Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-139 VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS GRUPĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga organizuoti grupės darbą padedant formuoti ir koordinuoti valstybės politiką, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinį bendradarbiavimą ir regionų politiką visuomenės informavimo, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, informacinio saugumo, medijų, autorių teisių ir informacinio raštingumo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio srityse, taip pat atliekant kitus grupės uždavinius ir funkcijas. III. VEIKLOS SRITIS 3. Grupės vadovo bendrosios veiklos sritys – teisė ir viešasis administravimas, specialiosios veiklos sritys – visuomenės informavimo, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, informacinio saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio politikos koordinavimas ir įgyvendinimo užtikrinimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI GRUPĖS VADOVO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities (teisės krypties) išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį visuomenės informavimo arba audiovizualinės politikos ir (ar) šios politikos įgyvendinimo srityje, arba intelektinės nuosavybės teisių srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį; 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir teisėkūros principus, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių, visuomenės informavimo, audiovizualinių paslaugų teikimą, informacinį saugumą, medijų ir informacinį raštingumą, nuostatas, žinoti šių nuostatų taikymo praktiką; 4.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, ekspertizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 4.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. V. GRUPĖS VADOVO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Grupės vadovas vykdo šias funkcijas jam pavestose veiklos srityse: 5.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų grupės darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti grupės nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai; 5.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo; 5.3. ministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant grupės kompetencijai priskirtus klausimus; 5.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais; 5.6. dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje; 5.7. užtikrina grupės bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais; 5.8. dalyvauja rengiant su grupės kompetencijos sritimis susijusius strateginio planavimo dokumentus; 5.9. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų vertinti teisės aktų projektų; 5.10. organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir stebėseną; 5.11. apibendrina įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo ir galiojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo; 5.12. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos raidos tendencijas, rengia plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus; 5.13. organizuoja įstatymų nustatyta tvarka ministerijai teikiamų ir viešai skelbiamų duomenų apie viešosios informacijos rengėjus ir (ar) skleidėjus tvarkymą, koordinuoja kitų klausimų, susijusių su šių duomenų tvarkymu, sprendimą; 5.14. organizuoja laikraščių ir žurnalų tiražų tikrinimą; 5.15. organizuoja metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą, nustatymą; 5.16. koordinuoja ES keliamų reikalavimų įgyvendinimą; 5.17. organizuoja ES direktyvų perkėlimo planų ir ES teisės įgyvendinimo planų vykdymą; 5.18. analizuoja ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus bei priimtus teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus; 5.19. dalyvauja rengiant, derinant ir (ar) įgyvendinant Lietuvos pozicijas ir siūlymus ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų projektams; 5.20. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose; 5.21. tvarko informaciją, gaunamą iš Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS), rengia ir skelbia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją; 5.22. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėmis bei ES institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis; 5.23. teisės aktų nustatyta tvarka, ministrui pavedus pradeda ir vykdo administracinių nusižengimų teiseną; 5.24. koordinuoja ministerijos įsteigtų įstaigų veiklą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas viešųjų įstaigų valdymo organuose; 5.25. teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių dokumentų, skirtų valstybės ir regionų politikai formuoti, sudarymo, teikia informaciją ataskaitoms apie šių dokumentų įgyvendinimą; 5.26. teikia informaciją ir metodinę pagalbą visuomenės informavimo klausimais; 5.27. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų, patvirtinimo ir įgyvendinimo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų rengimą ir vykdymą, dalyvauja projektų priežiūros komitetų ar susijusių darbo grupių veikloje; 5.28. koordinuoja ir dalyvauja ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje, techniškai aptarnauja jų darbą; 5.29. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius; 5.30. vertina ir nustato mokslinių ir kitų tyrimų atlikimo poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atlikimą bei vertina šių tyrimų rezultatus; 5.31. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI. GRUPĖS VADOVO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Grupės vadovo pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros viceministrui. Susipažinau __________________________ (parašas) __________________________ (vardas, pavardė) __________________________ (data) _____________________