Kinas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, formuodama ir įgyvendindama valstybės kultūros politiką kino srityje, atlieka šias LR kino įstatyme (Nauja įstatymo redakcija nuo 2012-05-01) numatytas funkcijas:

  1. formuoja valstybės kino politiką, rengia kino srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

  2. analizuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kino raidos tendencijas, inicijuoja, rengia kino srities strateginio planavimo dokumentus (koncepcijas, strategijas, programas), atlieka šių dokumentų įgyvendinimo stebėseną;

  3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose, pagal kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo nustatyta tvarka sudaro ir įgyvendina tarptautines sutartis;

  4. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos veiklą.

Kino politikos taryba

Kino politikos taryba, kuri vadovaujasi  2013 m. lapkričio 29 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-823 patvirtintais Kino politikos tarybos nuostatais yra prie LR kultūros ministerijos visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija Lietuvos kino politikos klausimams spręsti. Jos uždavinys yra nagrinėti svarbiausias kino politikos problemas ir teikti kultūros ministrui pasiūlymus, išvadas dėl kino srities strateginio planavimo, stiprinimo priemonių, plėtros programų bei jų tikslų ir pasiektų rezultatų, valstybinio finansavimo, paveldo išsaugojimo, kino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo bei kitų kino veiklos klausimų, kuriuos pateikia kultūros ministras.

Lietuvos kino centras

Lietuvos kino centras yra 2012 m. prie LR kultūros ministerijos įsteigta valstybinė institucija (LR Vyriausybės 2012 m.  balandžio 18 d. nutarimas Nr. 427).

Pagrindiniai centro veiklos tikslai – skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą bei dalyvauti formuojant veiksmingą valstybės kino politiką.

Lietuvos kino centras koordinuoja nacionalinio kino gamybą, administruoja valstybės lėšas kino sričiai plėtoti: rengia kino projektų konkursus valstybiniam finansavimui gauti, konsultuoja pareiškėjus, administruoja dalinį gamybos ir sklaidos finansavimą, prižiūri, kaip naudojamos valstybės lėšos ir kaip už jas atsiskaitoma; atstovauja Lietuvai užsienio ir tarptautinėse organizacijose, organizuoja Kino tarybos veiklą.

Lietuvos kino centras rūpinasi kino kultūros populiarinimu ir kryptinga kino sklaida šalyje bei užsienyje, lietuviško kino paveldo išsaugojimu, atsako už Lietuvos kino rinkodarą, investicijų skatinimą bei privataus kapitalo pritraukimą, naujų technologijų integravimą į filmų sklaidą ir rodymą, kino kūrėjų kvalifikacijos kėlimą, visuomenės lavinimą, lietuviško kino duomenų bazės kūrimą.

Taip pat vykdo kitas LKC nuostatuose (patvirtinti 2012 m. gegužės 8 d.  LR kultūros ministro įsakymu Nr.  ĮV-320) numatytas funkcijas.

Aktualios Lietuvos kino centro funkcijos:

Kino projektų rengimas ir finansavimas.
Kino filmų registravimas Filmų registre.
Kino filmų indeksavimas.

Lietuvos tarptautinis bendradarbiavimas kino srityje

Nuo 2003 m. Lietuva dalyvauja Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programoje MEDIA. MEDIA paprogramės dalai Lietuvoje atstovauja Lietuvos kino centro struktūrinis padalinys MEDIA biuras, kurio pagrindinis tikslas yra teikti informaciją Lietuvos audiovizualinės industrijos įmonėms apie ES paramos programas, konsultuoti kino sklaidos, dalyvavimo mokymuose, projektinių paraiškų teikimo klausimais, skatinti partnerystę su programoje dalyvaujančiomis ir trečiosiomis šalimis.

Nuo 2007 m. Lietuva yra Europos Tarybos fondo Eurimages, remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą, narė. Fondo biudžetą sudaro 36 valstybių narių įnašai, kurie yra skiriami bendriems šalių kino projektams remti. Fondas administruoja keturias kino paramos programas, iš kurių Lietuvos projektai gali dalyvauti dviejose: parama bendrai gamybai ir parama platinimui. 

 

Informaciją parengė:

Profesionaliojo meno skyrius

Tel. 2193443

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08