Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-05-15T00:00:00448042Ministro įsakymas2020-05-15T00:00:00ĮV-627PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-627 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūrinės edukacijos politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga analizuoti ir dalyvauti formuojant bei įgyvendinant regioninę kultūros politiką, Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo programas ir tarptautinio bendradarbiavimo regioninės kultūros politikos programas. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – regioninės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo, Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo įgyvendinimo, tarptautinio bendradarbiavimo regioninės kultūros politikos koordinavimo klausimais – funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių arba menų mokslo studijų krypties grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo kultūros srityje patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis ir raštvedybos taisyklėmis; 4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti teisės aktų analizę; 4.4. mokėti anglų ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu; 4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius, regioninę kultūros politiką; 5.2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų komisijų parengtas programas; 5.3. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl regioninės kultūros politikos; 5.4. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose; 5.5. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe; 5.6. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais koordinuojant valstybės regionų kultūros politikos įgyvendinimą savivaldybėse; 5.7. bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybes atstovaujančiais socialiniais partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija, Kultūros savivaldos kolegija, Lietuvos seniūnų asociacija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga; 5.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą savivaldybėms regionų kultūros politikos įgyvendinimo klausimais; 5.9. pagal kompetenciją dalyvauja valstybės ir savivaldybių kultūros centrų akreditavimo komisijos darbe; 5.10. pagal kompetenciją dalyvauja geriausio kultūros centro premijos komisijos darbe; 5.11. organizuoja projekto „Lietuvos kultūros sostinė“ įgyvendinimą; 5.12. koordinuoja bendradarbiavimą su Europos Sąjungos institucijomis, valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis regioninės kultūros politikos klausimais; 5.13. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros, meno, mokslo įstaigomis; 5.14. sudaro sutartis su projektų vykdytojais, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal grupės kompetenciją į strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą; 5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis; 5.16. prireikus pavaduoja grupės vadovą. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.