Kultūros ministerijos premijos

Balio Buračo fotografijos meno premija

Premija skiriama Lietuvos fotografijos kūrėjams už reikšmingiausią kūrinį ar kūrinių ciklą, kuriame analizuojamos, dokumentuojamos ar interpretuojamos Lietuvos kultūros temos ir objektai.

Kasmet gruodžio mėnesį įteikiama 1 premija, kuri yra 40 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Siūlymai dėl kandidatų premijai gauti priimami kasmet iki spalio 1 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 515

 

Bronio Savukyno premija

Premija skiriama publicistinių kūrinių autoriams, kultūros leidinių vyriausiesiems redaktoriams už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose.

Kasmet gruodžio 16 d., minint Bronio Savukyno gimimo dieną, įteikiama 1 premija, kuri yra 116 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Siūlymai dėl kandidatų premijai gauti priimami kasmet.

Premijos skyrimo nuostatai.

Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė, tel.: 8 608 45 998

 

Jaunojo menininko premija

Premijomis siekiama įvertinti jaunųjų menininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai, paskatinti juos dar aktyvesnei kūrybinei raiškai.

Kasmet žiemą įteikiama 1 metų debiuto premija, kurios dydis yra 700 eurų ir 5 jaunojo kūrėjo premijos – po 900 eurų, o pavasarį 1 jaunojo muzikos atlikėjo premija – 750 eurų.

Kandidatų siūlymai Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti priimami kasmet iki vasario 15 d., kandidatų siūlymai Metų debiuto premijai ir Jaunojo kūrėjo premijai gauti iki spalio 1 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.:  8 608 45 515

 

Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijos

Premijų tikslas – įvertinti naujausią lietuvių poetinę kūrybą ir paskatinti lietuvių poezijos kūrėjus. Jotvingių premija skiriama už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą; Jaunojo jotvingio premija skiriama už geriausią jauno autoriaus originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus.

Dvi premijos (jotvingių – 40, o jaunojo jotvingio - 20 bazinių socialinių išmokų dydžio) įteikiamos kasmet tarptautiniame literatūros festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo“.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 47 712

 

Martyno Mažvydo premija

Premijos tikslas – įvertinti geriausius tyrimų pasiekimus lietuvių literatūros, kalbos istorijos, kultūros bei knygotyros srityse. Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvams, dirbantiems kultūros arba mokslo ir studijų įstaigose, už reikšmingus pastarųjų 5 metų mokslinius senosios Lietuvos ir Mažosios Lietuvos literatūros ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių literatūrinės ir kultūrinės veiklos, lietuviškos knygos ir spaudos, lietuvių kalbos ir rašto raidos bei istorijos tyrinėjimus.

Kasmet gruodžio mėnesį skiriama viena 45 bazinių socialinių išmokų dydžio premija.

Siūlymai dėl kandidatų priimami kasmet iki lapkričio 15 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.:  8 608 47 712

 

Metų geriausių bibliotekininkų vardai ir premijos

Premijos tikslas – įvertinti bibliotekininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai. Šie vardai ir premijos skiriamos bibliotekininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose bibliotekose, už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius kalendorinius metus.

Kasmet Nacionalinėje bibliotekų savaitėje yra įteikiamos trys premijos: viena 35 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio bibliotekininko vardo premija, viena 33 BSI dydžio jaunojo bibliotekininko vardo premija ir viena 35 BSI dydžio bibliotekos vadovo premija.

Siūlymai dėl kandidatų turi būti pateikiami kasmet iki balandžio 12 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Atminties institucijų politikos grupė, tel.: 8 608 45 980

 

Metų vertėjo krėslo premija

Premijos tikslas – paskatinti geriausiai dirbančius grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertėjus į lietuvių kalbą. Premija skiriama kasmet už grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertimus į lietuvių kalbą.

Kasmet vasario mėnesį skiriama 40 bazinių socialinių išmokų dydžio premija.

Pretendentų kūriniai ir dokumentai turi būti pateikti Lietuvių PEN centrui kasmet ne vėliau kaip iki sausio 12 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 47 712

 

Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Premijos tikslas – skatinti kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinti geriausius jų pasiekimus ir darbus.

