>

Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos 2022-2024 metų tyrimų planas

KULTŪROS MINISTERIJOS IR LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS 2022–2024 METŲ TYRIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Tyrimo, vertinimo, analizės ar studijos pavadinimas

Tyrimo tikslas/poreikis

Vykdymo terminas

Atsakingi  asmenys

Teisingas atlygis už kūrybą

Įvertinti, koks atlygis kūrėjams yra numatomas LKT finansuojamuose projektuose, kokie egzistuoja skirtumai tarp kultūros ir meno sričių, bei tarp Lietuvos ir užsienio kūrėjų honorarų.

2022 m. I–II ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje tikslinių priemonių ir jų poveikio vertinimas

Įvertinti vykdomas tikslines Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje priemones (kultūros atašė, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos kino centro, Lietuvos kultūros tarybos (Venecijos bienalės, Kultūros ir kūrybinių industrijų tinklaveika, kultūros ir meno sričių konkursai, strateginis kultūros organizacijų finansavimas, edukacinės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams, rezidencijų atskiruose Lietuvos kultūros tarybos konkursuose finansavimas), jų rezultatus (poveikį kultūros sklaidai užsienyje: menininkų ir kultūros srities specialistų tarptautinis mobilumas, užmegztos partnerystės, pritraukti lankytojai, viešinimas užsienio žiniasklaidoje ir kt.) bei pasiūlyti rekomendacijas dėl Lietuvos kultūros sklaidos  užsienyje strategijos ir laukiamų rezultatų.

2022 m. I–III ketv.

Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba

Programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ vertinimas

Įvertinti Lietuvos kultūros tarybos administruojamą programą „Kultūros ir kūrybinės industrijos (tinklaveika ir kultūros startuoliai)“ ir nustatyti, koks programos investicijomis rezultatas pasiekiamas.

(tęstinis)

2021 m. IV ketv.–2022 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir  aktualizavimo būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimas

Poreikis vertinti nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo ir aktualizavimo būklę:

koks visuomenės požiūris į nematerialų kultūros paveldą (santykis tarp savo šalies ir užsienio šalių) ir to priežastys, koks paveldo puoselėtojų prisistatymas visuomenei (pvz., rinkodaros gebėjimai) ir kokios galimos vertybių išsaugojimo ir  aktualesnio pristatymo skatinimo kryptys, kaip nematerialus kultūros paveldas gali prisidėti prie šalies kultūrinio tapatumo pristatymo, įvaizdžio stiprinimo ir kt.

Tyrimo tikslas: Išanalizavus vykdomą nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimą, nustatyti jo svarbiausias tendencijas ir tai lemiančias priežastis, susijusias tiek su nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimu, tiek ir su kitais susijusiais aspektais.

(tęstinis)

2021 m. IV ketv. – 2022 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba ir

Kultūros ministerija

Regionų kultūros organizacijų apklausa

Pratęsti 2019 m. vykusią regionų kultūros organizacijų apklausą pilna apimtimi (2019 m. apklausa buvo žvalgomojo pobūdžio, nereprezentatyvi dalies regionų atžvilgiu). Tokia apklausa turėtų būti vykdoma reguliariai, kas 2 m., leistų turėti aktualią informaciją apie regionuose vykstančius procesus, galėtų padėti Regioninėms kultūros taryboms tikslingiau planuoti veiklas bei atlieptų kultūros tyrimų regionuose trūkumą.

(tęstinis)

2021 m. IV ketv. – 2022 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Pakartotinis

2024 m. II–IV ketv.

Covid-19 pandemijos

ir kitų 2020–2022 metų krizių įtaka kultūros sričiai

Įvertinti pandemijos įtaką kultūros sričiai. Remiantis užsienio menų tarybų praktika, matoma, kad analogiški tyrimai buvo atlikti, Lietuvoje detaliau tai nebuvo įvertinta. Kita vertus, matome ilgalaikėje perspektyvoje išliksiančius padarinius.

2022 m. I ketv. – 2023 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė

Įvertinti, kaip ir kodėl skiriasi moterų menininkių ekonominė ir emocinė situacija.

