Tyrimai ir analizės


Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studija

Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimas. Galimybių studija (paskelbta 2016 lapkričio 30 d.)

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas. Galutinė ataskaita

Kultūros paveldo tvarkybos reglamentų ir statybos techninių reglamentų tarpusavio suderinamumo analizė

Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos 2013 m. užsakyta analizė „Lithuanian Film Industry and Inward Film Investment“

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (tvarkybos) paskatų sistemos vertinimas

Lietuvos kultūros tarybos atlikti tyrimai ir analizės

Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimo ir rezultatų analizės ataskaita

Dainų ir šokio šventė. Tarpdisciplinis pilotinis tyrimas

Tyrimas „Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemonių taikymas ir galimas teisinio reglamentavimo tobulinimas“

Archyvų veiklos (dokumentų tvarkymo ir saugojimo) galimybių studija

Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio galimybių studija ( Tyrimo priedai )

Gyventojų tyrimas dėl naudojimosi intelektine nuosavybe

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas (TYRIMO PRISTATYMO SKAIDRĖS)

Autorinių kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais reprografijos būdu (kopijavimas ir spausdinimas). (TYRIMO PRISTATYMO SKAIDRĖS)

Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis (Galutinė tyrimo ataskaita) (TYRIMO PRISTATYMO SKAIDRĖS ) ( Tyrimo priedai ) ( Tyrimo santrauka anglų kalba )

Jaunų menininkų socialinės ir kūrybinės padėties tyrimas (Galutinė ataskaita)

Tyrimo „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB įgyvendinimas Lietuvoje: nuostatų dėl kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių ar fonogramose įrašytų kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais įgyvendinimo ekonominė ir teisinė analizė“

Tyrimas „Vartotojų nuomonė apie informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose“

Menas žmogaus gerovei 
 
Kūrybinės industrijos - produktyvi Lietuvos ekonomikos dalis
 
Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimas

Viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas
 
Menininkų mainų rezidencijų infrastuktūros galimybių studija
 
Regionų kultūros būklės tyrimas

Panevėžio regiono kultūros plėtros strategija 2009-2013

Lietuvos regioninių kultūros centrų situacijos analizė

Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei jų sukuriamo produkto plėtra regionuose galimybių studija

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-24