46 bazinių socialinių išmokų dydžio premija už aktyvią, kūrybingą pastarųjų 5 metų veiklą kultūros centruose skiriama kasmet gruodžio mėnesį.

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti iki lapkričio 15 dienos.

Premijos skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641

 

Premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose

Premijos tikslas – įvertinti geriausiai dirbančius bibliotekininkus, bibliografus, knygotyrininkus bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei ir mokslinei veiklai. Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvams, dirbantiems bibliotekose arba mokslo ir studijų institucijose, už reikšmingus darbus bei išskirtinius mokslinius tyrinėjimus bibliotekininkystės ir bibliografijos, knygotyros srityse per 5 kalendorinius metus.

45 bazinių socialinių išmokų dydžio premija skiriama kasmet gruodžio mėnesį.

Siūlymai dėl kandidatų turi būti pateikti ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.

Premijos skyrimo nuostatai.

Atminties institucijų politikos grupė, tel.: 8 608 45 980

 

Premijos geriausiems metų kultūros centrams

Premijomis siekiama skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Kasmet skiriamos 3 premijos: aukščiausiosios kategorijos kultūros centrui – 90 bazinių socialinių išmokų, pirmosios kategorijos kultūros centrui – 70 bazinių socialinių išmokų ir antrosios kategorijos kultūros centrui arba filialui – 50 bazinių socialinių išmokų dydžio premijos

Pasiūlymai ir dokumentai priimami iki kiekvienų metų balandžio 30 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641


Premijos už geriausias Kultūrinės edukacijos veiklas

Premijomis siekiama skatinti kultūrinę edukaciją ir jos sklaidą Lietuvoje.

Kasmet skiriamos 3 premijos. Po vieną premiją skiriama už geriausias veiklas, skirtas 0–13 metų vaikams, 14–29 metų jaunimui ir mokymuisi visą gyvenimą (asmenims nuo 30 metų).

Kandidatus premijoms gauti teikėjai siūlo iki kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 502


Premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus

Premija siekiama įvertinti muziejininkų ir restauratorių nuopelnus Lietuvos kultūrai, paskatinti juos dar aktyvesnei kūrybinei veiklai.

Kiekvienų metų gruodžio mėnesį skiriamos dvi 45 bazinių socialinių išmokų dydžio premijos už reikšmingiausius pastarųjų 3 metų darbus. Viena premija skiriama muziejininkui, kita – restauratoriui.

Kandidatus premijoms gauti muziejai siūlo iki kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Atminties institucijų politikos grupė, tel.: 8 608 45 998

 

Publicistikos premija

Publicistikos premija skiriama už reikšmingiausius, profesionaliausiai sukurtus ir aktualiausius publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis.

Kasmet skiriama viena 125 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premija už publicistinius kūrinius, sukurtus per kalendorius metus iki kvietimo siūlyti kandidatus šiai premijai paskelbimo datos. 

Premijos skyrimo nuostatai.

Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė, tel.: 8 608 45 998

 

Premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą

Premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skiriamos įvertinti asmenų nuopelnus etninės kultūros veikloje bei juos paskatinti. Premijoms gauti gali būti pristatomi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys liaudies muzikos, papročių saugotojai ir pateikėjai, folkloro ansamblių, mėgėjų teatrų vadovai, nevalstybinių muziejų įkūrėjai ir vadovai, etninės kultūros medžiagos rinkėjai, tautodailininkai, liaudies meistrai, tautinio paveldo kūrėjai.

Kasmet yra skiriamos trys 46 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.

Kandidatus premijoms gauti siūlyti galima iki kiekvienų metų lapkričio 15 dienos.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641

 

Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijos

Premijomis siekiama įvertinti profesionalaus teatro meno kūrėjų reikšmingiausius darbus ir išskirtinius profesinius laimėjimus dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse bei juos paskatinti.

Kasmet skiriama 17 premijų, kurios yra po 55 bazinių socialinių išmokų dydžio. Premijų už reikšmingiausius metų darbus ir premijos už ilgametį kūrybos indėlį į teatro meną laureatams įteikiami atminimo ženklai „Auksinis scenos kryžius“, o už sėkmingas naujų sceninės išraiškos formų paieškas – atminimo ženklas „Boriso Dauguviečio auskaras“.

