exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimas

Restauratorių atestavimas yra jų profesinio pasirengimo, kompetencijos bei praktinės veiklos įvertinimas.

Atestavimo tikslai:

1. Įvertinti restauratoriaus profesines žinias bei patyrimą, konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo tyrimų darbus ir (ar) parengtas šių darbų metodikas bei projektus ir metodinį vadovavimą šiems darbams bei suteikti kvalifikacines kategorijas, apibrėžiant jų veiklos sritis ir ribas;
2. Apsaugoti kultūros vertybes nuo nekvalifikuoto konservavimo restauravimo ir prevencinio konservavimo;
3. Skatinti restauratorių profesinį meistriškumą ir profesinių žinių sklaidą.

Restauratorius atestuoja Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija (toliau – Atestavimo komisija). Atestavimo komisija taip pat vertina restauratorių, įgijusių užsienio šalyje restauratoriaus išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir nustato kvalifikacinę kategoriją. Išsamesnė informacija čia.

Atestavimo komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Kultūros ministerija.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacija vyksta kiekvienais metais paskutinę gegužės ir lapkričio mėnesių dekadą. Informacija apie kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacijos datą yra skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Restauratoriai atestuojami vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių nuostatų 1 priede ir konkrečios specialybės kvalifikaciniais reikalavimais, patvirtintais kultūros ministro.

Restauratoriai atestuojami atsižvelgiant į išsilavinimo ir specialiojo darbo stažo pagal restauratoriaus profesiją reikalavimus, kurie numatyti Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų 2 priede. Į specialųjį darbo stažą neįskaičiuojamos laikas, kai nebuvo užsiimama restauratoriaus profesine veikla.

Kvalifikacinė kategorija restauratoriui suteikiama penkeriems metams. Restauratoriams, turintiems ne mažiau kaip 30 metų specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją bei restauratoriams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei penkeri metai, kategorija suteikiama neterminuotai.

Atestavimo komisija atestuoja šių specialybių ir specializacijų restauratorius:

1. akmens, dirbtinio marmuro ir dekoratyvinių dangų;
2. archeologinių radinių (specializacija: medienos);
3. archeologinių radinių (specializacija: metalo);
4. archeologinių radinių (specializacija: odos);
5. archeologinių radinių (specializacija: tekstilės);
6. auksuotės;
7. dokumentų;
8. gintaro dirbinių;
9. kaulo dirbinių;
10. keramikos;
11. keramikos (specializacija: architektūrinė);
12. lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros;
13. meninių baldų;
14. meno kūrinių ant popieriaus;
15. metalo dirbinių;
16. molbertinės tapybos;
17. pergamento;
18. polichromuoto medžio;
19. polichromuoto medžio (specializacija: drožybos);
20. prevencinio konservavimo technologų;
21. restauravimo technologų (specializacijos: chemiko technologo, cheminės analizės specialisto, fizikinių tyrimų specialisto, biologinių tyrimų specialisto, fototyrimų specialisto);
22. sienų tapybos;
23. tekstilės;
24. vitražo;
25. vargonų;
26. vargonų restauravimo technologų.

ATESTACIJAI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Restauratorius, siekiantis įgyti kvalifikacinę kategoriją likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Atestavimo komisijos posėdžio, Sekretoriui pateikia:

1. prašymą;
2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą , kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
3. pažymą apie specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją;
4. išsilavinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas bei dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą (kvalifikacijos liudijimą);
5. dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą;
6. Lietuvos Respublikos valstybine kalba užpildytą konkrečios specialybės ar specializacijos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus atitinkančią kultūros vertybių restauravimo, konservavimo, tyrimų ar prevencinio konservavimo darbų dokumentaciją (restauravimo pasus, kurių pavyzdiniai reikalavimai nustatyti šių Nuostatų 3 priede (kilnojamosioms kultūros vertybėms, neįtrauktoms į muziejų, bibliotekų ir Nacionalinio dokumentų fondo apskaitos dokumentus, taikomi Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos apraše, patvirtintame kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ataskaitos reikalavimai), technologinių tyrimų ataskaitas, prevencinio konservavimo darbų ir tyrimų ataskaitas, metodinę ar mokymo medžiagą, publikuotų darbų kopijas);
7. nuotrauką (jeigu restauratorius atestuojamas pirmą kartą arba jeigu reikia išduoti naują kvalifikacijos pažymėjimą).

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO KOMISIJA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-1241 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“

DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“

Prašymas

Kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21