo kada ir kokiose pareigose dirbate/dirbote);

c)  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išrašą (apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, kuriame matytųsi darboviečių pavadinimai);

d) rangos sutartis ar jų kopijas.

6) nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių tvarkyboje, tvarkymo planų, paveldosaugos (specialiųjų) ekspertizių rengime buvo dalyvauta, sąrašą (pagal Aprašo 2 priedą) ; FORMA / PILDYMO PAVYZDYS

7) atestato kopija (atestato keitimo atveju).

Taip pat atkreipiame dėmesį:

Atestavimo komisija papildomai rekomenduoja asmenims, teikiantiems prašymą pakeisti atestatą arba atestuotis nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų arba tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo projektavimui veiklų specializacijoms, kartu su dokumentais pateikti detalesnius išaiškinimus apie atliktų tyrimų pobūdį, dalyvavimą ataskaitų rengime ir ryšį su Kultūros vertybių registru.

Pretendentas, pateikdamas prašymą turi teisę prašyti, kad atestavimo metu jam būtų suteikta teisė vykdyti kelias specializacijas. Prašant papildomos specializacijos privalomos abi egzamino dalys, t. y. teisinių žinių patikrinimo testas ir pokalbis su atestavimo komisija. Įprastai egzaminas vyksta tą pačią dieną.

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAI

Dokumentus atestacijai prašome teikti vienu iš šių būdų:

a) pašto korespondencijos siunta (adresuoti Kultūros ministerijai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius);

b) elektroniniu formatu Ministerijos bendruoju elektroninio pašto adresu dmm@lrkm.lt;

c)  pristatant tiesiogiai į Ministeriją.

PRAŠYMO GAVIMO PATVIRTINIMAS

Ministerija, gavusi Pretendento prašymą atestuotis ir kitus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Ministerijoje dienos elektroniniu paštu (Pretendento prašyme nurodyto elektroninio pašto adresu) išsiunčia Pretendentui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Jei Pretendentas pateikė neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikė ne visus atestavimui būtinus dokumentus, Ministerija kartu su patvirtinimu praneša Pretendentui apie būtinybę ištaisyti šiuos trūkumus ir pateikti trūkstamus dokumentus. Atestavimo procedūra pradedama nuo išsamaus ir tinkamai įforminto prašymo bei visų trūkstamų dokumentų gavimo Ministerijoje dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-23