Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premijos

Balio Buračo fotografijos meno premija

Premija skiriama Lietuvos fotografijos kūrėjams už reikšmingiausią kūrinį ar kūrinių ciklą, kuriame analizuojamos, dokumentuojamos ar interpretuojamos Lietuvos kultūros temos ir objektai.

Kasmet gruodžio mėnesį įteikiama 1 premija, kuri yra 40 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Siūlymai dėl kandidatų premijai gauti priimami kasmet iki spalio 1 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 515

 

Bronio Savukyno premija

Premija skiriama publicistinių kūrinių autoriams, kultūros leidinių vyriausiesiems redaktoriams už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose.

Kasmet gruodžio 16 d., minint Bronio Savukyno gimimo dieną, įteikiama 1 premija, kuri yra 116 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Siūlymai dėl kandidatų premijai gauti priimami kasmet.

Premijos skyrimo nuostatai.

Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė, tel.: 8 608 45 998

 

Jaunojo menininko premija

Premijomis siekiama įvertinti jaunųjų menininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai, paskatinti juos dar aktyvesnei kūrybinei raiškai.

Kasmet žiemą įteikiama 1 metų debiuto premija, kurios dydis yra 700 eurų ir 5 jaunojo kūrėjo premijos – po 900 eurų, o pavasarį 1 jaunojo muzikos atlikėjo premija – 750 eurų.

Kandidatų siūlymai Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti priimami kasmet iki vasario 15 d., kandidatų siūlymai Metų debiuto premijai ir Jaunojo kūrėjo premijai gauti iki spalio 1 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.:  8 608 45 515

 

Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijos

Premijų tikslas – įvertinti naujausią lietuvių poetinę kūrybą ir paskatinti lietuvių poezijos kūrėjus. Jotvingių premija skiriama už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą; Jaunojo jotvingio premija skiriama už geriausią jauno autoriaus originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus.

Dvi premijos (jotvingių – 40, o jaunojo jotvingio - 20 bazinių socialinių išmokų dydžio) įteikiamos kasmet tarptautiniame literatūros festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo“.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 47 712

 

Martyno Mažvydo premija

Premijos tikslas – įvertinti geriausius tyrimų pasiekimus lietuvių literatūros, kalbos istorijos, kultūros bei knygotyros srityse. Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvams, dirbantiems kultūros arba mokslo ir studijų įstaigose, už reikšmingus pastarųjų 5 metų mokslinius senosios Lietuvos ir Mažosios Lietuvos literatūros ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių literatūrinės ir kultūrinės veiklos, lietuviškos knygos ir spaudos, lietuvių kalbos ir rašto raidos bei istorijos tyrinėjimus.

Kasmet gruodžio mėnesį skiriama viena 45 bazinių socialinių išmokų dydžio premija.

Siūlymai dėl kandidatų priimami kasmet iki lapkričio 15 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.:  8 608 47 712

 

Metų geriausių bibliotekininkų vardai ir premijos

Premijos tikslas – įvertinti bibliotekininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai. Šie vardai ir premijos skiriamos bibliotekininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose bibliotekose, už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius kalendorinius metus.

Kasmet Nacionalinėje bibliotekų savaitėje yra įteikiamos trys premijos: viena 35 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio bibliotekininko vardo premija, viena 33 BSI dydžio jaunojo bibliotekininko vardo premija ir viena 35 BSI dydžio bibliotekos vadovo premija.

Siūlymai dėl kandidatų turi būti pateikiami kasmet iki balandžio 12 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Atminties institucijų politikos grupė, tel.: 8 608 45 980

 

Metų vertėjo krėslo premija

Premijos tikslas – paskatinti geriausiai dirbančius grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertėjus į lietuvių kalbą. Premija skiriama kasmet už grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertimus į lietuvių kalbą.

Kasmet vasario mėnesį skiriama 40 bazinių socialinių išmokų dydžio premija.

Pretendentų kūriniai ir dokumentai turi būti pateikti Lietuvių PEN centrui kasmet ne vėliau kaip iki sausio 12 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 47 712

 

Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Premijos tikslas – skatinti kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinti geriausius jų pasiekimus ir darbus.

46 bazinių socialinių išmokų dydžio premija už aktyvią, kūrybingą pastarųjų 5 metų veiklą kultūros centruose skiriama kasmet gruodžio mėnesį.

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti iki lapkričio 15 dienos.