2022 m. I ketv. –2023 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Savivaldybių kultūros indeksas 2021 / Savivaldybių kultūros indeksas 2022

Sukurti 2021 m. savivaldybių kultūros indeksą, apjungiantį atskirus kultūros duomenis (kultūros pasiūla, infrastruktūra, investicijos į kultūrą ir kt.). Sudarytas indeksas būtų prasmingas regioninės kultūros politikos kontekste (Šiuo metu Lietuvos kultūros taryba yra sudariusi socialinio klimato indeksą apskritims, kuris taikomas Tolygios kultūrinės raidos modelyje). Taip pat papildytų jau esančius savivaldybės indeksus, kaip pvz., savivaldybių gerovės indeksas, kultūros įvertinimu.

Pakartotinai sudaryti 2022 metų savivaldybių kultūros indeksą. Bus siekiama, kad indeksas pateiktų kultūros situacijos reprezentaciją kiekvienoje savivaldybėje, kad jis būtų aktualus savivaldybėms ir galėtų nurodyti skirtumus, lyginant savivaldybes tarpusavyje, bei identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias kultūros sritis savivaldybėse.

2022 m. I ketv. –2023 m. II ketv.

Lietuvos kultūros taryba

2023 m. III–IV ketv.

Tyrimas „Muziejai žmogaus gerovei“

Kompleksiškai įvertinti, kaip muziejai ir jų vykdoma veikla įtakoja žmogaus psichosocialinę ir dvasinę gerovę, ar Lietuvos muziejų fizinė bei informacinę infrastruktūra yra pritaikyta ir prieinama žmonėms su negalia bei socialinę atskirtį patiriančių visuomenės grupių nariams bei kaip ir kokioms formomis muziejų vykdoma veikla ir teikiamos paslaugos galėtų praktiškai prisidėti prie šių žmonių psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo, užtikrinant jų teisę nepriklausomai dalyvauti kultūroje.

2022 m.I ketv. –

2023 m. II ketv.

Kultūros ministerija

Istorinės atminties iniciatyvų, įskaitant Holokausto ir Sovietinės okupacijos temas, įgyvendinimo poveikio analizė

Įvertinti, kokį poveikį Istorinės atminties projektų vykdymas, įsitraukimas ir dalyvavimas juose turi  gyventojų pilietiškumo, nacionalinio tapatumo,  kritinio mąstymo ir visuomenės atsparumo stiprinimui.

2022 m. II ketv. –2023 m. II ketv.

Kultūros ministerija ir

Lietuvos kultūros taryba

Kultūros įstaigų įsitraukimo į mokymosi visą gyvenimą procesą galimybių tyrimas

Apžvelgti ir įvertinti esamą Kultūrinės edukacijos veiklų, skirtų mokymuisi visą gyvenimą, situaciją, išanalizuoti tokių veiklų poreikį ir sukurti galimas įgyvendinimo priemones.

2022 m. II ketv. –

2023 m. II ketv.

Kultūros ministerija

Kultūros bendruomenės nuomonė apie Lietuvos kultūros tarybą

Siekiama įvertinti, koks yra visuomenės požiūris į LKT: kaip vertinama LKT veikla, kaip atpažįstamos LKT funkcijos (ar visos LKT funkcijos yra atpažįstamos), kokie kultūros bendruomenės lūkesčiai yra pateisinami, o kokie ne. LKT veikla sieks 10 m. todėl aktualu įvertinti, kaip LKT veiklos rezultatus mato kultūros bendruomenė.

2022 m. III ketv. –2023 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Kultūros paveldo informacinių sistemų konsolidavimo ir modernizavimo bei integravimo į kitas valstybines IS galimybių studija ir investicijų projektas

Pasiūlyti tvarius sprendimus Kultūros vertybių registro (KVR) duomenų saugumui ir saugojimui, kaupimui (apskaitos funkcijai), jų sisteminimui, duomenų atvėrimui bei paieškos įrankių ir Kultūros paveldo inventoriaus informacijos (objektų, kurie dar nesaugomi, tačiau turi vertingųjų savybių požymių) integravimui.

Įvertinti kultūros paveldo specialistų kvalifikacijos kėlimo ir visuomenės švietimo tikslų įgyvendinimo galimybes sukuriant ir integruojant virtualaus savarankiško mokymosi ir pažinimo platformą (platformų pvz.: domestika, masterclass, udemy, edx ir kt.)

