Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-148 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir dalyvauti formuojant bei įgyvendinant Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, valstybinės kalbos politiką, puoselėti lituanistikos tradicijas. III. VEIKLOS SRITIS 3. Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis, kurioje veikdamas valstybės tarnautojas atlieka funkcijas yra kultūrinės edukacijos sritis, o specialioji veiklos sritis – vykdyti veiklą, susijusią su politikos formavimu ir įgyvendinimu kultūros edukacijos, Lietuvai nusipelniusių asmenybių ir istorinių datų minėjimų programų rengimo, koordinavimo ir įgyvendinimo, valstybinės kalbos politikos koordinavimo, lituanistikos tradicijų puoselėjimo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo srityse. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis ir raštvedybos taisyklėmis; 4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti teisės aktų analizę; 4.4. mokėti anglų ar prancūzų kalbą B1 lygiu; 4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su grupės veikla; 5.2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų komisijų parengtas programas; 5.3. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus; 5.4. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją valstybės ir savivaldybių institucijose; 5.5. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia teisės aktų, susijusių su valstybei svarbiomis atmintinomis datomis, iškilių asmenybių jubiliejų minėjimu, projektus bei koordinuoja jų įgyvendinimą; 5.6. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo programą: 5.6.1. koordinuoja Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisijos veiklą; 5.6.2. rengia savivaldybių lėšomis apmokėtų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro antkapio pastatymo, kapavietės sutvarkymo, antkapio atributikos pagaminimo ir įmontavimo išlaidų kompensavimo dokumentus; 5.7. rengia dokumentus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl laidojimo išlaidų kompensavimo žymių Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidoms padengti; 5.8. padeda formuoti regionų kultūrinės edukacijos politiką grupės kompetencijos srityse; 5.9. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 5.10. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros, meno, mokslo įstaigomis; 5.11. sudaro sutartis su projektų vykdytojais, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal grupės kompetenciją į strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą; 5.12. rengia sutartis, pagal Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos protokolus; 5.13. koordinuoja valstybinės kalbos politikos įgyvendinimą: 5.13.1. dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikloje; 5.13.2. dalyvauja Valstybinės kalbos inspekcijos veikloje; 5.14. koordinuoja Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių atminimo įprasminimo komisijos veiklą; 5.15. pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį grupės specialistą jam nesant; 5.16. vykdo kitus grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Kultūrinėss edukacijos politikos grupės vadovui. Susipažinau: ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)