header image

Kinas

Kultūros ministerija, formuodama ir įgyvendindama valstybės kultūros politiką kino srityje, atlieka šias funkcijas:

  • rengia kino srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • analizuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kino raidos tendencijas, inicijuoja, rengia kino srities strateginio planavimo dokumentus, atlieka šių dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
  • atstovauja Lietuvos Respublikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose, pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo nustatyta tvarka atlieka visus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu ir vykdymu;
  • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos veiklą.

Lietuvos kino centras yra 2012 m. prie Kultūros ministerijos įsteigta valstybinė institucija. Lietuvos kino centras veikia vadovaudamasis nuostatais.

Lietuvos kino centro veiklos tikslas – skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą, rūpintis kino paveldo išsaugojimu.

Lietuvos kino centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas ir vadovaudamasis su Europos Sąjungos Komisija suderinta schema Nr. SA. 53620, administruoja priemonę, kuri, taikant pelno mokesčio lengvatą, skirta pritraukti investicijas filmų gamybai. Nuo 2015 metų, praėjus metams po mokestinės lengvatos filmų gamybai įsigaliojimo Lietuvoje, pastebėtas reikšmingas kino rinkos pagyvėjimas. Per šį laikotarpį augo užsienio kompanijų, pasirinkusių Lietuvą savo filmų gamybos šalimi, skaičius. Nacionalinės ir bendros su kitomis šalimis produkcijos gamintojai taip pat vis dažniau naudojasi šiuo metu veikiančia mokestinės lengvatos schema kaip papildomu filmų gamybos finansavimo šaltiniu. Lengvata suteikė galimybę Lietuvos filmų gamintojams sėkmingai konkuruoti tiek su aplinkinių, tiek su Vakarų valstybių kino pramone – Lietuva spėjo užsitikrinti stiprias pozicijas audiovizualinių paslaugų eksporto rinkoje.

Lietuvos kino taryba, kuri vadovaujasi 2018 m. kovo 14 d. kultūros ministro įsakymu patvirtintais Lietuvos kino tarybos nuostatais, yra prie Kultūros ministerijos visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant kino politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. Lietuvos kino politikos klausimams spręsti. Jos uždavinys yra nagrinėti svarbiausias kino politikos problemas ir teikti kultūros ministrui pasiūlymus, išvadas dėl kino srities strateginio planavimo, stiprinimo priemonių, plėtros programų bei jų tikslų ir pasiektų rezultatų, valstybinio finansavimo, paveldo išsaugojimo, kino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo bei kitų kino veiklos klausimų, kuriuos pateikia kultūros ministras.

Nuo 2003 m. Lietuva dalyvauja Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programoje MEDIA. Jos paprogramės daliai Lietuvoje atstovauja Lietuvos kino centro struktūrinis padalinys MEDIA skyrius, kurio pagrindinis tikslas yra teikti informaciją Lietuvos audiovizualinės industrijos įmonėms apie ES paramos programas, konsultuoti kino sklaidos, dalyvavimo mokymuose, projektinių paraiškų teikimo klausimais, skatinti partnerystę su programoje dalyvaujančiomis ir trečiosiomis šalimis.

Nuo 2007 m. Lietuva yra Europos Tarybos fondo Eurimages, remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą, narė. Fondo biudžetą sudaro 36 valstybių narių įnašai, kurie yra skiriami bendriems šalių kino projektams remti. Fondas administruoja keturias kino paramos programas, iš kurių Lietuvos projektai gali dalyvauti dviejose: parama bendrai gamybai ir parama platinimui.

Elė Ona Vilkienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja
El. p. [email protected]
Tel. Nr. +370 608 45 496

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-31