Kultūros paveldo apsauga

Lietuvoje kultūros paveldo apsaugą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 42, 47 ir 54 straipsniai. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai saugomi pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (2005), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (2001), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (2004), o kilnojamosios kultūros vertybės  - pagal Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (1996).

Nacionalinę kultūros paveldo apsaugos politiką formuoja Seimas, Vyriausybė ir Kultūros ministerija. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinį administravimą atlieka Kultūros ministerijos įsteigta institucija -  Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD)

Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertas ir patarėjas kultūros paveldo apsaugos politikos klausimais yra Valstybinė kultūros paveldo komisija. Komisijos valdymą, finansavimą, uždavinius ir teises nustato Valstybinė kultūros paveldo komisijos įstatymas (2005).

Kultūros paveldo objektų apsauga taip pat rūpinasi savivaldybės, kurioms Vietos savivaldos įstatymu priskirtos savarankiškos ir ribotai savarankiškos kultūros paveldo apsaugos funkcijos.

Kultūros ministerija yra svarbių Lietuvos saugomų teritorijų - Trakų istorinio nacionalinio parko, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato - steigėja.

Pagrindinė valstybės misija – išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudėtinę dalį bei Lietuvos  įvaizdžio formavimo priemonę, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės - politinis dokumentas, nustatantis sisteminius valstybinės kultūros paveldo apsaugos planavimo ir įgyvendinimo prioritetus ir kryptis.

Kultūros paveldo taryba prie Kultūros ministerijos – tai kolegiali patariamoji institucija, padedanti kultūros ministrui formuoti valstybės politiką nacionalinio kultūros paveldo srityje bei atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant kultūros paveldo išsaugojimo: apskaitos, tvarkybos ir naudojimo, pritaikymo ir atkūrimo klausimus.
Tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. ĮV-526

Daugiau informacijos tel. nr.: (8 5) 219 3461