Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ĮV-93 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga analizuoti kultūrinės edukacijos procesus, padėti formuoti valstybės kultūrinės edukacijos politiką formaliajame ir neformaliajame ugdyme, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūrinės edukacijos politikos srityje – funkcijas, padeda formuoti kultūrinės edukacijos politiką formaliajame ir neformaliajame ugdyme. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų studijų krypties grupės arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros, meno ar kultūrinės edukacijos srityje; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir meno sričių procesus; 4.4. būti susipažinęs su kultūros ir meno srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais; 4.5. gebėti analizuoti teisės aktus; 4.6. žinoti kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos specifiką, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, galinčias įtakoti valstybės kultūros politikos kultūrinės edukacijos srityje formavimą ir įgyvendinimą; 4.7. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, galinčias įtakoti valstybės politikos kultūrinės edukacijos srityje formavimą ir įgyvendinimą; 4.8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.11. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass). V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo sritimi. Prireikus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su grupės veikla; 5.2. atlieka teisės aktų, reglamentuojančių kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklą, ekspertizę, rengia jų projektus; 5.3. vertina ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių bei naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo sritimi; 5.4. nagrinėja ir teikia išvadas, pasiūlymus bei pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo klausimais; 5.5. prisideda prie kultūrinės edukacijos politikos vystymo, įgyvendinimo ir tobulinimo; 5.6. bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija, siekiant užtikrinti, kad kultūros teorinis ir praktinis pažinimas būtų integruotas į formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas; 5.7. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, siekiant užtikrinti sklandų kultūrinės edukacijos politikos formavimą socialinės atskirties, sveikatos ir kitose srityse. 5.8. bendradarbiauja su Lietuvos kultūros įstaigomis ir organizacijomis, analizuoja jų kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklą; 5.9. Organizuoja ir koordinuoja Kultūros paso paslaugų atrankas; 5.10. organizuoja ir koordinuoja Kultūrinės edukacijos tarybos darbą; 5.11. organizuoja ir koordinuoja darbo grupių teisės aktams kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityje parengti darbą; 5.12. kaupia, analizuoja ir apibendrina užsienio šalių patirtį (informaciją) kultūrinės edukacijos politikos formaliajame ir neformaliajame ugdyme, kultūros įstaigų ir organizacijų edukacinės veiklos klausimais ir teikia šią informaciją bei pasiūlymus kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybei) ir grupės vadovui; 5.13. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai savivaldybių institucijose, tarpžinybinėse komisijose, darbo grupėse, kultūros organizacijose sprendžiant kultūrinės edukacijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo srities klausimus; 5.14. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai tarptautiniuose kultūrinės edukacijos komitetuose, organizacijose, programose ir fonduose; 5.15. pagal savo kompetenciją: 5.15.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas; 5.15.2. dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, pasitarimuose bei įvairiose darbo grupėse kultūrinės edukacijos klausimais; 5.15.3. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 5.15.4. rengia ministerijos raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus; 5.15.5. nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus Lietuvos kultūros ir meno taryboje, ministerijos kolegijos posėdžiuose; 5.15.6. pavaduoja kitą vyriausiąjį grupės specialistą jam nesant; 5.15.7. vykdo kitus grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovui. Susipažinau (Parašas) ________________________ (parašas) ________________________ (vardas, pavardė) ________________________ (data)