Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-485 „Dėl Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašas reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) piliečių ir trečiųjų valstybių piliečių, kuriems Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo laisvė valstybėse narėse teisė profesinių kvalifikacijų pripažinimo procedūrą norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas tvarką bei kompensacines priemones.

Lietuvos Respublikai pripažinus restauratoriaus profesinę kvalifikaciją, asmuo turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje pagal restauratoriaus profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje. Restauratoriaus profesija, pagal kurią asmuo siekia dirbti Lietuvos Respublikoje, yra ta pati, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje, jei apimama veikla yra panaši.

Asmenys, kurių restauratoriaus profesinė kvalifikacija pripažinta, turi mokėti lietuvių kalbą ir jos mokėjimo lygis turi atitikti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Kultūros ministerijai tiesiogiai raštu, siunčiant el. patu: [email protected] ar kita forma arba per Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą Paraišką dėl restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti restauratoriumi Lietuvos Respublikoje bei šiuos dokumentus (arba jų kopijas):

1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
3. dokumentas (-ai), liudijantys rengimo trukmę ir turinį;
4. dokumentas (-ai), susiję su restauratorių kvalifikacijos tobulinimu (jeigu tokie yra);
5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);
6. dokumentai (-ai), patvirtinantys restauratoriaus profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);
7. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys restauratoriaus profesinę kvalifikaciją (mokslo laipsnis, mokslinė pedagoginė veikla, svarbesnių restauruotų kultūros vertybių sąrašas, restauruotų kultūros vertybių pasai ir kiti);
8. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
9. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienerius metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal restauratoriaus profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau kompetenciją patvirtinančių dokumentų arba formalios kvalifikacijos įrodymų. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo prašymo pripažinti restauratoriaus profesinę kvalifikaciją pateikimo Kultūros ministerijai dienos;
10. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;
11. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (jei asmuo nėra valstybės narės pilietis);
12. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš kompensacinių priemonių).

Kartu su paraiška pateikiami 2-12 punktuose išvardintų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir/ar vertimo biuro antspaudu.

Kultūros ministro įsakymai dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas

Ši procedūra taikoma tik tada, kai paslaugos teikėjas atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas. Restauratoriaus paslaugų teikimo laikinumą kiekvienu konkrečiu atveju Kultūros ministerija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

Pareiškėjas užpildo ir pateikia Kultūros ministerijai tiesiogiai raštu, siunčiant el. patu: [email protected] ar kita forma arba per Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą užpildytą išankstinę rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų restauratoriaus paslaugų deklaraciją, kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti restauratoriaus paslaugų.

Pareiškėjas turi pateikti Kultūros ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per kalendorinius metus, jeigu pareiškėjas per tuos metus ketina teikti paslaugas laikinai ir kartais.

Pradedant teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas Kultūros ministerijai pateikia šiuos dokumentus ar dokumentų kopijas:

1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
2. pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti restauratoriaus profesine veikla;
3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;
4. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas dirbo įsisteigimo valstybėje narėje pagal restauratoriaus profesiją ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų, jei ši profesija arba jos rengimas toje valstybėje narėje nereglamentuojami. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo deklaracijos pateikimo Kultūros ministerijai dienos.

Informacija apie gautas deklaracijas teikti restauratoriaus paslaugas:

2022 m. informacija apie gautas deklaracijas
2019 m. informacija apie gautas deklaracijas

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS, NORINT DIRBTI PAGAL RESTAURATORIAUS PROFESIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimas, norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-309 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas nustato restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūras, kompensacines priemones ir sprendimų apskundimo tvarką. Aprašo nuostatos taikomos trečiųjų šalių piliečiams, įgijusiems restauratoriaus kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia paraišką įvertinti ir pripažinti įgytą restauratoriaus kvalifikaciją Kultūros ministerijai ir prideda šiuos dokumentus arba jų kopijas:

1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
2. pavardės ir (ar) vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;
3. formalią kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir jų priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);
4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro;
5. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);
6. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.

Kartu su paraiška pateikiamas ir dokumentų, nurodytų 2-6 punktuose, vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje ir Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje procedūros yra nemokamos.
Kontaktinis asmuo:
Laimis Mikelevičius
Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas
Tel. 8 608 45 982, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-02