Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-138 VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje įgyvendinimą. III. VEIKLOS SRITIS 3. Grupės vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos politikos koordinavimas ir įgyvendinimo užtikrinimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities (teisės krypties) išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį intelektinės nuosavybės srityje; 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, nuostatas; 4.4. būti susipažinusiam su autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos sritimi Lietuvoje ir pagrindinėmis šios srities politikos kryptimis ir dokumentais Europos Sąjungoje; 4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus; 4.7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Grupės vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas savo veiklos srityje: 5.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus; 5.2. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų vertinti teisės aktų projektų; 5.3. apibendrina įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo ir galiojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo; 5.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos raidos tendencijas; 5.5. organizuoja ministerijos bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei šių teisių naudotojų asociacijomis užtikrinant teisių gynimą, surenka informaciją iš ikiteisminio tyrimo institucijų ir teismų, rengia jos apibendrinimus; 5.6. organizuoja kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos darbą ir užtikrina vienkartinės kompensacijos išmokėjimą teisių turėtojams už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio naudojimą; 5.7. užtikrina kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstymą ir išmokėjimą autoriams; 5.8. užtikrina Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos ginčų sprendimo tvarkos tarp kolektyvinio administravimo asociacijų, jų narių, teisių turėtojų ir naudotojų organizacinį ir techninį aptarnavimą; 5.9. dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, įgyvendinimu, taip pat informaciją, teikiamą Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai (PINO); 5.10. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose; 5.11. tvarko informaciją, gaunamą iš Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS), rengia ir skelbia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją; 5.12. vykdo ES direktyvų perkėlimo planus ir ES teisės įgyvendinimo planus; 5.13. analizuoja ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus bei priimtus teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus; 5.14. dalyvauja rengiant, derinant ir (ar) įgyvendinant Lietuvos pozicijas ir siūlymus ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų projektams; 5.15. atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėse bei ES institucijose, įstaigose, organizacijose ir susitikimuose su visuomene; 5.16. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėmis bei Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis; 5.17. teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių dokumentų, skirtų valstybės ir regionų politikai formuoti, sudarymo, teikia informaciją ataskaitoms apie šių dokumentų įgyvendinimą; 5.18. teikia pasiūlymus dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų patvirtinimo ir įgyvendinimo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų rengimą ir vykdymą, dalyvauja projektų priežiūros komitetų ar susijusių darbo grupių veikloje; 5.19. dalyvauja ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje, techniškai aptarnauja jų darbą; 5.20. nagrinėja tarnybinės pagalbos prašymus, piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos; 5.21. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius; 5.22. vertina ir nustato mokslinių ir kitų tyrimų atlikimo poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atlikimą bei vertina šių tyrimų rezultatus; 5.23. prireikus vizuoja ministerijos parengtų autorinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, projektus; 5.24. atlieka kitas grupės vadovo ar grupės vyresniojo patarėjo (grupės patarėjo) pavestas užduotis. VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui ir atskaitingas grupės patarėjui. Susipažinau __________________________ (parašas) __________________________ (vardas, pavardė) __________________________ (data) _____________________