Kultūros ministerijos 2019–2021 m. tyrimų planas

Eil. Nr.

Tyrimo, vertinimo, analizės ar studijos

pavadinimas

Tikslas

Vykdymo terminas

Vykdytojas

 1.  

Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų tyrimas

Atlikti kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimą ir pateikti pasiūlymus Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui, skirtam patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sąrangą, siekiant efektyviausio paslaugų teikimo visoms gyventojų kategorijoms ir atitinkančio Faro konvencijos nuostatas.

2019 m. I–IV ketv.

Kultūros ministerija

 1.  
Kokybinis tyrimas dėl verslininkų motyvų remti kultūrą Atskleisti verslininkų motyvus remti kultūrą ir patikrinti jau sugeneruotas idėjas bei hipotezes, kaip paskatinti verslo mecenatystę 2021 m. IV ketv. –2022 m. I ketv. Kultūros ministerija
 1.  

Programos „Menas žmogaus gerovei“ vertinimas

Įvertinti programos „Menas žmogaus gerovei“ indėlį siekiant meno poveikio žmogaus gerovei ir sveikatai ir pateikti rekomendacijas programos finansavimo modeliui bei stebėsenai.

2019 m. III ketv. –2020 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

 1.  

Meno rezidencijų poveikio vertinimas

Įvertinti Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų poveikį kūrėjui, aplinkai ir kitiems veiksniams bei pateikti rekomendacijas Lietuvos meno rezidencijų įgyvendinimui ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai „Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“.

2019 m. IV ketv. –2020 m. IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

 1.  

Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimas

Išanalizuoti kūrėjų socialinę ir kūrybinę padėtį šiais aspektais: 1) socialinės apsaugos sistemos aspektu, 2) taikomos mokestinės sistemos aspektu, 3) kitais aspektais, susijusiais su kūrėjų socialine ir kūrybine padėtimi (kūrėjų fizinėmis ir finansinėmis sąlygomis kurti).

Atliktas tyrimas turėtų nurodyti, koks papildomų valstybės socialinės apsaugos mechanizmų ir mokestinių lengvatų bei kitų valstybės intervencijų, skatinančių kūrybą, efektyvumas, bei pateikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo. Vertinimas turės būti atliktas ir pasiūlymai pateikti  atsižvelgiant į skirtingas kūrėjų amžiaus grupes, skirtingų kultūros sričių specifiką, regioniškumą. Atliktas tyrimas prisidės prie sisteminio meno kūrėjų būklės stebėjimo, ilgalaikio duomenų apie juos rinkimo ir analizavimo. Tyrimas ar jo dalys turėtų būti tęstiniai.

2019 m. IV ketv. –2021 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija

 1.  

Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas pagal ESS-net Culture

Įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis pokytį per 2014–2019 metų laikotarpį:

1) gyventojų nuomonę apie kultūros produktų/paslaugų prieinamumą ir kokybę;

2) gyventojų kultūros produktų/paslaugų vartojimo lygį, dalyvavimą kultūrinėje, meninėje veikloje.

2019 m. IV ketv. –2021 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija

 1.  

Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos

Atlikti išsamią šalies audiovizualinio kultūros paveldo kaupimo, saugojimo, deponavimo, prieigos visuomenei užtikrinimo analizę, įvertinant šią sritį reglamentuojančius teisės aktus, nustatant pagrindines paveldą kaupiančias ir saugančias institucijas, jose saugomo paveldo apimtis, praktikoje taikomus šio paveldo tvarkymo standartus. Atsižvelgiant į užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžius, parengti audiovizualinio kultūros paveldo sistemos plėtros rekomendacijas.

