Atestacijai pateikiami dokumentai

Restauratorius, siekiantis įgyti kvalifikacinę kategoriją likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Atestavimo komisijos posėdžio, Sekretoriui pateikia:

1. prašymą;

2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;

3. pažymą apie specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją;

4. išsilavinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas bei dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą (kvalifikacijos liudijimą);

5. dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą;

6. Lietuvos Respublikos valstybine kalba užpildytą konkrečios specialybės ar specializacijos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus atitinkančią kultūros vertybių restauravimo, konservavimo, tyrimų ar prevencinio konservavimo darbų dokumentaciją (restauravimo pasus, kurių pavyzdiniai reikalavimai nustatyti šių Nuostatų 3 priede (kilnojamosioms kultūros vertybėms, neįtrauktoms į muziejų, bibliotekų ir Nacionalinio dokumentų fondo apskaitos dokumentus, taikomi Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos apraše, patvirtintame kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ataskaitos reikalavimai), technologinių tyrimų ataskaitas, prevencinio konservavimo darbų ir tyrimų ataskaitas, metodinę ar mokymo medžiagą, publikuotų darbų kopijas);

7. nuotrauką (jeigu restauratorius atestuojamas pirmą kartą arba jeigu reikia išduoti naują kvalifikacijos pažymėjimą).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-03