Meno kūrėjų socialinė apsauga

Meno kūrėjo statusą ir Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą bei jos administravimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 316 „Dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ nutarimo pakeitimas

Meno kūrėjų socialinės garantijos:

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų.

2. Nuo 2012 sausio 1 d. darbingo amžiaus  meno kūrėjai, negaunantys pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausantys asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis pagal Sveikatos draudimo įstatymą, nedirbantys pagal darbo (tarnybos) sutartį ar savarankiškai ir nemokantys sveikatos draudimo įmokų, valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų.

Meno kūrėjai dėl socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo patys niekur neturi kreiptis, reikalingais duomenimis apsikeičia atitinkamos valstybės institucijos. Kultūros  ministerija „Sodrai" teikia duomenis apie meno kūrėjo statusą turinčius asmenis.

Daugiau info: http://www.sodra.lt/index.php?cid=20892

3. Dirbantys pagal autorinę sutartį meno kūrėjai socialinio draudimo įmokas moka nuo pusės priskaičiuoto autorinio atlyginimo. Sudarydamas autorinę sutartį meno kūrėjas turėtų pranešti darbdaviui (užsakovui) apie meno kūrėjo statuso turėjimą.

Autorinių sutarčių skaičiuoklė: http://www.autorines.lt/

Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos (toliau - Programa) viena iš paskirčių - skirti kūrybinės prastovos išmokas meno kūrėjams.

Kūrybinė prastova - laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai ir neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos.

Kūrybinės prastovos išmoka - minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš Programos lėšų.

Meno kūrėjas, siekdamas iš Programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą (toliau - prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

 • kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;

 • nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;

 • informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

 • informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, gaunamas stipendijas, valstybinio socialinio draudimo išmokas ar iš Garantinio fondo mokamą išmoką;

 • asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);

 • įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį,  gauna autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, gauna pajamų iš individualios veiklos, gauna stipendiją);

 • leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;

 • paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;

 • pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, iš:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA): pažyma  REP 04 Informacija apie valstybinį socialinį draudimą ir pažyma REP 01 Informacija apie išmokėtas išmokas (šias pažymas galite išsiimti per asmeninę bankininkystę, įėjus į Sodros paskyrą);

 • Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) (LATGA, AGATA  ir kt.) suteiktas licencijas. Atkreipiame dėmesį, kad šias pažymas teikia tik LATGA, AGATA ar AVAKA nariai;

 • kitų institucijų ar asmens apie kūrybinės veiklos pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos;

 • Garantinio fondo mokamas išmokas;
 • gautas (gaunamas) stipendijas.

Prašymo pavyzdys

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Prašymai turi būti pateikti PDF formatu (pageidauti viename dokumente). Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Informacija dėl dokumentų pateikimo kūrybinių prastovų išmokoms gauti teikiama tel. nr. +37060845492

Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. pašto adresu: dmm@lrkm.lt

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Tomui Griškevičiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Karoliui Jankui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Editai Grudzinskaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Dariui Gumauskui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Jurgai Užkurnytei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Kristinai Švenčionytei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Žilvinui Beniuševičiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Žilvinui Vingeliui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Vytautui Stakučiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Daliui Ilginiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Sauliui Petreikiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Rolanui Stankūnui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Laurynui Jurgeliui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Monikai Plentauskaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Adomui Žudžiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Ramunei Skrebūnaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Barborai Šulniūtei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Monikai Vaičiulytei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Kristinai Mauruševičiūtei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Daliai Mikoliūnaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Žilvinui Ramanauskui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Aurelijai Šimkutei-Endriekei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Domicelei Tautkaitei-Šimėnei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Laurai Kaminskaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Juliui Jokūboniui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Mildai Noreikaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Simonui Šipavičiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Marijai Petravičiūtei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Arūnui Uogintui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Kristinai Alšauskienei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Laimai Akstinaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Gediminui Endriekui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Simonui Dovidauskui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Evelinai Šimkutei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Taurui Česnulevičiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Linai Kalinauskaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Jonui Šarkui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Vilmai Raubaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Loretai Vaskovai

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Skaidrei Jančaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Vytautui Leistrumui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Vaidui Viliui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Pauliui Prieveliui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Eglei Kazickaitei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Gretai Gudelytei

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Lizai Baliasnajai

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Adolfui Teresiui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Auridui Gajauskui

Įsakymas 2020.04.02 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Rūtai Eidukaitytei

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 316 ,,Dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos"

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-20