2020 m. I–IV ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Valstybės kultūros ir meno premijų sistemos analizė

Atlikti valstybės kultūros ir meno premijų sistemos analizę ir pateikti rekomendacijas dėl tolygesnio kultūros ir meno kūrėjų skatinimo premijomis. Lietuvos kultūros politikos strategijoje įtvirtintas siekis įvairių kultūros ir meno sričių tolygios raidos. Valstybės premijų sistema nebuvo formuojama sistemingai, premijų kaita ir jų sistema priklausė nuo trumpalaikių politinių prioritetų, to pasekmė – ženklus atskirų kultūros ir meno sričių disbalansas. Vienose srityse dirbantys menininkai premijomis nėra skatinami iš viso, o kitų sričių kūrėjams skiriamas ženklus premijų skaičius.

2020 m. III ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio pokyčio įvertinimo tyrimas

Įvertinti, kaip, palyginus su 2017 m., pasikeitė Lietuvos gyventojų gebėjimai naudotis bei kritiškai vertinti visuomenės informavimo priemones bei jose pateiktą informaciją; įvertinti gyventojų komunikacinių gebėjimų pokyčius; nustatyti Lietuvos gyventojų vertinimo pokyčius lietuviškų visuomenės informavimo priemonių bei jose pateikiamos informacijos kontekste. Išanalizavus progresą nuo 2017 m., galima bus imtis konkrečių priemonių, siekiant stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms grėsmėms, ugdyti medijų ir informacinį raštingumą. Be to, tyrimo rezultatai padės tikslingiau įgyvendinti Lietuvos kultūros politikos strategijoje numatytam sukurti medijų ir informacinio raštingumo modeliui per šalies bibliotekų tinklą.

2020 m. III ketv. – 2021 m. I ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Lietuvos žiniasklaidos monopolijos ir konkurencinės aplinkos studija („Žiniasklaidos koncentracija ir jos reguliavimas Lietuvoje“)

Ištirti Lietuvos žiniasklaidos monopoliją ir konkurencinę aplinką per pastarąjį dešimtmetį bei nustatyti pagrindinius veiksnius ir priežastis, lemiančias žiniasklaidos monopolijas (oligopolijas); taip pat sukurti (pasiūlyti) specialias žiniasklaidos priemonių koncentracijos nustatymo / antimonopolines taisykles ir jų priežiūros mechanizmus. Siekiant užtikrinti skaidrią ir nepriklausomą visuomenės informavimo priemonių aplinką bei skatinti pliuralizmą ir sąžiningą konkurenciją, tikslinga sukurti ir įdiegti realiai veikiančias antimonopolines taisykles, įgalinančias kaip galima tiksliau įvertinti dominuojančią padėtį specifinėje ūkio (verslo) – visuomenės informavimo – srityje.

2020 m. IV ketv. –2021 m. I ketv.

Lietuvos mokslo taryba

 1.  

Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas

Apžvelgti ir įvertinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų apimtis, formas ir priemones, vykdomas bendradarbiaujant su kultūros ir meno įstaigomis bei organizacijomis, pasitelkiant kūrėjus (formaliajame ir neformaliajame ugdyme):

1. įvertinti kultūrinės edukacijos bei ugdymo kultūra ir menu projektų ir programų poveikį bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams (1–12 kl.).

2. įvertinti Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas kultūrinės edukacijos veiklas, jų santykį su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomomis kultūrinės edukacijos priemonėmis.

3. įvertinti Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamų veiklų, kaip papildančių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas kultūrinės edukacijos priemones ir prisidedančių prie kultūrinės edukacijos užtikrinimo po mokyklos baigimo, daromą poveikį.

pateikti rekomendacijas tolesniam kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų įgyvendinimui bendrojo lavinimo mokyklose 1–12 klasių mokinių formaliajam ir neformaliajam ugdymui, įvertinus esamą poveikį bei siekiant efektyvių rezultatų tobulinant tolesnį moksleivių kultūrinės edukacijos bei ugdymo kultūra ir menu procesą.

2020 m. IV ketv. – 2021 m. II ketv.

Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija

 1.  

