Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-149 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Kultūrinės edukacijos politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo politiką. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūrinės edukacijos politikos formavimo ir įgyvendinimo, Lietuvai nusipelniusių asmenybių atmintinų metų minėjimų programų rengimo, koordinavimo ir įgyvendinimo, valstybės švenčių, Lietuvai svarbių istorinių datų ir atmintinų dienų, iškilių asmenybių jubiliejų, įvairių iškilmingų valstybinių ceremonijų, naujų visuomenės kūrybos iniciatyvų koordinavimo ir įgyvendinimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis ir raštvedybos taisyklėmis; 4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti teisės aktų analizę; 4.4. mokėti sukurti įvairių renginių bei ceremonijų scenarijus, režisuoti renginius, gebėti analizuoti pateiktus kūrybinius projektus; 4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su grupės veikla; 5.2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau - kultūros ministro) patvirtintų komisijų parengtas programas; 5.3. inicijuoja, rengia ir dalyvauja kartu su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įgyvendinant valstybės švenčių, Lietuvai svarbių istorinių datų ir atmintinų dienų, iškilių asmenybių jubiliejų, įvairių iškilmingų valstybinių ceremonijų programas, formuoja valstybei reikšmingų istorinių datų paminėjimo tradicijas, skatina naujas visuomenės kūrybos iniciatyvas; 5.4. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją valstybės ir savivaldybių institucijose; 5.5. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 5.6. dalyvauja organizuojant Lietuvos ir tarptautinius profesionalaus ir mėgėjų meno renginius, teikia pasiūlymus grupės vadovui ir ministerijos vadovybei dėl jų meninio lygio ir koncepcijos; 5.7. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros, meno, mokslo įstaigomis; 5.8. organizuoja ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos darbą; 5.9. koordinuoja Atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo ekspertų komisijos veiklą; 5.10. sudaro sutartis su projektų vykdytojais, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal grupės kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą; 5.11. pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį specialistą jam nesant; 5.12. vykdo kitus grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus grupės vadovui. Susipažinau ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data) _________________