Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos finansuojamos paveldotvarkos programos

Paveldotvarkos programa/ Tvarkybos darbų finansavimas

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašas reglamentuoja tvarką, pagal kurią iš valstybės biudžeto lėšų dalinai finansuojami valstybės saugomų ir kitų kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – kultūros paveldo statinio viena iš vertingųjų savybių (dailės kūrinių), ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbai.
Galimas pareiškėjas – paraišką pateikęs fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės ar kita valdymo teise valdantis valstybės saugomą ar kitą kultūros paveldo objektą, kilnojamąją kultūros vertybę ar valstybės saugomą kultūros paveldo objektą (jo dalį), kuriame yra vertybė, esanti viena iš jo vertingųjų savybių (dailės kūrinys), arba jo įgaliotas asmuo.

Kompensavimas (Informacija teikiantiems prašymus dėl tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo restauravimo darbų išlaidų kompensavimo: prašymai teikiami iki spalio 15 d. per KPEPIS jungiantis per elektroninės valdžios vartus.)  

Galimi pareiškėjai - privačių valstybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojai.
 
Kompensuojama:
1. Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, taip pat – juose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (toliau – prieinami visuomenei lankyti objektai), šių tvarkybos darbų išlaidos:

2. Finansuojamų darbų pobūdis:
2.1. tyrimų (taikomųjų);
2.2. avarijos grėsmės pašalinimo;
2.3. konservavimo;
2.4. restauravimo;
2.5. tvarkybos darbų projektų parengimo.

Avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbų bei jų projektavimo išlaidos kompensuojamos, kai šie darbai yra priimti teisės aktų nustatyta tvarka.

LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašas reglamentuoja iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamus Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), išsaugojimo darbus.

Objektų atrankos kriterijai:

• Tęstiniai darbai į Programos projektą įrašomi prioriteto tvarka;
• Lietuvos Vyskupų Konferencijos siūlomi prioritetiniai kultūros paveldo objektai;
• kultūros paveldo objekto priskyrimas medinės architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;
• kultūros paveldo objekte numatomi atlikti išsaugojimo darbai tokia eilės tvarka: apsaugos techninių priemonių įrengimas ir neatidėliotini saugojimo darbai; tyrimai bei projektavimas; konservavimas; restauravimas; remontas.
• pagal PTR „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ parengtas ir su Departamento teritoriniu skyriumi suderintas tvarkybos darbų projektas ir gautas leidimas šio projekto įgyvendinimui, išduotas vadovaujantis PTR „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės.
 
Galimas pareiškėjas – paraišką pateikęs objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektai, dalinai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis
Projektų dalinio finansavimo tikslas – skatinti pradėti ir/arba plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimą, pažinimą, sklaidą vietos, regioniniu ir nacionaliniu mastu, tuo prisidedant prie nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo.
Galimi pareiškėjai - Paraiškas gali teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti ir veikiantys juridiniai asmenys.

Priemonė „Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą“
Programos tikslas – toliau vykdyti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms darbus.
Galimi pareiškėjai:
•    savivaldybės – dalyvauti kuriant Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią, išsaugant ir pritaikant jo objektus piligrimų ir turizmo reikmėms, skirti savivaldybių biudžetų lėšų šiems darbams atlikti, rengti paraiškas gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą;
•    Lietuvos bankas, Lietuvos arkivyskupijų ir vyskupijų kurijos, nurodytos Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022 metų darbų sąraše, Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija – dalyvauti kuriant Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią ir išsaugant ir pritaikant jo objektus piligrimų ir turizmo reikmėms.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8dba5c210c611e48595a3375cdcc8a3/asr

Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo iniciatyvų vykdymas
Programos tikslas - įgyvendinti valstybei svarbius sakralinio paveldo išsaugojimo projektus.

Šioje programoje įrašyti objektai iš  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1212 Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurijos prašymu projektų grupės „Bernardinų takais”, kuris pripažintas valstybei svarbiu kultūriniu projektu. Projektų grupės Bernardinų takais projektai gali būti šios programos objektais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 397 „Dėl Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo plano patvirtinimo“ Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos  pavesta organizuoti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso klebonijos tvarkybos darbus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06