Tyrimas „Privalomasis kolektyvinis administravimas: rizikos, privalumai ir alternatyvos“

Įvertinti, ar būtų užtikrinamas 2019/790 Direktyvoje įtvirtintas tinkamo ir proporcingo autoriams ir atlikėjams atlygio principas ir atsižvelgiama į sutarčių laisvę bei teisingą teisių ir interesų pusiausvyrą, jeigu būtų išplečiamas šiuo metu teisės aktuose įtvirtintas privalomas kolektyvinis administravimas.

Atliktas tyrimas padėtų nustatyti galimas kitų juridinių mechanizmų alternatyvas privalomam administravimui, kurios užtikrintų teisingo atlygio principo taikymą.

Tyrimas taip pat padėtų išsiaiškinti, ar surenkamos pajamos už kūrinių naudojimą per kolektyvinio administravimo organizacijas autoriams ir atlikėjams užtikrina atlygį, kuris būtų tinkamas ir proporcingas pajamoms, gautoms už kūrinio ar jo atlikimo naudojimą.

2021 m. I ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Ekspertinis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo projekto, perkeliančio direktyvas 789/2019 ir 790/2019, įvertinimas

Išsiaiškinti, ar parengtas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimo projektas tinkamai įgyvendina direktyvų 789/2019 ir 790/2019 nuostatas, ar pasirinkti įgyvendinimo mechanizmai yra efektyvūs ir geriausiai užtikrinantys teisinga rinkos dalyvių teisių ir interesų pusiausvyrą, ar Įstatymo projekte įtvirtintos sąvokos, reguliavimas yra suderintas su kitais Lietuvoje galiojančiais teisės aktais.

Įstatymo projekto ekspertinis vertinimas reikalingas, nes Įstatymo pakeitimo projektas yra didelės apimties, juo įgyvendinamos dvi direktyvos, keičiamas esamas teisinis reguliavimas, sukuriamas naujas reguliavimas ir įtirtinami nauji mechanizmai.

2021 m. I ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo vertinimas

Įvertinti Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo kuriamą vertę.

Tyrimo objektas – strateginį finansavimą gaunančios organizacijos (nagrinėjamos Kultūros rėmimo fondo finansavimo priemonės: Strateginis kultūros organizacijų finansavimas, Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas, Strateginis tarptautinių renginių finansavimas).

2021 m. I–III ketv.

Lietuvos kultūros taryba

 1.  

Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos galimybių studija

Atlikti nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos poreikio alternatyvų analizę, remiantis Kultūros ministerijos atlikto audito dėl muziejų saugyklų patalpų poreikio išvadomis bei kaimyninių šalių (Latvijos, Estijos, Lenkijos ir kt.) praktika.

Atlikta galimybių studija padėtų nustatyti nacionaliniu lygmeniu optimaliausią sprendimą dėl tinkamos muziejinių vertybių apsaugos užtikrinimo.

2021 m. I–IV ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Muzikos srities būklės tyrimas

Įvertinti muzikos srities būklę (kultūriniu, socialiniu ir ekonominiais aspektais), pateikti rekomendacijas dėl efektyvaus srities finansavimo. Tyrimu siekiama pratęsti Lietuvos kultūros tarybos įgyvendinamo projekto „Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos sukūrimas“ metu atliktas apžvalgines muzikos srities analizes.

Atliktas tyrimas galėtų tapti modeliu kitų sričių būklės tyrimų atlikimui.

2021 m. I–IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

 1.  

Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės 3D skenavimo procesams optimizuoti

Įvertinti dirbtinio intelekto panaudojimo galimybes 3D skenavimo procesams optimizuoti ir identifikuoti galimus metodus triukšmui 3D skenavimo metu gautuose taškų debesyse pašalinti, siekiant padidinti skenuojamų kultūros paveldo objektų kokybę.

