Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-735

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti pavaldžių grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbą padedant formuoti ir koordinuoti valstybės politiką, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinį bendradarbiavimą ir regionų politiką autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Grupės patarėjas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos politikos koordinavimas ir įgyvendinimo užtikrinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI GRUPĖS PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

4.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir teisėkūros principus, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, nuostatas, žinoti šių nuostatų taikymo praktiką;

4.3. gebėti atlikti teisės aktų projektų, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, analizę, ekspertizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti šių teisės aktų projektus;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo C1 lygiu (pagal Europass);

4.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

GRUPĖS PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Grupės patarėjas atlieka šias funkcijas jam pavestoje veiklos srityje:

5.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų jam pavaldžių grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti grupės nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

5.2. kultūros ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose;

5.3. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, išvadų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus ir skundus;

5.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos raidos tendencijas, rengia plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.5. vertina ir nustato mokslinių ir kitų tyrimų atlikimo poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atlikimą bei vertina šių tyrimų rezultatus;

5.6. įstatymų nustatytais atvejais vykdo autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugą;

5.7. koordinuoja Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos darbą, užtikrinant alternatyvų autorių teisių ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose, taip pat Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos darbą;

5.8. koordinuoja informacijos apie daugiateritorių licencijų teikimo praktiką Lietuvos Respublikoje rengimą ir pateikimą Europos Komisijos reguliarioms konsultacijoms, nagrinėja, apibendrina ir viešai skelbia informaciją, susijusią su šių konsultacijų išvadomis apie daugiateritorių licencijų teikimo sąlygas ir plėtrą;

5.9. organizuoja ir užtikrina informacijos, susijusios su ES, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarčių nuostatų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais, parengimą;

5.10. koordinuoja ES keliamų reikalavimų įgyvendinimą, organizuoja ES direktyvų perkėlimo planų ir ES teisės įgyvendinimo planų vykdymą;

5.11. rengia arba dalyvauja rengiant, derinant ir (ar) įgyvendinant Lietuvos Respublikos pozicijas ir siūlymus ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų projektams;

5.12. rengia arba dalyvauja rengiant ir (ar) derinant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose;

5.13. tvarko informaciją, gaunamą iš Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS), rengia ir teikia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją;

5.14. prireikus laikinai eina grupės vadovo pareigas;

5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo, kultūros ministro ar ministerijos kanclerio pavedimus.

VI SKYRIUS

GRUPĖS PATARĖJOPAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.