Tautinės mažumos

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės skelbia projektų, skatinančių Tautinių mažumų kultūrų plėtotę, konkursą 2016 metams

Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:

1. Tautinių mažumų kultūros sklaida. Šios srities prioritetai:

1.1 tautinių mažumų kultūros ir tradicijų sklaida;

1.2 tautinių mažumų vaikų ir jaunimo pilietiškumo skatinimas;

1.3 tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas;

1.4 tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla;

1.5 romų tautinės mažumos integracija ir tautinio tapatumo puoselėjimas.

2. Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje. Šios srities prioritetai:

2.1. tautinių mažumų vaikų ir jaunimo pilietinės veiklos skatinimas;

2.2. tarpkultūrinio dialogo skatinimas;

2.3.tautinių mažumų kultūros sklaida.

 

Paraiškas daliniam finansavimui gauti (skiriama ne daugiau kaip 80 procentų visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų) nuo 2015 m. gruodžio 8 d. iki 2016 m. sausio 5 d. gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos (toliau – pareiškėjai). Fizinių asmenų paraiškos nepriimamos.

 

Kartu su 1 egz. paraiškos būtina pateikti pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopiją, taip pat projekto vadovo CV (nurodant trijų- ketverių metų patirtį įgyvendinant kultūros projektus) bei kiti papildomi dokumentai (rekomendacijos, atsiliepimai ir pan.).

Projektui įgyvendinti numatomos išlaidos turi būti būtinos, pagrįstos ir realios. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šią programą nefinansuojamos tautinių mažumų kultūros objektų (pastatų) rekonstravimo ir kapitalinio remonto, ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo taisykles, paraiškos formą bei kitus dokumentus rasite čia.

1 paraiškos egzempliorius su kitais dokumentais turi būti siunčiami Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės adresu:

Tautinių mažumų departamentas prie LRV, Raugyklos g. 25, LT-01118 Vilnius.

Ant voko būtina nurodyti „Tautinių mažumų departamentui prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriui".

Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2016 m. sausio 5 d.

Pasiteiravimui:
Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10.00 -12.00 val. tel. (8 5) 216-01-95,


Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš biudžeto lėšų taisyklės

2016 m. kultūros projekto, skatinančio tautinių mažumų kultūrų plėtotę dalinio finansavimo paraiškos forma

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10