Meno kūrėjų socialinė apsauga

Meno kūrėjo statusą ir Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą bei jos administravimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 316 „Dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ nutarimo pakeitimas

Meno kūrėjų socialinės garantijos:

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų.

2. Nuo 2012 sausio 1 d. darbingo amžiaus  meno kūrėjai, negaunantys pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausantys asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis pagal Sveikatos draudimo įstatymą, nedirbantys pagal darbo (tarnybos) sutartį ar savarankiškai ir nemokantys sveikatos draudimo įmokų, valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų.

Meno kūrėjai dėl socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo patys niekur neturi kreiptis, reikalingais duomenimis apsikeičia atitinkamos valstybės institucijos. Kultūros  ministerija „Sodrai" teikia duomenis apie meno kūrėjo statusą turinčius asmenis.

Daugiau info: http://www.sodra.lt/index.php?cid=20892

3. Dirbantys pagal autorinę sutartį meno kūrėjai socialinio draudimo įmokas moka nuo pusės priskaičiuoto autorinio atlyginimo. Sudarydamas autorinę sutartį meno kūrėjas turėtų pranešti darbdaviui (užsakovui) apie meno kūrėjo statuso turėjimą.

Autorinių sutarčių skaičiuoklė: http://www.autorines.lt/

Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos (toliau - Programa) viena iš paskirčių - skirti kūrybinės prastovos išmokas meno kūrėjams.

Kūrybinė prastova - laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai ir neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos.

Kūrybinės prastovos išmoka - minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš Programos lėšų.

Meno kūrėjas, siekdamas iš Programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą (toliau - prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

 • kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;

 • nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;

 • informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

 • informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;

 • asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);

 • įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį,  gauna autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, gauna pajamų iš individualios veiklos, gauna stipendiją);

 • leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;

 • paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;

 • pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, iš:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA) ;

 •  Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) suteiktas licencijas;

 •  kitų institucijų apie kūrybinės veiklos pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos,

Prašymo pavyzdys

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Prašymai turi būti pateikti PDF formatu (pageidauti viename dokumente). Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Informacija dėl dokumentų pateikimo kūrybinių prastovų išmokoms gauti teikiama tel. nr. +3706 084 7712

Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. pašto adresu: dmm@lrkm.lt 

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Samvelui Gandžumianui

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Rasai Jundulaitei

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Pauliui Arlauskui

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Artūrui Šlipavičiui

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Rimvydui Vegiui

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Sergejui Getmanui

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Irinai Panaskovai

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Ramutei Toliušytei

Įsakymas 2020.03.09 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Tomui Rimeikai

Įsakymas 2020.01.28 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Aurelijai Tamulytei

Įsakymas 2020.01.28 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Gintautui Akstinui

Įsakymas 2020.01.28 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Aistei Bugailiškytei

Įsakymas 2020.01.28 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Česlovui Skaržinskui

Įsakymas 2020.01.28 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Ritai Bružienei

Įsakymas 2020.01.28 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Valdui Giliui

Įsakymas 2020.01.06 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Virginijai Genienei

Įsakymas 2020.01.06 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Dariui Mikšiui

Įsakymas 2020.01.06 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Arvydui Karveliui

Įsakymas 2020.01.06 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Loretai Stankutei

Įsakymas 2020.01.06 Dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo ir mokėjimo Linui Janėnui

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 316 ,,Dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos"

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-27