Išnagrinėti esamą kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) būklę ir pateikti alternatyvius ekonomiškai pagrįstus siūlymus jų teikimo efektyvinimui: 1) integruojant į KVR, 2) modernizuojant atskirai, 3) su teritorijų planavimu ir darbais statiniuose susijusias paslaugas teikiant per vieningą Aplinkos ministerijos IS Vartai, likusias teikiant darbine tvarka elektroniniu paštu bei įvertinti KPEPIS aktualumą.

Pateikti paslaugų procesų optimizavimo, sutrumpinant paslaugos teikimo laiką ir kreipimųsi į paslaugos teikėją skaičių, alternatyvas.

Pateikti sukurto erdvinių duomenų IS Vartai žemėlapio integravimo į KVR (papildant kliento poreikius atitinkančiais sluoksniais ir filtrais) analizę arba esamo KVR žemėlapio tobulinimo galimybes.

Pasiūlyti sprendimus nematerialiojo, kilnojamojo ir Lietuvai svarbaus užsienyje esančio paveldo sąvadų, registrų, duomenų bazių integravimui, sukuriant vieningą prieigą prie informacijos apie visų rūšių paveldo išteklius.

2022 m. III ketv. – 2023 m. II ketv.

Kultūros ministerija

Lietuvos gyventojų nelegalaus turinio vartojimo lygio nustatymo metodikos sukūrimas ir pilotinis šio lygio nustatymo tyrimas

Parengti tyrimo metodiką, ištirti nacionalinę auditoriją, siekiant išsiaiškinti visuomenės požiūrį (vėliau – ir jo pokytį) į nelegalaus turinio internete (audiovizualinių, muzikos kūrinių, knygų, mokomosios literatūros, natų ir pan.) naudojimą, taip pat visuomenės piratavimo lygį. Vėliau – periodiškai stebėti visuomenės nuostatų ir nelegalaus turinio naudojimo kaitą, siekiant sumažinti nelegalaus turinio prieigą, populiarumą ir pasirinkimo galimybes.

2022 m. III ketv. –2023 m. III ketv.

Kultūros ministerija

Stebėsenos analizės modeliavimo sistemos sukūrimo studija

Užtikrinti tiek kultūros sektoriaus, tiek ir kultūros ir meno projektų įgyvendinimo stebėseną, 

duomenų ir informacijos apie kultūros procesus ir kultūros ir meno projektų veiklas surinkimą ir panaudojimą efektyviam, įrodymais grįstam programiniam konkursiniam Lietuvos kultūros tarybos lėšų paskirstymui ir Lietuvos kultūros tarybos veiklos valdymui.

(tęstinis)

2021 m. I ketv. – 2023 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

ES fondų ir kitų investicijų į dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimo projektus poveikio visuomenei vertinimas

Įvertinti ir nustatyti ES fondų ir kitų investicijų socialinį ekonominį poveikį į kultūros ir KKI sektorių, įgyvendinant ES ir nacionalinius strateginius tikslus bei VP teminius tikslus šiam sektoriui, siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų lėšų panaudojimą.

Tobulinti Europos Sąjungos fondų ir kitų investicijų į kultūros sritį planavimą, vertės pagrindimą.

Įvertinti socialinį ir ekonominį dalyvavimo kultūroje poveikį (t. y. kaip dalyvavimas kultūroje veikia užimtumą, nekilnojamo turto vertės didėjimą, asmenines pajamas, karjeros galimybes, socialinius įgūdžius sprendžiant asmenines bei visuomenės ar vietos bendruomenės problemas, emocinę sveikatą, nusikalstamumą ir kt.). Vertinimas leis pamatuoti investicijų į kultūrą (tame tarpe paveldo objektus, kultūros įstaigas ir kt. kultūros paslaugas) kuriamą pridėtinę vertę visuomenei.

2022 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.

Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba

2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpio kultūros skaitmeninimo srities prioritetų strateginis vertinimas

Įvertinti ES fondų ir kitų investicijų į kultūros srities skaitmeninimą poveikį teikiamų kultūros paslaugų apimtims ir kokybei, siekiant pasirengti naujam 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiui.

