Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. ĮV-102 VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos visuomenės informavimo, informacinio saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio srityse įgyvendinimą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės ir specialiosios veiklos srities – visuomenės informavimo, informacinio saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio politikos koordinavimo ir įgyvendinimo užtikrinimo funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį visuomenės informavimo arba audiovizualinės politikos, ar šios politikos įgyvendinimo srityje; 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių visuomenės informavimo ir audiovizualinių paslaugų teikimą, nuostatas; 4.4. būti susipažinęs su visuomenės informavimo sritimi Lietuvoje ir pagrindinėmis šios srities politikos kryptimis ir dokumentais ES; 4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass); 4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus; 4.7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.9. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia teisės aktų projektus, išvadas, raštus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus ir skundus; 5.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos raidos tendencijas, rengia plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; 5.3. koordinuoja ES keliamų reikalavimų įgyvendinimą, organizuoja ES direktyvų perkėlimo planų ir ES teisės įgyvendinimo planų vykdymą; 5.4. rengia arba dalyvauja rengiant, derinant ir (ar) įgyvendinant Lietuvos Respublikos pozicijas ir siūlymus ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų projektams; 5.5. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose; 5.6. tvarko informaciją, gaunamą iš Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS), rengia ir skelbia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją; 5.7. atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėse bei ES institucijose, įstaigose, organizacijose ir susitikimuose su visuomene; 5.8. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėmis bei ES institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis; 5.9. teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų patvirtinimo ir įgyvendinimo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų rengimą ir vykdymą, dalyvauja projektų priežiūros komitetų ar susijusių darbo grupių veikloje; 5.10. koordinuoja ir dalyvauja ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje, techniškai aptarnauja jų darbą; 5.11. vertina ir nustato mokslinių ir kitų tyrimų atlikimo poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atlikimą bei vertina šių tyrimų rezultatus; 5.12. atlieka laikraščių ir žurnalų tiražų tikrinimą; 5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės veikla. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vedėjui. Susipažinau __________________________ (parašas) __________________________ (vardas, pavardė) __________________________ (data)