Atestavimo tvarka

Restauratoriai atestuojami remiantis Nuostatais, bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių Nuostatų 1 priede, kultūros ministro patvirtintais konkrečios specialybės atestavimo reikalavimais.

Restauratoriai atestuojami atsižvelgiant į išsilavinimo ir specialiojo darbo stažo pagal restauratoriaus profesiją reikalavimus, kurie numatyti Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų 2 priede.

Kvalifikacinė kategorija restauratoriui suteikiama penkeriems metams. Restauratoriams, turintiems ne mažiau kaip 30 metų specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją bei restauratoriams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei penkeri metai, kategorija suteikiama neterminuotai.

Atestavimo komisija, susipažinusi su pateikta kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ar prevencinio konservavimo dokumentacija, metodine, mokymo ar projektine medžiaga, Atestavimo komisijos vertinimo grupės įvertinimu ir išklausiusi atestuojamąjį restauratorių, vadovaudamasi Nuostatų 28-29 punktais, argumentuotai rekomenduoja kultūros ministrui:

1. suteikti restauratoriui jo kvalifikaciją atitinkančią kategoriją;

2. atidėti restauratoriaus atestavimą, nurodant konkrečias priežastis;

3. panaikinti restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, nurodant konkrečias priežastis;

4. neatestuoti restauratoriaus, nurodant konkrečias priežastis.

Atestavimo komisijos sprendimas įforminamas posėdžio protokolu, kuris surašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusio Atestavimo komisijos posėdžio dienos. Atestavimo komisijos posėdžio protokolas per 5 darbo dienas nuo jo surašymo pateikiamas kultūros ministrui spręsti dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo restauratoriams.

Kultūros ministras, atsižvelgdamas į Atestavimo komisijos sprendimą, per 10 darbo dienų nuo Atestavimo komisijos sprendimo gavimo dienos įsakymu:

1. suteikia restauratoriui jo kvalifikaciją atitinkančią kategoriją;

2. atideda restauratoriaus atestavimą;

3. panaikina restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją;

4. neatestuoja restauratoriaus.

Atestuotiems restauratoriams išduodamas restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas), o informacija apie suteiktą kvalifikacinę kategoriją įrašoma Licencijų informacinėje sistemoje (toliau – LIS). Restauratoriaus pageidavimu, gali būti išduodamas Atestavimo komisijos posėdžio protokolo išrašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-03