2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijos

Kultūros ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos investicijos kultūros sektoriui

Kultūros  ministerijos administruojamos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos (193 mln. EUR) yra investuojamos į kultūros paveldo objektų aktualizavimą bei kultūros infrastruktūros modernizavimą.

Su Kultūros ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimu  susiję teisės aktai.

Visą informaciją apie vyksiančius su 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijomis susijusius renginius rasite čia.

Teikiamos konsultacijos ir pareiškėjų informavimas apie planuojamas investicijas

2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijos kultūros sričiai
 

2014 m. kovo 19 d. Vyriausybė pritarė 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstituciniam veiklos planui (toliau – TVP „Kultūra“), kuris yra orientuotas į pažangos ir pokyčių įgyvendinimą kultūros srityje.

Šis planas įgyvendina 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos (toliau – NPP) horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ nuostatas ir Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires. TVP „Kultūra“ paremtas integruotu požiūriu ir yra orientuotas į pažangos ir pokyčių įgyvendinimą kultūros srityje.

TVP „Kultūra“ paskirtis – konsoliduojant 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų valdytojų priemones, sudaryti sąlygas kultūros srities sektoriaus potencialo panaudojimui, stiprinant visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant kultūros paslaugas visoje Lietuvoje ir skatinant Lietuvos kultūros sklaidą ir konkurencingumą tarptautiniu mastu.

TVP „Kultūra“ galite rasti čia.

Su TVP „Kultūra“ įgyvendinimu susiję kvietimai teikti paraiškas:

Galiojantys kvietimai

Aktualūs dokumentai

Bendrieji dokumentai:

Visus su Europos Sąjungos fondų investicijomis susijusius dokumentus galite rasti čia.

Dokumentai, reglamentuojantys Kultūros ministerijos administruojamas ES investicijas:

Kitą naudingą informaciją galite rasti: