Atlikti tyrimai, analizės, galimybių studijos

2020 m.

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo viešosiose bibliotekose modelis

Tyrimo Valstybės kultūros ir meno premijų sistema ir pasiūlymai jai tobulinti ataskaita

Tyrimas „Meno rezidencijų poveikio vertinimas“

2019 m.

Lietuvos bibliotekų fondo valdymo efektyvumo tyrimas

Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas

Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos 2015-2017 metų etapo vertinimas

2018 m.

Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo programinė, akustinė ir urbanistinė galimybių studija

Galimybių studija „Brėžiant kultūros politikos kryptis“

2017 m.

Kultūros paveldo objektų valdytojų ir tvarkybos darbų projektų rengėjų nuomonės apie kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybės pokyčius tyrimas

EEE investicijų į kultūros paveldą poveikio tyrimas

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas (pristatymas)

Tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ (santrauka ENG)

Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis tyrimas

2016 m.

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo nustatymo tyrimo metodika

Galimybių studija „Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimas“

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas
(santrauka ENG)

Kultūros paveldo tvarkybos reglamentų ir statybos techninių reglamentų tarpusavio suderinamumo analizė

Galimybių studija „Kolektyvinio teisių administravimo sistemos pertvarka“

2016 m. LKT dalinai finansuoti tyrimai

2015 m.

Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio galimybių studija

Archyvų veiklos (dokumentų tvarkymo ir saugojimo) galimybių studija

Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemonių taikymo tyrimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (tvarkybos) paskatų sistemos vertinimas
(santrauka LT)
(santrauka EN)

Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimas

2014 m.

Tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“

Tyrimas „Autorinių kūrinių atgaminimas asmeniniais tikslais reprografijos būdu Lietuvoje“

Tyrimas „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB įgyvendinimas Lietuvoje: nuostatų dėl kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių ar fonogramose įrašytų kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais įgyvendinimo ekonominė ir teisinė analizė“

2014 m. LKT dalinai finansuoti tyrimai

2013 m.

Tyrimas „Jaunų menininkų socialinė ir kūrybinė padėtis Lietuvoje“

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas

Tyrimas „Vartotojų nuomonė apie informacinių ir komunikacinių technologijų naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose“

Analizė „Lithuanian Film Industry and Inward Film Investment“

2012 m.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/77/ES, kuria iš esmės keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių teisių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų, numatyto atlyginimo fondo atlikėjams įsteigimo galimybės ir sąlygos

Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimas

Tyrimas „Viešojo sektoriaus (savivaldybių) kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas“

Menininkų mainų rezidencijų infrastuktūros galimybių studija

Tyrimas „Kūrybinės industrijos - produktyvi Lietuvos ekonomikos dalis“

Bandomasis projektas/tyrimas „Menas žmogaus gerovei“

2011 m.

Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studija

2009 m.

Regionų kultūros būklės tyrimas

2007 m.

Galimybių studija „Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei jų sukuriamo produkto plėtra regionuose“

2006 m.

Lietuvos regioninių kultūros centrų situacijos analizė

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-14