KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI DĖL ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI PASKIRSTYMO 2019 METAIS