Meno kūrėjų socialinė apsauga

Meno kūrėjų socialinės apsaugos paskirtis – meno kūrėjams užtikrinti socialinę apsaugą ir sudaryti geresnes sąlygas meno kūrybai, jos rezultatų sklaidai, taip pat suteikti meno kūrėjams socialinio saugumo ir orumo jausmą, galimybę kurti.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų.

Nuo 2012 sausio 1 d. darbingo amžiaus  meno kūrėjai, negaunantys pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausantys asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis pagal Sveikatos draudimo įstatymą, nedirbantys pagal darbo (tarnybos) sutartį ar savarankiškai ir nemokantys sveikatos draudimo įmokų, valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų.

Meno kūrėjai dėl socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo patys niekur neturi kreiptis, reikalingais duomenimis apsikeičia atitinkamos valstybės institucijos. Kultūros  ministerija „Sodrai“ teikia duomenis apie Meno kūrėjo statusą turinčius asmenis.

Dirbantys pagal autorinę sutartį meno kūrėjai socialinio draudimo įmokas moka nuo pusės priskaičiuoto autorinio atlyginimo. Sudarydamas autorinę sutartį meno kūrėjas turėtų pranešti darbdaviui (užsakovui) apie meno kūrėjo statuso turėjimą.
 

Viena jos paskirčių – skirti kūrybinės prastovos išmokas meno kūrėjams.

Kūrybinė prastova – laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai ir neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos.

Kūrybinės prastovos išmoka – minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų.
 

Meno kūrėjas, siekdamas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, Kultūros ministerijai pateikia laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

•    kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;
•    nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;
•    informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
•    informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;
•    asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);
•    įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, gauna pajamų iš individualios veiklos, gauna stipendiją ir kt.), jeigu kūrybinės prastovos metu gaunamų pajamų suma yra lygi ar viršija atitinkamų metų LR Vyriausybės patvirtintą 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumą (2022 m. MMA dydis – 730 Eur);

•    leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje;
Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia:
•   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;
•    paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;
•   pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, iš: Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODROS): pažymos REP 04 ir REP 01 (šias pažymas galite išsiimti per el. bankininkystę, įėję į SODROS paskyrą);
Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) (LATGA, AGATA, AVAKA ir kt.) išmokėtą atlygį. Atkreipiame dėmesį, kad šias pažymas teikia tik LATGA, AGATA ar AVAKA nariai;
•   kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar asmens pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų suteiktas licencijas, iš individualios veiklos gautas pajamas, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančias santykiais susijusias pajamas ir kitus dokumentus apie kitas pajamas;
•    Garantinio fondo, darbo paieškos mokamas išmokas;
•    gautas (gaunamas) stipendijas.

Dokumentus prašome teikti el. p. [email protected].

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Prašymai turi būti pateikti pdf formatu (pageidautina viename sujungtame dokumente). Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Jolanta Meiduvienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 492
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06