header image

Bibliotekos

Kultūros ministerijos kompetencija bibliotekų veiklos valdymo srityje:

 • nustato valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų veiklos prioritetus, tvirtina ir koordinuoja juos įgyvendinančių veiksmų planų vykdymą;
 • vykdo bibliotekų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, viešųjų paslaugų teikimo administravimą;
 • rengia, derina ir teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • tvirtina bibliotekų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, strateginius veiklos planus;
 • užsako ir finansuoja mokslinius tyrimus;
 • koordinuoja valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų veiklą, jų dalyvavimą tarpvalstybinėse programose;
 • finansuoja apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų dokumentų įsigijimą;
 • gali finansuoti bibliotekas, vykdančias valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų veiklos prioritetus įgyvendinančius veiksmų planus, neatsižvelgdama į jų teisinę formą ir statusą;
 • tvirtina valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir nustato, kad tame sąraše nesančias paslaugas šios bibliotekos teikia nemokamai;
 • kontroliuoja Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių bibliotekų veiklą, administracinių aktų ir sprendimų įgyvendinimą (pavaldžių bibliotekų kontrolė, nepavaldžių bibliotekų priežiūra);
 • tvirtina bibliotekos statistinių ataskaitų formas;
 • rūpinasi bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimu;
 • leidžia teisės aktus, kuriais nustatomas privalomas Lietuvos standartų taikymas bibliotekų veikloje.

Projekto tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą šalies viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Projekto partneris – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projekto trukmė – 2018 m. sausis–2021 m. sausis.

Įgyvendinus projektą bus atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga daugiau kaip 1200 viešos interneto prieigos taškų šalies viešosiose bibliotekose, sukurtos naujos darbo vietos vartotojams darbui su vaizdo ir garso ir (ar) grafine medžiaga, inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais, virtualios realybės ir kitais įrenginiais. Viešosiose bibliotekose gyventojams bus suteiktos galimybės naudotis spartesniu negu 30 Mb/s interneto ryšiu, sudarytos sąlygos dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. Prognozuojama, kad vartotojų skaičius bibliotekose išaugs apie 20 proc.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Gražina Lamanauskienė, Atminties institucijų politikos grupės patarėja
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 980

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22