Pasiūlymai ir dokumentai pateikiami iki kitų metų sausio 7 d. Premijos įteikiamos Tarptautinę teatro dieną – kovo 27 d.

Premijų skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 513

 

Šv. Jeronimo premijos

Premija skiriama grožinės ir humanitarinės lietuvių literatūros vertėjui ar vertėjai už profesionaliai ir meniškai į užsienio kalbą išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje.

40 bazinių socialinių išmokų dydžio premija yra įteikiama kiekvienų metų rugsėjo 30 d. minint Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 47 712

 

Dalios Tamulevičiūtės Lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursas

Konkurso tikslas – inicijuoti scenos meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą eskizų / ištraukų sukūrimą, skatinant scenos meno kūrėjų iniciatyvą ir meninę saviraišką bei stiprinant lietuvių literatūros ir teatro tarpusavio ryšius.

Konkurso laimėtojui skiriama 20 275 EUR spektakliui arba 8 690 EUR monospektakliui sukurti.

Sukurtas spektaklis arba monospektaklis parodomas per kitų metų Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymą.

Konkurso nuostatai.
Konkurso laureatai

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 513

 

Knygos meno konkursas

Konkurso tikslas – išrinkti geriausias, meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo požiūriu, praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos leidyklų išleistas knygas; skatinti knygų dailininkus, leidėjus ir poligrafijos specialistus.

Konkurso laimėtojams skiriamos 7 piniginės premijos: pagrindinė Metų premija – 40 bazinių socialinių išmokų dydžio, šešios premijos – 20 bazinių socialinių išmokų dydžio

Konkursas skelbiamas kasmet ne vėliau kaip sausio mėnesį.

Konkurso nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 47 712

 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos

Kultūros ir meno premijomis siekiama skatinti kūrėjų kūrybą, įvertinti reikšmingiausius kultūros ir meno kūrinius, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius 7 metus, taip pat kūrinius, sukurtus per ilgesnį nei pastarieji 7 metai laiko tarpą.

Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, kurios yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Kultūros ir meno premijos skiriamos iki gruodžio 15 d., o kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (Vasario 16-osios) proga.

Premijų skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 515


Jono Basanavičiaus premija

Už išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu yra skiriama Jono Basanavičiaus premija. Kultūros ministerijos iniciatyva J. Basanavičiaus valstybinę premiją Vyriausybė įsteigė 1992 m., o nuo 2018 metų ji įgijo nacionalinės premijos statusą. Nuo 1992 m. šią premiją gavo 39 asmenys.

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija ir ženklas įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (Vasario 16 d.) proga kartu su Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis. Premijos dydis yra 800 bazinių socialinių išmokų. Kai premija skiriama grupei, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam asmeniui.

Premijos skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641

 

Vyriausybės kultūros ir meno premijos

Premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Premijos laureatų diplomai įteikiami iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos.

Premijų skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 612

 

Nešk savo šviesą ir tikėk

Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“  – aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas, skiriamas Lietuvos kultūrai ir menui labiausiai nusipelniusiems asmenims pagerbti.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 605

 

Kalbos („Felicijos“) premija

Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) atminimą įamžinanti premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.

Kasmet skiriama viena 6000 eurų dydžio premija.

Premijos skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 612

 

Petro Abukevičiaus premija

Premijos tikslas – skatinti videofilmų ar kino filmų apie Lietuvos gamtą ir gamtos apsaugą kūrimą.

Kiekvienų lyginių kalendorinių metų spalio mėnesį 5000 eurų premija skiriama videofilmo ar kino filmo apie Lietuvos gamtą ir gamtos apsaugą kūrėjams ir jų kūrybinei grupei.

Premijos skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 502

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovų premijos

Premijų skyrimo tikslas – paskatinti didelio meistriškumo pasiekusių, palaikančių dainų švenčių tradiciją mėgėjų meno kolektyvų – chorų, dainų ir šokių ansamblių, folkloro kolektyvų, liaudiškų kapelų, liaudiškų šokių ansamblių, pučiamųjų orkestrų, liaudies instrumentų orkestrų ir ansamblių, vokalinių ansamblių, mėgėjų teatrų – vadovus.

Premijos skiriamos kasmet lapkričio mėnesį.

Premijų skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10