Bibliotekos

AKTUALI INFORMACIJA

Projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-344 Dėl Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, 2021 metams paskirstymo“

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 726/D-809 Dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modelių patvirtinimo

Lietuvos bibliotekų tinklą sudaro 2304 bibliotekos (2020 m. kovo 1 d. duomenys):

 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
 • Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • 5 apskričių viešosios bibliotekos (Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka;
 • 1 221 savivaldybių viešosios bibliotekos;
 • 17 muziejų ir kitų kultūros įstaigų bibliotekos;
 • 4 mokslo įstaigų bibliotekos (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 3 mokslo institutų bibliotekos);
 • 16 specialiųjų bibliotekų;
 • 36 aukštųjų mokyklų bibliotekos;
 • 56 profesinio mokymo įstaigų bibliotekos;
 • 947 švietimo įstaigų bibliotekos;
 • Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirtos 7 bibliotekos (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 5 apskričių bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka).

BIBLIOTEKŲ STATISTIKA

Bibliotekų statistika 2020

Bibliotekų statistika 2019

Bibliotekų statistika 2018

Bibliotekų statistika 2017

Bibliotekų statistika 2016

Bibliotekų statistika 2015

Išsamius bibliotekų statistikos duomenis rasite čia http://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/lietuvos-biblioteku-statistika

BIBLIOTEKŲ VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Lietuvos bibliotekų valstybinio valdymo institucijos funkcijas atlieka Kultūros ministerija. Sprendžiant bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus, eksperto ir konsultanto funkcijas atlieka Lietuvos bibliotekų taryba.

Pagrindinis bibliotekų veiklą reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos bibliotekų įstatymas, priimtas 1995 m. birželio 6 d. (nauja redakcija įsigaliojo 2013 m. gruodžio 23 d.).

Kiti aktualūs teisės aktai:

         BiBLIOTEKŲ VEIKLOS FINANSAVIMAS

Valstybinės reikšmės bibliotekos ir apskričių viešosios bibliotekos finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto. Savivaldybių bei bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos finansuojamos iš savivaldybių biudžetų.

Apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms Kultūros ministerija kasmet centralizuotai skiria valstybės biudžeto lėšas dokumentams įsigyti, išskyrus periodinių leidinių prenumeratą savivaldybių viešosioms bibliotekoms, kurią finansuoja pačios savivaldybės. Apskričių viešosios bibliotekos periodinių leidinių prenumeratai lėšas gauna iš Kultūros ministerijos.

Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarką reglamentuoja 2011 m. vasario 28 d. kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-147 „Dėl dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo

         BIBLIOTEKŲ VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS