Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-233 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūrinės edukacijos politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti kultūrinės edukacijos procesus, padėti formuoti valstybės kultūrinės edukacijos politiką regionuose ir socialinės atskirties grupių ugdyme, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. III. VEIKLOS SRITIS 3. Valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – kultūrinės edukacijos politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūrinės edukacijos regionuose ir socialinės atskirties grupių ugdymas kultūra ir menu, priemonės Kultūros pasas administravimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis, su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos kultūros politiką; 4.3. žinoti Lietuvoje ratifikuotas konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su kultūros edukacija, socialinės atskirties grupių integracijos klausimais; 4.4. žinoti kultūrinės edukacijos situaciją ir jos problematiką: 4.5. žinoti kultūros regionuose situaciją ir jos problematiką; 4.6. žinoti socialinės atskirties grupių situaciją ir jos problematiką: 4.7. žinoti priemonę Kultūros pasas; 4.8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas; 4.9. atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti jų projektus; 4.10. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.11. mokėti oficialią Europos Sąjungos užsienio kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu; 4.12. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu; 4.13. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, raštu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių projektus kultūrinės edukacijos regionuose ir socialinės atskirties grupių ugdymo kultūra ir menu klausimais; 5.2. Kultūros ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl kultūrinės edukacijos regionuose ir socialinės atskirties grupių ugdymo kultūra ir menu skatinimo prioritetų bei formų; 5.3. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių kultūrinės edukacijos regionuose ir socialinės atskirties grupių ugdymo kultūra ir menu raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant šių sričių raidą skatinančių įstatymų, strategijų, programų projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl kultūrinės edukacijos regionuose ir socialinės atskirties grupių ugdymo kultūra ir menu veiklos reglamentavimo tobulinimo; 5.4. administruoja priemonę Kultūros pasas; 5.5. nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų kultūrinės edukacijos regionuose ir socialinės atskirties grupių ugdymo kultūra ir menu klausimais; 5.6. palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros ir meno valdymo institucijomis, meno kūrėjų organizacijomis, kultūros centrais ir menininkais; 5.7. palaiko ryšius su Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančiomis socialinėmis organizacijomis ir asociacijomis; 5.8. Kultūros ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja Kultūros ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, meno kūrėjų organizacijose, kitose nevyriausybinėse organizacijose; 5.9. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų komisijų ir ekspertų darbo grupių veikloje Lietuvoje ir užsienyje; 5.10. dalyvauja rengiant su savo kompetencijos sritimi susijusios strateginio planavimo dokumentus; 5.11. pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą; 5.12. vykdo kitus Grupės vadovo ir ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau ______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)