Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimas

Restauratorių atestavimas yra jų profesinio pasirengimo, kompetencijos bei praktinės veiklos įvertinimas.

Atestavimo tikslai:

 1. Įvertinti restauratoriaus profesines žinias bei patyrimą, konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo tyrimų darbus ir (ar) parengtas šių darbų metodikas bei projektus ir metodinį vadovavimą šiems darbams bei suteikti kvalifikacines kategorijas, apibrėžiant jų veiklos sritis ir ribas;
 2. Apsaugoti kultūros vertybes nuo nekvalifikuoto konservavimo restauravimo ir prevencinio konservavimo;
 3. Skatinti restauratorių profesinį meistriškumą ir profesinių žinių sklaidą;
 4. Susieti restauratorių kvalifikacines kategorijas su darbo užmokesčiu;

Restauratorius atestuoja Atestavimo komisija. Atestavimo komisija taip pat vertina restauratorių, įgijusių užsienio šalyje restauratoriaus išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir nustato kvalifikacinę kategoriją.

Atestavimo komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Kultūros ministerija.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacija vyksta kiekvienais metais paskutinę gegužės ir lapkričio mėnesių dekadą. Informacija apie kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacijos datą yra skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Restauratoriai atestuojami remiantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB64EC66F18A/hTRnSmMTxa), bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių nuostatų 1 priede ir konkrečios specialybės kvalifikaciniais reikalavimais, patvirtintais kultūros ministro.

Restauratoriai atestuojami atsižvelgiant į išsilavinimo ir specialiojo darbo stažo pagal restauratoriaus profesiją reikalavimus, kurie numatyti Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų 2 priede. Į specialųjį darbo stažą neįskaičiuojamos laikas, kai nebuvo užsiimama restauratoriaus profesine veikla.

Kvalifikacinė kategorija restauratoriui suteikiama penkeriems metams. Restauratoriams, turintiems 30 metų specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją bei restauratoriams, kuriems iki senatvės pensinio amžiaus liko mažiau nei penkeri metai, kategorija suteikiama neterminuotai.

Atestavimo komisija atestuoja šių specialybių ir specializacijų restauratorius:

 1. akmens, dirbtinio marmuro ir dekoratyvinių dangų;
 2. archeologinių radinių (specializacijos: tekstilės, medienos, metalo, odos);
 3. auksuotės;
 4. dokumentų;
 5. gintaro dirbinių;
 6. kaulo dirbinių;
 7. keramikos;
 8. lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros;
 9. meninių baldų;
 10. meno kūrinių ant popieriaus;
 11. metalo dirbinių;
 12. molbertinės tapybos;
 13. pergamento;
 14. polichromuoto medžio (specializacija: drožybos);
 15. prevencinio konservavimo technologų;
 16. restauravimo technologijų (specializacijos: chemiko technologo, cheminės analizės specialisto, fizikinių tyrimų specialisto, biologinių tyrimų specialisto, fototyrimų specialisto);
 17. sienų tapybos;
 18. tekstilės;
 19. vitražo;
 20. vargonų;
 21. vargonų restauravimo technologų;

ATESTACIJAI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Restauratorius, siekiantis įgyti kvalifikacinę kategoriją  likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Atestavimo komisijos posėdžio, Sekretoriui pateikia:

 1. prašymą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
 2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
 3. pažymą apie specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją;
 4. išsilavinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas bei dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą (kvalifikacijos liudijimą);
 5. Lietuvos Respublikos valstybine kalba užpildytą konkrečios specialybės ar specializacijos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus atitinkančią kultūros vertybių restauravimo, konservavimo, tyrimų ar prevencinio konservavimo darbų dokumentaciją (restauravimo pasus, studentai – diplominį darbą, tyrimų ataskaitas, prevencinio konservavimo darbų ir tyrimų ataskaitas, metodinę ar mokymo medžiagą, publikuotų darbų kopijas);

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO KOMISIJA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-994 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“

DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. ĮV-309 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-485 „Dėl Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-893 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Prašymas

Kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI DĖL KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ RESTAURATORIAMS SUTEIKIMO

2019 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-425 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2018 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-957 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-471 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2017 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-1187 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-746 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2016m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-1007 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-538 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2015 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-892 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. ĮV-452 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2014 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-988 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-477 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“.

2013 m.

2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV- 846 (Žin., 2013, Nr. 133-6801)

2013 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-465 (Žin., 2013, Nr. 65-3257; 2013, Nr. 67)

2012 m.

2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-907 (Žin., 2012, Nr. 153-7865)

2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-569 (Žin., 2012, Nr. 102-5210)

2011 m.

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-735 (Žin., 2011, Nr. 151-7131)

2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-454 (Žin., 2011, Nr. 78-3833)

2010 m.

2010 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-616 (Žin., 2010, Nr. 140-7206)

2010 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-353 (Žin., 2010, Nr. 72-3675)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-20