2022 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.

Kultūros ministerija

Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas pagal ESS-net Culture

Įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis pokytį per 2014–2019 metų laikotarpį:

1) gyventojų nuomonę apie kultūros produktų/paslaugų prieinamumą ir kokybę;

2) gyventojų kultūros produktų/paslaugų vartojimo lygį, dalyvavimą kultūrinėje, meninėje veikloje.

2023 m. I ketv. – 2024 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba ir

Kultūros ministerija

Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo vertinimas

Įvertinti Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo kuriamą vertę.

Tyrimo objektas – strateginį finansavimą gaunančios organizacijos (nagrinėjamos Lietuvos kultūros tarybos finansavimo priemonės: Strateginis kultūros organizacijų finansavimas, Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas, Strateginis tarptautinių renginių finansavimas).

(tęstinis)

2023 m. I ketv. – 2024 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Tyrimas „Skaitymo įpročiai“

2005 m. buvo atliktas sociologinis tyrimas „Skaitymo mastas, kryptingumas ir poreikiai“, 2015 m. – tyrimas „Lietuvių skaitymo įpročiai“ (VšĮ „Laikas skaityti“ iniciatyva). Taip pat esama kelių tyrimų, periodiškai fiksuojančių teksto suvokimo įgūdžius (PIRLS, PISA), tačiau tik tarp tam tikros amžiaus grupės moksleivių. Reikalingas bendresnio pobūdžio kryptingas sociologinis tyrimas, leidžiantis fiksuoti, analizuoti ir lyginti  skaitymo mastą, kryptingumą ir įpročius Lietuvoje.

2023 m. II ketv. – 2024 m. I ketv.

Kultūros ministerija

Autorių teisių ir gretutinių teisių apribojimų studija

Atlikti autorių teisių ir gretutinių teisių apribojimų mokslinį tyrimą, kuris padėtų aiškiau nubrėžti ribas, leidžiančias naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus objektus be teisių turėtojo sutikimo.

Formuojant autorių teisių politiką yra būtina užtikrinti teisinį aiškumą ir nustatyti pagrįstą balansą tarp autoriaus teisės į atlyginimą už savo sukurtą kūrinį ir visuomenės intereso naudoti šiuos kūrinius savo poreikiams nekomerciniais tikslais.

2023 m. II ketv. –  2024 m. II ketv.

Kultūros ministerija

Technologinio sprendimo, ribojančio prieigą prie nelegalaus turinio internete, galimybių studija

Pasirengti įgyvendinti nelegalaus turinio identifikavimo ir ribojimo internete technologinį sprendimą, kuris vartotoją įspėtų apie jo naudojamą nelegalų turinį ir nukreiptų į legalią prieigą. Šio sprendimo poreikis kyla iš tyrimų rezultatų, pagal kuriuos dalis vartotojų (10–20 proc.) nelegalų turinį vartoja to nesuprasdami. Rinkos konsultacijos atskleidė, kad technologinio sprendimo modeliai gali būti įvairūs (pvz. išmanaus įskiepio įdiegimas; galimybė prisijungti prie integruotos legalaus turinio platformos; dirbtinio intelekto įgalinimas), tačiau ne visi gali būti efektyvūs. Atsižvelgiant į tai, reikalinga galimybių studija, kurioje būtų išanalizuoti galimi sprendimai pagal jų naudą rinkai ir efektyvumą vartotojui.

2023 m. III ketv. –2024 m.  II ketv.

Kultūros ministerija

Visuomenės informavimo (žiniasklaidos) politikos būklės, raidos, perspektyvų ir ateities scenarijų analizė

Įvertinti Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių 2019–2022 m. raidą (būklę), pateikti rekomendacijas ir ateities scenarijus dėl naujojo laikotarpio (2023–2026 m.) visuomenės informavimo politikos prioritetų, strateginių krypčių, jų įgyvendinimo priemonių ir pasiekimo rodiklių.

2023 m. IV ketv. – 2024 m. II ketv.

