Kinas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, formuodama ir įgyvendindama valstybės kultūros politiką kino srityje, atlieka šias Lietuvos Respublikos kino įstatyme (Nauja įstatymo redakcija nuo 2019-07-01) numatytas funkcijas:

1.rengia kino srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2.analizuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kino raidos tendencijas, inicijuoja, rengia kino srities strateginio planavimo dokumentus, atlieka šių dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
3. atstovauja Lietuvos Respublikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose, pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo nustatyta tvarka atlieka visus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu ir vykdymu
4. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos  veiklą.

Lietuvos kino  taryba

Lietuvos kino taryba, kuri vadovaujasi  2018 m. kovo 14 d.  LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-294 patvirtintais Lietuvos kino tarybos nuostatais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6d7e390278011e88ea9fc46d2024961 yra prie LR kultūros ministerijos visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant kino politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.  Lietuvos kino politikos klausimams spręsti. Jos uždavinys yra nagrinėti svarbiausias kino politikos problemas ir teikti kultūros ministrui pasiūlymus, išvadas dėl kino srities strateginio planavimo, stiprinimo priemonių, plėtros programų bei jų tikslų ir pasiektų rezultatų, valstybinio finansavimo, paveldo išsaugojimo, kino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo bei kitų kino veiklos klausimų, kuriuos pateikia kultūros ministras.

Lietuvos kino centras

Lietuvos kino centras yra 2012 m. prie LR kultūros ministerijos įsteigta valstybinė institucija (LR Vyriausybės 2012 m.  balandžio 18 d. nutarimas Nr. 427). Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijoje veikia vadovaudamasis 2012 m. gegužės 8 d. kultūros ministro įsakymu  Nr. ĮV-320 (nauja redakcija nuo 2018-03-02) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.69F0DEC0C06D/asr patvirtintais nuostatais.

Lietuvos kino centro veiklos tikslas – skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą, rūpintis kino paveldo išsaugojimu.

 Lietuvos kino centras, siekdamas nustatyto tikslo, atlieka šias funkcijas:

1. dalyvauja formuojant valstybės kino politiką;
2. įgyvendina valstybės kino politiką, atlieka Lietuvos Respublikos kino įstatyme ir kituose teisės aktuose jam pavestas funkcijas;
3. skiria kino valstybinį finansavimą ir kontroliuoja jo naudojimą ir atsiskaitymą už jį;
4. skiria valstybės stipendijas kino kultūros ar meno kūrėjams;
5. vykdo kino edukacijos ir kino kultūros sklaidos veiklas;
6. renka ir skelbia informaciją ir statistiką apie Lietuvos kiną;
7. suteikia filmų indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą filmams, kuriuos ketinama rodyti kino teatruose;
8. prižiūri, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos kino įstatymo kino filmų viešo rodymo reikalavimų ir kino filmų registravimo Filmų registre tvarkos;
9. kaupia kino paveldą ir užtikrina jo prieinamumą;
10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9/asr (Suvestinė redakcija nuo 2018-04-25) nuostatas ir vadovaudamasis su Europos Sąjungos Komisija suderinta schema Nr. SA. 53620, administruoja priemonę, kuri yra  skirtą, taikant pelno mokesčio lengvatą,  pritraukti investicijas filmų gamybai. Nuo 2015 metų, praėjus metams po mokestinės lengvatos filmų gamybai įsigaliojimo Lietuvoje, pastebėtas reikšmingas kino rinkos pagyvėjimas. Per šį laikotarpį augo užsienio kompanijų, pasirinkusių Lietuvą savo filmų gamybos šalimi, skaičius. Nacionalinės ir bendros su kitomis šalimis produkcijos gamintojai taip pat vis dažniau naudojasi šiuo metu veikiančia mokestinės lengvatos schema kaip papildomu filmų gamybos finansavimo šaltiniu. Lengvata suteikė galimybę Lietuvos filmų gamintojams sėkmingai konkuruoti tiek su aplinkinių, tiek su vakarų valstybių kino pramone – Lietuva spėjo užsitikrinti stiprias pozicijas audiovizualinių paslaugų eksporto rinkoje.

Lietuvos tarptautinis bendradarbiavimas kino srityje

Nuo 2003 m. Lietuva dalyvauja Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programoje MEDIA MEDIA paprogramės daliai Lietuvoje atstovauja Lietuvos kino centro struktūrinis padalinys MEDIA biuras, kurio pagrindinis tikslas yra teikti informaciją Lietuvos audiovizualinės industrijos įmonėms apie ES paramos programas, konsultuoti kino sklaidos, dalyvavimo mokymuose, projektinių paraiškų teikimo klausimais, skatinti partnerystę su programoje dalyvaujančiomis ir trečiosiomis šalimis http://kurybiskaeuropa.eu/media/biuras-lietuvoje.

Nuo 2007 m. Lietuva yra Europos Tarybos fondo Eurimages, remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą, narė. Fondo biudžetą sudaro 36 valstybių narių įnašai, kurie yra skiriami bendriems šalių kino projektams remti. Fondas administruoja keturias kino paramos programas, iš kurių Lietuvos projektai gali dalyvauti dviejose: parama bendrai gamybai ir parama platinimui.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-11