Premijos skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641

 

Premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose

Premijos tikslas – įvertinti geriausiai dirbančius bibliotekininkus, bibliografus, knygotyrininkus bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei ir mokslinei veiklai. Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvams, dirbantiems bibliotekose arba mokslo ir studijų institucijose, už reikšmingus darbus bei išskirtinius mokslinius tyrinėjimus bibliotekininkystės ir bibliografijos, knygotyros srityse per 5 kalendorinius metus.

45 bazinių socialinių išmokų dydžio premija skiriama kasmet gruodžio mėnesį.

Siūlymai dėl kandidatų turi būti pateikti ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Atminties institucijų politikos grupė, tel.: 8 608 45 980

 

Premijos geriausiems metų kultūros centrams

Premijomis siekiama skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Kasmet skiriamos 3 premijos: aukščiausiosios kategorijos kultūros centrui – 90 bazinių socialinių išmokų, pirmosios kategorijos kultūros centrui – 70 bazinių socialinių išmokų ir antrosios kategorijos kultūros centrui arba filialui – 50 bazinių socialinių išmokų dydžio premijos

Pasiūlymai ir dokumentai priimami iki kiekvienų metų balandžio 30 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641


Premijos už geriausias Kultūrinės edukacijos veiklas

Premijomis siekiama skatinti kultūrinę edukaciją ir jos sklaidą Lietuvoje.

Kasmet skiriamos 3 premijos. Po vieną premiją skiriama už geriausias veiklas, skirtas 0–13 metų vaikams, 14–29 metų jaunimui ir mokymuisi visą gyvenimą (asmenims nuo 30 metų).

Kandidatus premijoms gauti teikėjai siūlo iki kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 502


Premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus

Premija siekiama įvertinti muziejininkų ir restauratorių nuopelnus Lietuvos kultūrai, paskatinti juos dar aktyvesnei kūrybinei veiklai.

Kiekvienų metų gruodžio mėnesį skiriamos dvi 45 bazinių socialinių išmokų dydžio premijos už reikšmingiausius pastarųjų 3 metų darbus. Viena premija skiriama muziejininkui, kita – restauratoriui.

Kandidatus premijoms gauti muziejai siūlo iki kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Atminties institucijų politikos grupė, tel.: 8 608 45 998

 

Publicistikos premija

Publicistikos premija skiriama už reikšmingiausius, profesionaliausiai sukurtus ir aktualiausius publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis.

Kasmet skiriama viena 125 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premija už publicistinius kūrinius, sukurtus per kalendorius metus iki kvietimo siūlyti kandidatus šiai premijai paskelbimo datos. 

Premijos skyrimo nuostatai.

Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė, tel.: 8 608 45 998

 

Premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą

Premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skiriamos įvertinti asmenų nuopelnus etninės kultūros veikloje bei juos paskatinti. Premijoms gauti gali būti pristatomi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys liaudies muzikos, papročių saugotojai ir pateikėjai, folkloro ansamblių, mėgėjų teatrų vadovai, nevalstybinių muziejų įkūrėjai ir vadovai, etninės kultūros medžiagos rinkėjai, tautodailininkai, liaudies meistrai, tautinio paveldo kūrėjai.

Kasmet yra skiriamos trys 46 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.

Kandidatus premijoms gauti siūlyti galima iki kiekvienų metų lapkričio 15 dienos.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641

 

Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijos

Premijomis siekiama įvertinti profesionalaus teatro meno kūrėjų reikšmingiausius darbus ir išskirtinius profesinius laimėjimus dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse bei juos paskatinti.

Kasmet skiriama 17 premijų, kurios yra po 55 bazinių socialinių išmokų dydžio. Premijų už reikšmingiausius metų darbus ir premijos už ilgametį kūrybos indėlį į teatro meną laureatams įteikiami atminimo ženklai „Auksinis scenos kryžius“, o už sėkmingas naujų sceninės išraiškos formų paieškas – atminimo ženklas „Boriso Dauguviečio auskaras“.

Pasiūlymai ir dokumentai pateikiami iki kitų metų sausio 7 d. Premijos įteikiamos Tarptautinę teatro dieną – kovo 27 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 513

 

Šv. Jeronimo premijos

Premija skiriama grožinės ir humanitarinės lietuvių literatūros vertėjui ar vertėjai už profesionaliai ir meniškai į užsienio kalbą išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje.

40 bazinių socialinių išmokų dydžio premija yra įteikiama kiekvienų metų rugsėjo 30 d. minint Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 47 712

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-23