Kultūros ministerija

Menininkų kūrybinės ir ekonominės aplinkos vertinimas

Išanalizuoti kūrėjų kūrybinę, ekonominę, socialinę padėtį. Vertinimas turės būti atliktas ir pasiūlymai pateikti  atsižvelgiant į skirtingas kūrėjų amžiaus grupes, skirtingų kultūros sričių specifiką, regioniškumą, santykį tarp kūrėjų ir atlikėjų, lyčių lygybės aspektus ir kt.. Įvertinant menininkus bus siekiama neapsiriboti meno kūrėjo statusą turinčiais ar Lietuvos kultūros tarybos stipendijų konkursuose dalyvaujančiais kūrėjais. Atliktas tyrimas prisidės prie sisteminio meno kūrėjų ir jų kūrybinės, ekonominės aplinkos stebėjimo, ilgalaikio duomenų apie menininkus rinkimo ir analizavimo.

2023 m.  IV ketv. – 2024 m. III ketv.

Lietuvos kultūros taryba ir

Kultūros ministerija

Tiesioginių sporto renginių transliacijų piratavimo internete analizė

Europos Komisija priėmė rekomendacijas pagal Pasaulio ir Europos sporto organizacijų ir sporto renginių transliuotojų

prašymą priimti teisės aktą padėsiantį kovoti su tiesioginių sporto renginių transliacijų piratavimu internete ir įtvirtinti konkrečias priemones, t. y . skubų turinio pašalinimą ir blokavimą. Lietuvai teisinio reglamentavimo keisti nereikia, tačiau, kad Lietuva galėtų įgyvendinti Europos Komisijos rekomendacijas praktikoje, tikslinga išsiaiškinti problemos mastą Lietuvoje.

2024 m. I–II ketv.

Kultūros ministerija

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio pokyčio įvertinimo tyrimas (periodinis)

Įvertinti, kaip, palyginus su 2021 m., pasikeitė Lietuvos gyventojų gebėjimai naudotis bei kritiškai vertinti visuomenės informavimo priemones bei jose pateiktą informaciją; įvertinti gyventojų komunikacinių gebėjimų pokyčius; nustatyti Lietuvos gyventojų vertinimo pokyčius lietuviškų visuomenės informavimo priemonių bei jose pateikiamos informacijos kontekste.

Išanalizavus progresą nuo 2017 m., bus galima inicijuoti konkrečias priemones, siekiant stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms grėsmėms, ugdyti medijų ir informacinį raštingumą.

Tyrimo rezultatai taip pat prisidėtų kuriant medijų ir informacinio raštingumo modelį per šalies bibliotekų tinklą.

2024 m. II–III ketv.

Kultūros ministerija ir

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos gyventojų nelegalaus turinio vartojimo lygio pokyčio tyrimas

Siekiant sumažinti nelegalaus turinio (audiovizualinių, muzikos kūrinių, knygų, mokomosios literatūros, natų ir pan.) prieigą, populiarumą ir pasirinkimo galimybes, stebėti visuomenės nuostatų ir nelegalaus turinio naudojimo kaitą.

2024 m. II–IV ketv.

Kultūros ministerija

Kultūros paslaugų prieinamumo regionuose žemėlapis

Nustatyti kultūros paslaugų prieinamumą detaliais pjūviais kiekvienam regionui ir savivaldybei. Tai padės tikslingai nukreipti pastangas netolygumams išlyginti ir 95 % prieinamumui pasiekti; konsultuotis su kultūros veikėjais ir savivaldybėmis, įtraukiant ir įgalinant priimti sprendimus, gerinančius kultūros paslaugas regionuose.

2024 m. III ketv. – 2025 m. I ketv. 

Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija

Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo vertinimas

Įvertinti Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo kuriamą vertę.

Tyrimo objektas – strateginį finansavimą gaunančios organizacijos (nagrinėjamos Kultūros rėmimo fondo finansavimo priemonės: Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas, Strateginis tarptautinių renginių finansavimas, Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas, Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas, Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas).

2024 m. IV ketv. –2025 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Meno poveikio vertinimas (programos „Menas žmogaus gerovei“ rezultatų vertinimas)

Įvertinti, koks pasiekiamas investicijų pokytis, įgyvendinus strateginį programos „Menas žmogaus gerovei“ finansavimą, bei nustatyti, koks poveikis daromas individo gerovei įgyvendinant meno projektus.

2024 m. IV ketv. –2025 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

Atnaujinimo data: 2023-11-18