KULTŪROS PAVELDO APSKAITA

Kultūros vertybių registre registruojami Lietuvos valstybės saugomi kilnojamieji ir nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. 

Kultūros vertybių registre iki 2020 m. įregistruota apie 25 893 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (pavieniai ir kompleksiniai objektai bei kultūros paveldo vietovės) ir apie 7301 kilnojamųjų kultūros vertybių. Šis registras nuolat tikslinamas ir pildomas naujais objektais. Per 8 000 kultūros paveldo objektų yra valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąraše, patvirtintame kultūros ministro, o 2 299 kultūros paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbti nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektais – kultūros paminklais.

Didžiausią Lietuvos nekilnojamojo paveldo dalį sudaro archeologijos, urbanistikos ir architektūros vertybės. Archeologijos ir mitologijos paveldo objektai pasižymi didele įvairove: tai piliakalniai, senoviniai pylimai ir gynybiniai įtvirtinimai, statinių griuvėsiai ir liekanos, religinio kulto vietos ir kt. Urbanistinės vertybės –  tai istoriniai senamiesčiai ir miesteliai, istorinės miestų dalys, senieji kaimai ir panašios vietos bei vietovės. Architektūriniai objektai –  statiniai, jų dalys, priklausiniai, statinių kompleksai ir ansambliai. Kultūros vertybių registre registruota daugiau kaip 800 archeologinių objektų, 70 istorinių miestų ir miestelių, apie 580 dvarų sodybų, identifikuota apie 300 parkų, dar išlikę 43 etnografiniai kaimai. Medinis dvarų ir etnografinių kaimų paveldas –  tai savitas ir ypatingas reiškinys ne tik Lietuvos, bet ir Europos kultūrinėje erdvėje.

Svarbią kultūros paveldo dalį sudaro kilnojamosios kultūros vertybės: archeologiniai radiniai, monumentaliosios dailės kūriniai, koplytėlės, koplytstulpiai, kryžiai ir kitokios dailės vertybės (molbertinė tapyba, sienų tapyba, vitražas, metalo plastika, keramika, lipdyba, skulptūra, drožyba, altoriai, sakyklos, klausyklos, vargonai, meniniai baldai ar įranga, kiti vaizduojamosios ar taikomosios dailės kūriniai). Daugiausiai jų išlikę Lietuvos bažnyčiose ir vienuolynuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-24