Atliktas tyrimas prisidėtų prie strategiškai svarbių sprendimų, susijusių su kultūros paveldo skaitmeninimo srityje planuojama intelektinių technologijų taikymo plėtra, įgyvendinimo.

2021 m. I ketv. –2022 m. III ketv.

Lietuvos mokslo taryba

 1.  

Asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, informacijos poreikių ir bibliotekų teikiamų paslaugų prieinamumo tyrimas

Ištyrus asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sveikatos, amžiaus, judumo ir kitų problemų, informacinius poreikius, atlikti šiai tikslinei grupei teikiamų informacinių paslaugų ir jų prieinamumo Lietuvos aklųjų bibliotekoje ir šalies viešųjų bibliotekų tinkle būklės vertinimą, teikiamų paslaugų tobulinimo ir naujų plėtojimo tikslingumo analizę, nustatyti paveikiausias priemones/veiksmus ir sąlygas informacinės atskirties mažinimui užtikrinti.

Atlikto tyrimo rezultatai prisidėtų prie Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos priemonių įgyvendinimo ir sprendimų, susijusių su asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, gyvenimo kokybės gerinimo, iniciavimo.

2021 m. II–IV ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Regionų kultūros organizacijų apklausa

Pratęsti 2019 metais vykusią regionų kultūros organizacijų apklausą pilna apimtimi (2019 metų apklausa buvo žvalgomojo pobūdžio, nereprezentatyvi dalies regionų atžvilgiu). Tokia apklausa leistų turėti aktualią informaciją apie regionuose vykstančius procesus, galėtų padėti Regioninėms kultūros taryboms tikslingiau planuoti veiklas bei atlieptų kultūros tyrimų regionuose trūkumą.

2021 m. II–IV ketv.

Lietuvos kultūros taryba

 1.  

Kokybinis kultūros centrų tyrimas

Atlikti kultūros centrų situacijos vertinimą išanalizuojant kultūros centrų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įvertinanti kultūros centrų atliekamas funkcijas kultūros, švietimo ir socialiniais aspektais.

Išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir kultūros centrų sąveiką.

Pateikti pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo ir institucinės Lietuvos nacionalinės kultūros centro sąrangos tobulinimo, siekiant efektyviausio paslaugų teikimo kultūros centruose.

2021 m. II–IV ketv.

Kultūros ministerija

 1.  

Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimas

 

Įvertinti nematerialaus kultūros paveldo (ypač etninės kultūros ir tautinių mažumų) vertybių išsaugojimo ir aktualizavimo būklę: įvertinti nematerialaus kultūros paveldo (ypač etninės kultūros ir tautinių mažumų) regioninį išskirtinumą, šalies gerovės ir autentiškų gyvųjų tradicijų perdavimo bei tapatybės stiprinimo galimybes bei išskirti nematerialaus kultūros paveldo sąveikas su viešuoju sektoriumi; sukurti žemėlapį, identifikuojantį įvairiuose regionuose vyraujančių gyvųjų tradicijų išsaugojimo ir aktualizavimo problematiką bei jos gerinimo galimybių tendencijas.

2021 m. II ketv. – 2022 m. I ketv.

Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija

 1.  

Europos Sąjungos fondų ir kitų investicijų į dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimo projektus poveikio visuomenei vertinimas

Įvertinti socialinį ir ekonominį dalyvavimo kultūroje poveikį (t. y. kaip dalyvavimas kultūroje veikia užimtumą, nekilnojamo turto vertės didėjimą, asmenines pajamas, karjeros galimybes, socialinius įgūdžius sprendžiant asmenines bei visuomenės ar vietos bendruomenės problemas, emocinę sveikatą, nusikalstamumą ir kt.). Vertinimas leistų pamatuoti investicijų į kultūrą (tame tarpe paveldo objektus, kultūros įstaigas ir kt. kultūros paslaugas) kuriamą pridėtinę vertę visuomenei.

2021 m. III–IV ketv.

Kultūros ministerija

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-31